Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wpisu do CEiDG

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.04.2014

Co do zasady organ ewidencyjny nie może odmówić wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sytuacja taka możliwa jest tylko w przypadku zaistnienia przesłanek ściśle określonych w ustawie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na to, że kwestia dokonania wpisu do CEiDG nie jest uznaniową decyzją organu ewidencyjnego, a podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, odmowa wpisu do CEiDG może nastąpić tylko w przypadku, gdy wniosek o wpis złożony jest przez osobę nieuprawnioną, lub gdy wniosek jest niepoprawny. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej*, wniosek niepoprawny to wniosek:

 

 1. niezawierający wszystkich wymaganych ustawą danych, do których zaliczane są w szczególności:
  1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL (o ile taki posiada);
  2. data urodzenia przedsiębiorcy;
  3. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  5. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
  6. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
  7. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
  8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
  9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
  10. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
 2. dotyczący działalności nieobjętej obowiązkiem wpisu do CEiDG,
 3. złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG,
 5. wraz z którym nie złożono oświadczenia o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, lub wykonywania określonego zawodu,
 6. niepodpisany.

 

W zależności od sposobu, w jaki wniosek zostanie złożony, o odmowie wpisu przedsiębiorca zostaje powiadomiony w adekwatny sposób. Jeżeli wniosek składany jest drogą elektroniczną, składającego o jego niepoprawności informuje automatycznie system teleinformatyczny CEIDG. Natomiast jeżeli wniosek złożony będzie w sposób tradycyjny w urzędzie gminy, o jego niepoprawności poinformuje nas gmina, wskazując jednocześnie braki i uchybienia oraz wzywając do ich usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 

 

 

________________________

*Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć plus pięć =

 

»Podobne materiały

Rejestracja działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne, jednak co do zasady wymaga wpisania do ewidencji lub rejestru przedsiębiorców. Wykonywanie niektórych rodzajów działalności może tez wymagać uzyskania zezwoleń lub koncesji, a także wpisów do innych, szczególnych rejestrów.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »