Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 09.02.2016

Apelacja jest jednym ze sposobów, w jaki można doprowadzić do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W tym celu należy ją wnieść do sądu, który wydał postanowienie, najpóźniej w terminie 21 dni od jego ogłoszenia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Środek odwoławczy, jakim jest apelacja, na mocy art. 518 Kodeksu postępowania cywilnego* (K.p.c.) przysługuje również od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy. Zasady wnoszenia apelacji od postanowienia o nabyciu spadku są analogiczne do zasad, na jakich powinna być wnoszona apelacja od wyroku. Apelację taką rozpoznaje sąd okręgowy. Wnosi się ją jednak do sądu, który wydał zaskarżone postanowienia, w terminie dwutygodniowym od doręczenia uczestnikowi postępowania spadkowego postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli uczestnik nie zgłosił wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. W przypadku braku wniosku o uzasadnienie termin na złożenie apelacji wynosi więc 21 dni.

 

Zgodnie z art. 369 § 3 K.p.c. termin na wniesienie apelacji uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. W takim wypadku sąd ten niezwłocznie przesyła apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

 

Sąd pierwszej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków uczestnik nie uzupełnił w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy sąd pierwszej instancji nie odrzuci apelacji pomimo zaistnienia tych przesłanek, może to zrobić również sąd drugiej instancji. Natomiast jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia uczestnik nie był wezwany, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulegnie odrzuceniu.

 

Apelacja od postanowienia o nabyciu spadku, tak jak każde pismo procesowe powinna zawierać:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 2. oznaczenie rodzaju pisma;
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 4. podpis uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 5. wymienienie załączników;
 6. jako dalsze pismo w sprawie – sygnaturę akt.

 

Ponadto zgodnie z art. 368 K.p.c. apelacja od postanowienia o nabyciu spadku powinna zawierać:

 

 1. oznaczenie postanowienia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części;
 2. zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 3. uzasadnienie zarzutów;
 4. powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
 5. wniosek o zmianę lub o uchylenie postanowienia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

 

Do apelacji należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

 

Opłata za wniesienie apelacji od postanowienia o nabyciu spadku wynosi 100 złotych.

 

Apelacja zostaje doręczona pozostałym uczestnikom postępowania, którzy w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji mogą wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

 

Następnie sąd drugiej instancji wyznacza rozprawę, na której sprawa rozpatrywana jest w składzie trzech sędziów zawodowych. Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo uczestników. Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia stan sprawy ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i wniosków apelacyjnych. Sąd może zrezygnować ze sprawozdania za zgodą obecnych uczestników albo w przypadku ich niestawiennictwa, chyba że rozprawa odbywa się z udziałem publiczności.

 

Orzeczenie sądu drugiej instancji następuje na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym, jednakże sąd może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli uczestnik mógł je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

 

Zgodnie z art. 386 § 1 K.p.c. w razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżone postanowienie i orzeka co do istoty sprawy. W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania sąd uchyla zaskarżone postanowienie, znosi postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Nastąpić to może również w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie postanowienia wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. W wypadku uchylenia postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd pierwszej instancji rozpoznaje ją w innym składzie. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu postanowienia sądu drugiej instancji wiążą zarówno sąd, któremu sprawa została przekazana, jak i sąd drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy (nie dotyczy to jednak wypadku, gdy nastąpiła zmiana stanu prawnego).

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 09.02.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 - 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki