Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wpisu do CEiDG

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.04.2014

Co do zasady organ ewidencyjny nie może odmówić wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sytuacja taka możliwa jest tylko w przypadku zaistnienia przesłanek ściśle określonych w ustawie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na to, że kwestia dokonania wpisu do CEiDG nie jest uznaniową decyzją organu ewidencyjnego, a podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, odmowa wpisu do CEiDG może nastąpić tylko w przypadku, gdy wniosek o wpis złożony jest przez osobę nieuprawnioną, lub gdy wniosek jest niepoprawny. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej*, wniosek niepoprawny to wniosek:

 

 1. niezawierający wszystkich wymaganych ustawą danych, do których zaliczane są w szczególności:
  1. firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL (o ile taki posiada);
  2. data urodzenia przedsiębiorcy;
  3. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  5. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
  6. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
  7. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
  8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
  9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
  10. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
 2. dotyczący działalności nieobjętej obowiązkiem wpisu do CEiDG,
 3. złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG,
 5. wraz z którym nie złożono oświadczenia o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, lub wykonywania określonego zawodu,
 6. niepodpisany.

 

W zależności od sposobu, w jaki wniosek zostanie złożony, o odmowie wpisu przedsiębiorca zostaje powiadomiony w adekwatny sposób. Jeżeli wniosek składany jest drogą elektroniczną, składającego o jego niepoprawności informuje automatycznie system teleinformatyczny CEIDG. Natomiast jeżeli wniosek złożony będzie w sposób tradycyjny w urzędzie gminy, o jego niepoprawności poinformuje nas gmina, wskazując jednocześnie braki i uchybienia oraz wzywając do ich usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 

 

 

________________________

*Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden - dwa =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki