.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak aktualizacji adresu w KRS

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe. Rodzi to szereg konsekwencji dla przedsiębiorców, którzy nie dokonają aktualizacji danych adresowych w KRS. Za brak zgłoszenia zmian grozi też grzywna.Brak aktualizacji adresu w KRS

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rękojmia wiary publicznej wpisów do KRS

Wpisy ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności w rejestrze przedsiębiorców wchodzącym w skład KRS, podlegają zasadzie rękojmi wiary publicznej, wyrażonej  art. 17 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1, zgodnie z którym domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Rozwinięcie tej zasady uregulowane jest w art. 17 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym, jeżeli dane wpisano do KRS niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Obowiązek aktualizacji danych w KRS

Obowiązkowi aktualizacji, jako dane ujawnione w KRS, podlega również adres. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W przypadku adresu termin na zaktualizowanie adresu wynosi siedem dni, licząc od dnia, w którym adres ten uległ zmianie.

Skutki braku aktualizacji adresu w KRS

Brak aktualizacji adresu naraża przedsiębiorcę w szczególności na niemożność zapoznania się z treścią korespondencji kierowanej do niego przez organy administracji czy sądy, chociaż formalnie zostanie ona doręczona w trybie tzw. doręczenia zastępczego i będzie odnosić ewentualne skutki prawne (np. upływ terminów do wniesienia odwołania).

 

Ponadto niezgłoszenie zmian we wpisie do KRS może powodować konsekwencje finansowe. W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego2 o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Grzywna może zostać nałożona w wysokości do 10 000 złotych, jednak może być ponawiana. W przypadku gdy nakładane grzywny nie przyniosą skutku w postaci aktualizacji wpisu KRS, sąd rejestrowy może wykreślić wpis z rejestru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może dokonać z urzędu wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, o ile dokumenty stanowiące podstawę wpisu znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

 

W przypadku osobowych spółek handlowych, jeżeli pomimo stosowania grzywny spółka nie wykonuje obowiązków aktualizacji danych, sąd rejestrowy z urzędu może nawet orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

 

W przypadku osób prawnych (w tym spółki z o.o. i spółki akcyjnej), jeżeli pomimo stosowania grzywien nie wykonują one obowiązków aktualizacyjnych, sąd rejestrowy może ustanowić dla nich kuratora na okres nieprzekraczający roku (okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony).

 

 

 

 

__________________

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 8 =

 

Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu