Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dane na stronie internetowej firmy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 29.01.2015

Niektóre spośród spółek handlowych zobowiązane są do podawania na stronach internetowych podstawowych danych je identyfikujących. Szerszy katalog informacji muszą ponadto zamieszczać na stronie internetowej przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi lub oferują towary w sprzedaży na odległość, zwłaszcza konsumentom.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dane na stronie internetowej firmy – obowiązek wynikający z Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z art. 127 § 5, 206 § 1 oraz 374 § 1 Kodeksu spółek handlowych1, na stronach internetowych spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, powinny być zamieszczone następujące dane:

 

 1. firma (nazwa) spółki, jej siedziba i adres;
 2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, a dla spółki z o.o., której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Dane na stronie internetowej firmy – obowiązek wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 21 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2, jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży na odległość za pośrednictwem sieci teleinformatycznych (np. Internetu), jest on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:

 

 1. firmy przedsiębiorcy;
 2. numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. siedziby i adresu przedsiębiorcy.

 

Powyższy obowiązek dotyczy przedsiębiorców bez względu na ich formę prawną, czyli obciążeni są nim również przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Dane na stronie internetowej firmy – obowiązek wynikający z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną3 dodatkowe obowiązki informacyjne nałożone są również na usługodawców, świadczących usługi drogą elektroniczną, za których uważa się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadającą osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczą usługi drogą elektroniczną (świadczenie usługi drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej).

 

Przedsiębiorcy będący usługodawcami w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mają obowiązek podać, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny (czyli w szczególności przy użyciu strony internetowej), którym posługuje się usługobiorca, następujące dane:

 

 1. adresy elektroniczne;
 2. imię, nazwisko, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;
 3. informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia.

 

Przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie naruszają obowiązku informacyjnego określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, o którym mowa wyżej.

Dane na stronie internetowej firmy – obowiązek wynikający z ustawy o prawach konsumenta

Od dnia 25 grudnia 2014 r., w związku z wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta4, przedsiębiorcy oferujący zawieranie umów na odległość (w szczególności przez Internet), obarczeni są bardzo szeroko ujętym obowiązkiem informacyjnym względem konsumentów. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość przedsiębiorca ma bowiem obowiązek poinformować go w sposób jasny i zrozumiały o:

 

 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 7. sposobie i terminie zapłaty;
 8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy;
 10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument oraz kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 11. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 12. braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 13. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 14. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 15. kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania się z nim;
 16. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 17. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 18. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 19. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 21. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

___________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422)

4 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.01.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X plus 8 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki