.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż internetowa – założenie działalności gospodarczej

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 14.05.2010

Mam 20 lat i chciałbym założyć firmę, bo trafiła mi się dobra okazja, a zależy mi na zarabianiu w 100% legalnym. Przyznam, że nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Może pokrótce wyjaśnię, co zamierzam: zdobyłem kontakt do dostawcy kont premium płatnego serwisu hostującego pliki, jego użytkownicy mogą na ten serwis wgrywać pliki i ściągać, cieszy się on dużą popularnością w Polsce, jak i na świecie, dlatego też ma wprowadzone konta premium, dzięki którym można pobierać szybciej pliki itp. No i zamierzam owe konta kupować taniej i sprzedawać drożej w serwisie aukcyjnym. Spodziewam się, że miesięcznie można byłoby osiągnąć rezultat sprzedaży – nawet do 500 kont, czyli miałbym zarobek w granicach 5000 zł. Proszę o wprowadzenie mnie w temat: czy do tego jest mi potrzebne założenie działalności gospodarczej, jeśli tak, to jaki miałby to być typ działalności i jak miałbym się rozliczać z podatków? Czy będę musiał zakupić kasę fiskalną, czy też wystawiać jakieś faktury? Gdzie powinienem się udać? Czy mógłbym sprzedawać te konta już w trakcie zakładania owej działalności gospodarczej powiedzmy do jakiejś kwoty? Jeśli nie, to kiedy mogę zacząć? A może taki biznes prowadzić można bez zakładania firmy? Niektórzy twierdzą, że rozliczać z podatku trzeba się dopiero po przekroczeniu kwoty ok. 45 tys. zł rocznie. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej przy takiej skali aktywności będzie jak najbardziej wskazane. Fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest bowiem niezależny od tego, czy Pan zarejestruje tę działalność, czy nie – jest on po prostu oceniany w oparciu o przesłanki stricte obiektywne. Skala aktywności, jaką będzie Pan wykazywał, jednoznacznie wskaże, iż prowadzi Pan działalność w tym zakresie.

 

Należałoby się przede wszystkim zastanowić, jakie PKD (czyli polską klasyfikację działalności) musiałby Pan wykazać w zgłoszeniu rejestracyjnym działalność. Ciężko mi powiedzieć, jak zaklasyfikować Pańską działalność – jedynym podmiotem uprawnionym do klasyfikowania działalności jest Urząd Statystyczny i czyni to na wniosek zainteresowanego w ciągu 3 miesięcy. Taki wniosek podlega opłacie uzależnionej od wielu czynników. Aby mieć pewność co do prawidłowej klasyfikacji, musiałby Pan wystąpić z wnioskiem do Urzędu Statystycznego. Jeżeli zaś Panu zależy na czasie, proszę sięgnąć do najnowszego PKD z 2007 r. i tam spośród tysięcy rodzajów działalności odszukać tę najbardziej pasującą do Pańskiej zamierzonej działalności.

 

A. Założenie firmy

 

Założenie działalności gospodarczej wiąże się generalnie z koniecznością wypełnienia określonych czynności ewidencyjnych. Jako że zarejestruje Pan jednoosobową działalność gospodarczą, będzie Pan zobowiązany do złożenia w urzędzie gminy stosownych formularzy, które urząd sam prześle do odpowiednich urzędów ewidencyjnych, a zatem będą to:

 

 1. EDG-1 (formularz dla urzędu gminy);
 2. NIP-1 oraz ewentualnie VAT-R (formularze dla urzędu skarbowego, pierwszy dla celów rejestracji, drugi dla celów VAT – jeśli będzie Pan podlegał temu podatkowi, o czym szerzej później);
 3. RG-1 (formularz dla urzędu statystycznego);
 4. ZUS ZWPA (formularz dla ZUS);
 5. niektóre urzędy gminy żądają jeszcze kopii umowy najmu lokalu, w którym działalność jest prowadzona, chyba że prowadzić będzie Pan działalność w domu (a zakładam, że tak będzie).

 

Wniosek EDG-1, służący do zarejestrowania działalności w ewidencji, podlega opłacie w wysokości 100 zł, pozostałe wnioski nie podlegają opłacie.

 

Po złożeniu wniosków w urzędzie ewidencyjnym (urzędzie gminy) i uzyskaniu wpisu w ewidencji będzie Pan mógł otworzyć rachunek bankowy dla celów działalności gospodarczej, który zgłosi Pan ponownie w NIP-1 i prześle do organu gminy (lub ewentualnie prosto do swojego urzędu skarbowego – praktyka jest różna).

 

B. Podatki

 

I. Podatek dochodowy

 

Zaraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej będzie musiał Pan udać się do urzędu skarbowego, aby dokonać wyboru sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym – wypełni Pan określony formularz, który przygotowują urzędy.

 

Generalnie będzie mógł Pan wybrać następujące sposoby opodatkowania podatkiem dochodowym:

 

 1. opodatkowanie na zasadach ogólnych (wg skali),
 2. opodatkowanie podatkiem liniowym (wg stałej stawki 19% niezależnie od osiąganego dochodu, ale bez możliwości skorzystania z niektórych odliczeń),
 3. opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym wg niskiej stawki podatku, ale bez pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

 

U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem z działalności a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych (...), jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

 

Ponieważ u Pana raczej nie będzie towarów handlowych, generalnie dochodem będzie nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania przychodów. Zakładając, że będzie Pan jedynie handlował kontami premium – przychodem byłaby wartość sprzedanych kont, zaś kosztem uzyskania przychodów wydatki poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów za wyjątkiem wydatków, które z mocy prawa nie mogą być kosztami uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Kosztami będą zatem przede wszystkim wydatki związane z nabyciem kont premium, ale i inne, które zostały poniesione dla celów prowadzonej działalności. Katalog wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania, znajduje się w art. 23 ustawy o PIT.

 

Wpłacać będzie Pan musiał miesięczne zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu w wysokości 18% uzyskanego dochodu. Nie ma obowiązku składać żadnych deklaracji miesięcznych.

 

W terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego rozliczy Pan dochód z działalności gospodarczej w zeznaniu rocznym.

 

Będzie Pan zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Sposób jej prowadzenia jest przedstawiony w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (radziłbym się z nią po prostu zapoznać, ponieważ generalnie wszystkie postanowienia tego rozporządzenia są istotne).

 

Opodatkowanie podatkiem liniowym

 

Opodatkowany jest dochód jako nadwyżka przychodów nad kosztami jego uzyskania osiągnięty w roku podatkowym. Istnieje obowiązek wpłacania zaliczek na podatek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Przy rozliczaniu rocznym do końca kwietnia roku następnego nie będzie Pan miał jednak możliwości uwzględnienia kilku odliczeń od dochodu.

 

Również zobowiązany Pan będzie do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Ten wybór opodatkowania byłby dla Pana z pewnością zupełnie niekorzystny, ponieważ podstawą opodatkowania jest przychód, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania (nie mógłby Pan zaliczać wydatków na nabycie kont premium), nie ma więc sensu bym ten sposób szerzej opisywał.

 

Generalnie wydaje mi się, iż najbardziej korzystną metodą opodatkowania w Pana przypadku będą zasady ogólne – pkt 1.

 

II. Podatek VAT

 

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Ponieważ kont premium nie można uznać za towary dla celów VAT, Pańska działalność będzie klasyfikowana jako świadczenie usług.

 

Co do zasady, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

 

Będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeżeli Pańska działalność będzie przewidywalnie (czyli przed rozpoczęciem działalności) osiągała obrót do 50 tys. zł. Od przyszłego roku limit ten osiągnie jednak poziom 100 tys. zł, zatem dopóki Pańskie obroty nie osiągną tej kwoty, dopóty nie będzie Pan naliczał podatku VAT. Obrotem w tym przypadku będzie kwota należna z tytułu sprzedaży.

 

Korzystając ze zwolnienia podmiotowego, będzie Pan mógł się zarejestrować jako podatnik VAT na formularzu VAT-R, ale obowiązku tego nie będzie po Pana stronie. W przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej generalnie istnieje obowiązek rejestrowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej, jednak w pierwszym roku prowadzenia działalności będzie Pan zwolniony z tego obowiązku. Na żądanie kupującego będzie Pan jednak zobowiązany do wystawienia rachunku.

 

C. ZUS

 

Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Reasumując, zobowiązany Pan będzie do opłacania podatku dochodowego z działalności gospodarczej – moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będą jednak zasady ogólne. Skorzysta Pan zapewne ze zwolnienia podmiotowego w VAT, zaś ZUS opłacał Pan będzie przez najbliższe 2 lata według niższych stawek. Generalnie zaleciłbym jednak skorzystanie z usług biura rachunkowego – przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania. Prowadzenie ksiąg podatkowych nastręcza wiele trudności, nie tylko komuś kto zaczyna działalność. Koszt usługi księgowej, który wliczy Pan do kosztów uzyskania przychodów, nie jest na tyle wysoki, by nie móc sobie na nią pozwolić (myślę, że w Pana przypadku wahałby się w ok. 250 zł miesięcznie), a z pewnością sprawi, że będzie Pan czuł większy komfort pracy.

 

Proszę też przejrzeć przede wszystkim dwa następujące akty prawne:

 

 1. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustawę o podatku VAT.

 

Oprócz tego przyda się zaznajomić rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Jeśli osoba, od której nabywa Pan konta premium, nie zarejestrowała działalności, opłacalność Pańskiej działalności zmaleje, ponieważ – nie mając dowodów zakupu – nie będzie Pan w stanie wykazać poniesionych kosztów, które pomniejszyłyby przychody.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zatem już z dniem złożenia wniosku będzie Pan uprawniony do rozpoczęcia sprzedaży kont.

 

Do tego musi Pan rozpocząć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której ujmować Pan będzie swoje przychody i koszty ich uzyskania. Księgę prowadzi się dla celów podatku dochodowego. Zasady jej prowadzenia oraz wzór są określone we wspomnianym już rozporządzeniu Ministra Finansów.

 

Kasy fiskalnej na razie, jako podatnik VAT zwolniony, nie będzie Pan musiał posiadać. Wystarczy prosta ewidencja obrotów VAT, w której wykaże Pan w kolejności porządkowej wysokość obrotu, datę jego uzyskania i kontrahenta. Tak naprawdę nie ma żadnych przeszkód, by już teraz Pan prowadził sprzedaż kont, ale by pozostać w zgodzie z literą prawa musi Pan ująć te przychody w założonej następnie księdze przychodów i rozchodów. Szerzej w przystępny sposób o podatkach może Pan również poczytać w biuletynach Ministerstwa Finansów dostępnych na stronie internetowej mf.gov.pl.

 

Jeśli chodzi o dokumentowanie przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jak już wspomniałem – reguluje to rozporządzenie o podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 tego rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są nie tylko faktury i rachunki (rachunki może Pan wystawiać), ale również inne dowody określone w § 13 i 14. Paragraf 13 w pkt 5 wymienia jako dowody również inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 czyli:

 

 1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
 2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
 3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
 4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

 

Jeżeli zatem wyciąg transakcji z serwisu będzie zawierał te informacje, to również na podstawie tego wyciągu będzie Pan mógł dokonywać zapisów w księdze. Nabywcom kont może Pan również wystawiać rachunki. Jednakże podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Prowadzenie działalności z pozoru jest dość skomplikowane, ale po 2-3 miesiącach przekonałby się Pan, że można przez wszystkie formalności spokojnie przebrnąć. Przez te pierwsze miesiące warto jednak skorzystać z biura rachunkowego.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 17.11.2009 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »