Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tytuł magistra na pieczątce

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 24.04.2014

Co do zasady nie ma przeszkód, aby osoba która uzyskała tytuł zawodowy, umieszczała go na pieczątce służbowej. Jednakże możliwość ta może ulec ograniczeniu z uwagi na polecenie pracodawcy. Zakres danych, które należy zamieszczać na pieczęci, może określać również powszechnie obowiązujący akt prawny.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tytuł magistra, tak jak pozostałe tytuły zawodowe (w szczególności licencjat i inżynier) – nadawane w trybie określonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1, wydanym na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym2 – są niekiedy umieszczane na pieczątkach imiennych. Co do zasady nie istnieją przepisy, które by tego zabraniały, jednak możliwość taka może zostać ograniczona przez pracodawcę. W stosunku do niektórych pieczęci umieszczanie tytułu zawodowego może być wyłączone na mocy przepisów prawa.

 

O dopuszczalności określania przez pracodawcę tego, co może znaleźć się na pieczątce pracownika, wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2007 r.3 Zgodnie z uzasadnieniem do tego wyroku podjęcie zatrudnienia pociąga za sobą konieczność poddania się pewnym rygorom wynikającym z wykonywania pracy (…), a także z samego charakteru zatrudnienia. Rygory te mają wprost podstawę w przepisach prawa ustawowego, ponadto jednak są one zawarte w regulaminach pracy (…), a także mogą wynikać z poleceń przełożonych. A więc w przypadku, gdy przepisy prawa nie określają treści pieczątki, należy to do kompetencji pracodawcy, który może w nie wyposażyć pracowników, a także określić ich treść. Pracodawca może przy tym uwzględnić tytuły zawodowe pracowników lub nie.

 

Brak możliwości umieszczania na pieczątce tytułu zawodowego magistra może wynikać wprost z przepisów, jeżeli określają one wzór pieczęci lub wskazują dane, które powinny się na pieczątce znaleźć. Tak jest np. w przypadku egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy. Wzór pieczęci egzaminatora określa rozporządzenie4, które uniemożliwia zawarcie w treści pieczęci tytułu zawodowego. Podobnie jest w przypadku rzeczoznawców do spraw jakości produktów rolno-spożywczych5. Z drugiej jednak strony rozporządzenie może ustalać treść pieczęci w taki sposób, że podanie tytułu zawodowego jest konieczne (np. pieczątki rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, których wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy6).

 

 

 

 

______________________

1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167)

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.)

3 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r. (sygn. I PK 211/06)

4 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995, z późn. zm.)

5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2014 r., poz. 102)

6rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 247, poz. 1835, z późn. zm.) 


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 1 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki