.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.02.2015

Zwrot listu poleconego wysłanego za potwierdzeniem odbioru nie zawsze będzie oznaczał, że nie nastąpił skutek doręczenia pisma. Procedury karna, cywilna i administracyjna regulują możliwość dokonania w takich sytuacjach doręczenia zastępczego. Na straconej pozycji nie stoją również osoby, które chcą przesłać listem poleconym dokument prywatny, od doręczenia którego zależy wystąpienie określonych skutków prawnych.List polecony za potwierdzeniem odbioru – zwrot

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot listu poleconego w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego1 w razie niemożności doręczenia przez operatora pocztowego pisma w postępowaniu cywilnym składane jest ono w placówce pocztowej tego operatora, po wcześniejszym umieszczeniu zawiadomienia (awizo) o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność ta jest powtarzana. Jeżeli pomimo pozostawienia drugiego zawiadomienia adresat lub jego pełnomocnik nie odbierze listu, uważa się, że został on doręczony z dniem upływu ważności drugiego awizo.

 

Z prostszą sytuacją mamy do czynienia, jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane z dniem podjęcia próby doręczenia (doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia).

 

Podobnie jest z pismami dla osób prawnych, organizacji oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – w razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu – pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.

Zwrot listu poleconego w postępowaniu karnym

Jeżeli nie można dokonać doręczenia listu mającego znaczenie w postępowaniu karnym, to zgodnie z Kodeksem postępowania karnego2 list ten pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej operatora pocztowego. O pozostawieniu listu doręczający umieszcza zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni. W razie bezskutecznego upływu tego terminu należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. Jeżeli pomimo pozostawienia drugiego zawiadomienia adresat lub inna osoba do tego upoważniona nie odbierze listu, uważa się że został on doręczony z dniem upływu ważności drugiego awizo.

 

Podobnie jak w postępowaniu cywilnym, w razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę, a doręczenie uważa się za dokonane z dniem, w którym nastąpiła odmowa.

 

Skutek doręczenia pomimo zwrotu listu poleconego następuje w postępowaniu karnym również w przypadkach gdy:

 

1) strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, przebywająca za granicą, nie dopełniła obowiązku wskazania adresata dla doręczeń w kraju;

2) jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem (nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego).

Zwrot listu poleconego w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego3 w razie niemożności doręczenia listu poleconego operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie 7 dni pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem czternastego dnia od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia.

 

Ponadto jeżeli adresat odmawia przyjęcia listu, uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo lub odmówiła jego przyjęcia, i przyczynę braku jej podpisu. List uznaje się za doręczony z datą stwierdzoną przez doręczającego.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają również obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zwrot listu poleconego zawierającego dokument prywatny

Powyższe zasady, na jakich dokonywane może być doręczenie zastępcze, dotyczą wyłącznie postępowań urzędowych, prowadzonych przez sądy lub inne organy państwowe i samorządowe. Natomiast w przypadku przesyłek prywatnych zawierających oświadczenia woli, skutek doręczenia uzależniony jest – zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego4 – od tego, czy list doszedł do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Adresat nie może uchylić się więc od skutków prawnych oświadczenia woli poprzez odmowę odebrania listu poleconego, bądź odmowę podpisania potwierdzenia odbioru, jeżeli mógł list polecony odebrać.

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 4 =

23.05.2018

POMOGŁO MAM POTWIERDZENIE NADANIA LISTU POLECONEGO ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU DO ORANGE Z WYMÓWIENIEM ZWROTU POTWIERDZENIA NIE ODESŁALI OD 16 DNI MYŚLE ŻE NIE MAM CZEGO SIE OBAWIAĆ.

Henrys.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton