Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak aktualizacji adresu w KRS

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.02.2014

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe. Rodzi to szereg konsekwencji dla przedsiębiorców, którzy nie dokonają aktualizacji danych adresowych w KRS. Za brak zgłoszenia zmian grozi też grzywna.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rękojmia wiary publicznej wpisów do KRS

 

Wpisy ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców wchodzącym w skład KRS, podlegają zasadzie rękojmi wiary publicznej, wyrażonej  art. 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1, zgodnie z którym domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Rozwinięcie tej zasady uregulowane jest w art. 17 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym, jeżeli dane wpisano do KRS niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 

Obowiązkowi aktualizacji, jako dane ujawnione w KRS, podlega również adres. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W przypadku adresu termin na zaktualizowanie adresu wynosi siedem dni, licząc od dnia, w którym adres ten uległ zmianie.

 

Skutki braku aktualizacji adresu w KRS

 

Brak aktualizacji adresu naraża przedsiębiorcę w szczególności na niemożność zapoznania się z treścią korespondencji kierowanej do niego przez organy administracji czy sądy, chociaż formalnie zostanie ona doręczona w trybie tzw. doręczenia zastępczego i będzie odnosić ewentualne skutki prawne (np. upływ terminów do wniesienia odwołania).

 

Ponadto niezgłoszenie zmian we wpisie do KRS może powodować konsekwencje finansowe. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego2 o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Grzywna może zostać nałożona w wysokości do 10 000 złotych, jednak może być ponawiana. W przypadku gdy nakładane grzywny nie przyniosą skutku w postaci aktualizacji wpisu KRS, sąd rejestrowy może wykreślić wpis z rejestru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

 

W przypadku osobowych spółek handlowych, jeżeli pomimo stosowania grzywny spółka nie wykonuje obowiązków aktualizacji danych, sąd rejestrowy z urzędu może nawet orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

 

W przypadku osób prawnych (w tym spółki z o.o. i spółki akcyjnej), jeżeli pomimo stosowania grzywien nie wykonują one obowiązków aktualizacyjnych, sąd rejestrowy może ustanowić dla nich kuratora na okres nieprzekraczający roku (okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony).

 

 

 

 

__________________

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki