.
Mamy 13 887 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na e-biznes dla firmy

Czy na grę internetową można otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej? Jeśli tak, to jakie? Ukończyłem 18 lat, jestem w klasie maturalnej, mam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Chodzi o grę strategiczną – akcja dzieje się w kosmosie, każdy gracz ma swoją planetę, którą rozbudowuje, oraz statki, którymi atakuje inne planety. Płatne dodatki do gry polegają na udostępnieniu pewnych dodatkowych opcji w grze.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej

 

Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na Pana działalność nie jest takie proste, jak mogłoby się to wydawać, z dwóch powodów:

 

 1. nie może się Pan zarejestrować jako bezrobotny, co wyklucza dofinansowanie z urzędu pracy (najłatwiej można je dostać);
 2. prowadzi już Pan działalność gospodarczą, a zwykle łatwiej jest dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej na założenie działalności niż na jej dalsze prowadzenie.

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na e-biznes z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 

Przede wszystkim polecam śledzić na bieżąco stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl). Jest to instytucja zajmująca się dofinansowaniami. Obecnie najważniejszy realizowany program to „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka” (http://poig.parp.gov.pl), w którym są wyodrębnione określone działania. Przede wszystkim na bieżąco proszę sprawdzać harmonogram składania wniosków.

 

Pozostałe programy to „Kapitał Ludzki” oraz „Rozwój Polski Wschodniej” (w ramach tego pierwszego organizowane są szkolenia bezpłatne lub dofinansowane, i tutaj po prostu trzeba na bieżąco je wyszukiwać; innej metody znalezienia dofinansowania z Unii Europejskiej nie ma). Przy każdym działaniu znajduje się szczegółowy opis projektów objętych wsparciem, niezbędne dokumenty do wypełnienia, formularze oraz wskazówki.

 

To, co najbardziej mogłoby Pana interesować, to działanie 8.1. w ramach „Innowacyjnej Gospodarki” – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. To dofinansowanie z Unii Europejskiej przysługuje na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Projekt skierowany jest do mikro- i małych przedsiębiorców, więc jeśli jest Pan przedsiębiorcą 1-osobowym i – z tego, co wiem – nie zatrudnia Pan pracowników, to kwalifikuje się Pan na to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

Projekt tego dofinansowania z Unii Europejskiej jest na lata 2007-2013, więc z pewnością będzie kolejna runda. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 

Tutaj jednak pojawia się problem, gdyż o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 mogą ubiegać się mikro- lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium RP (lub mający miejsce zamieszkania na terytorium RP), którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności, Pan natomiast już jakiś czas prowadzi działalność (może należałoby rozważyć zawieszenie działalności gospodarczej, z tym że jest to o tyle ryzykowne, że nie wiadomo, kiedy będzie następna runda naboru). Wielkość wsparcia może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do tego dofinansowania z Unii Europejskiej nie może być niższa niż 20 000 zł i nie wyższa niż 1 mln zł.

 

Dotacje są przeznaczone na:

 

 1. zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych, prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi;
 2. wynagrodzenie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – składkami na obowiązujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;
 3. zakup usług księgowych, prawnych;
 4. zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych itp.;
 5. zakup materiałów, biurowych i eksploatacyjnych;
 6. najem i eksploatację pomieszczeń;
 7. promocję wdrożonych rozwiązań;
 8. nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 9. zakup środków trwałych.

 

Inne dofinansowania z Unii Europejskiej, realizowane w ramach „Innowacyjnej Gospodarki”, to:

 

 1. Działanie 1.4-4.1. – wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B&R (Badania i Rozwój) – na prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych składających się z części badawczej (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych) oraz części wdrożeniowej (wdrożenia wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej). Pan jednak raczej nie prowadzi działalności w zakresie badań i rozwoju, a tu chodzi o innowacyjne projekty badawcze i ich wykorzystywanie w prowadzonej działalności.
 2. Działanie 3.3 – tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w małe i średnie przedsiębiorstwa. To również Pana nie interesuje, ponieważ to dofinansowanie z Unii Europejskiej skierowane jest do podmiotów: osób prawnych, które prowadzą różnego rodzaju działalność w zakresie np. prowadzenia szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorców, dysponują odpowiednim personelem oraz zobowiążą się do nieodpłatnego organizowania szkoleń otwartych, nieskierowanych do konkretnych sektorów gospodarki, oraz świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz przedsiębiorców.
 3. Działanie 5.1. – wspieranie powiązań kooperacyjnych. To również Pana nie interesuje, gdyż o to dofinansowanie z Unii Europejskiej ubiegać się mogą jedynie fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane, spółki akcyjne, spółki z o.o., jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje przedsiębiorców.
 4. Działanie 5.2. – wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. To też jest poza zakresem Pana zainteresowań, ponieważ to dofinansowanie z Unii Europejskiej przeznaczone jest dla podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez PARP i świadczą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców i zobowiążą się do nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem na rzecz przedsiębiorców.
 5. Działanie 5.4.1. – zarządzenie własnością intelektualną. Dotyczy środków na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. To dofinansowanie z Unii Europejskiej udzielane jest na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej i ochrony własności przemysłowej. Mogłoby to Pana zainteresować tylko wtedy, gdy chciałby Pan zgłosić do ochrony wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, jeśli np. w grze stosowane jest jakieś innowacyjne rozwiązanie, które jest nowe, ma poziom wynalazczy i nie było wcześniej stosowane.

 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy (dla osób innych niż bezrobotna)

 

Tutaj o dotacje może starać się każda osoba – wykluczeni są jedynie Ci, którzy prowadzą już własną działalność lub prowadzili ją w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tak więc musiałby Pan wyrejestrować działalność i odczekać rok (do tego czasu mogą już nieco zmienić się warunki). Dotacji nie otrzymują osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach 1-osobowych lub będące członkami spółdzielni działających na podstawie prawa spółdzielczego. Nie jest wymagane posiadanie statusu bezrobotnego. Wysokość wsparcia to ok. 40 000 zł + wsparcie pomostowe.

 

Obecnie preferencyjnie traktuje się osoby, którym z założenia trudniej jest wejść na rynek pracy:

 

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby w średnim wieku i starsze (45 lub 50+),
 • kobiety powracające lub wchodzące na rynek pracy,
 • a także osoby młode do 25 roku życia (co ważne dla Pana, rzadko się bowiem zdarza, aby osoba w wieku 19 lat prowadziła już działalność gospodarczą) oraz mieszkańcy obszarów wiejskich (do 25 000 mieszkańców).

 

Programy realizowane są za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy. W pierwszej kolejności urzędy wybierają firmy i instytucje (tzw. instytucje wdrażające – trzeba się na bieżąco dowiadywać, zwykle są to izby gospodarcze, firmy szkoleniowe, fundacje), które przeprowadzają nabór kandydatów. Firmy te przeprowadzają szkolenia, udzielają pomocy w napisaniu biznesplanu oraz decydują o przyznaniu dotacji lub wsparcia pomostowego. Zatem jeśli miałby Pan (za rok oczywiście) pomysł na działalność gospodarczą, to zgłosi się Pan do tejże instytucji. Aktualne informacje o instytucjach wdrażających dostępne są na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy – proszę wybrać ten właściwy ze względu na Pana miejsce zamieszkania.

 

Zwykle wybierani są Ci przedsiębiorcy, którzy napiszą najlepszy biznesplan i wpasują się w aktualne tendencje (np. wspiera się aktualnie młodych przedsiębiorców). Dofinansowanie następuje w formie wsparcia wypłacanego w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, tzn. 80% wartości po podpisaniu umowy o wsparcie i 20% w formie refundacji za poniesione wydatki, po całkowitym rozliczeniu inwestycji. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oprogramowania.

 

Natomiast pomoc pomostowa polega na comiesięcznym wsparciu do 6 lub 12 miesięcy – wypłaca się kwotę nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Przeznaczyć ją można na pokrycie kosztów operacyjnych (opłaty, składki ZUS, koszty strony internetowej).

 

Tak więc ma Pan szanse (a jeśli jeszcze jest Pan z miasta poniżej 25 000 mieszkańców, to jeszcze większe), tyle że musiałby Pan zrezygnować z działalności na 1 rok (zakładając, że nic się nie zmieni).

 

Dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

 

Jest to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Programy są dla województw, więc w każdym obowiązuje inny. O dofinansowanie na już istniejącą działalność gospodarczą (ważne dla Pana) mogą ubiegać się osoby fizyczne, które już prowadzą działalność. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, np. na zakup sprzętu technicznego, wyposażenia biurowego, licencje, inne dokumenty prawne, korzystanie z fachowych usług doradczych w zakresie innowacji, sporządzanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

 

Nabór wniosków odbywa się na trzy sposoby:

 

 1. drogą konkursów – rozpisują je regionalne jednostki samorządowe;
 2. w trybie systemowym – przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 3. w trybie indywidualnym – przyznaje się dotacje dla projektów o strategicznym znaczeniu na podstawie wskazań Instytucji Zarządzającej i zgodnie z kryteriami Komitetu Monitorującego).

 

Instytucjami wdrażającymi RPO są jednostki wyznaczone przez wojewódzkie urzędy marszałkowskie (np. na Mazowszu – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych). Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje w zależności od województwa: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/regionalne.

 

Podsumowując, na dzień dzisiejszy nie przedstawia się to najlepiej, gdyż dofinansowania z Unii Europejskiej na e-biznes zostały na razie zamknięte, a poza tym założył Pan już firmę, co bardzo komplikuje sprawę.

 

Natomiast jeśli realnie jest Pan zainteresowany dofinansowaniami i mógłbym coś poradzić, to zdecydowanie polecam skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm, które zajmują się wyłącznie dofinansowaniami z Unii Europejskiej (nie są to z reguły firmy prawnicze). Wynika to z tego, że aby dostać dotację, najważniejsze jest dobrze napisać wniosek, a niekoniecznie mieć dobry plan i wpasować się w aktualne trendy unijne (lub krajowe). Procedura jest zbiurokratyzowana i dosyć uciążliwa, więc zaoszczędzi Pan cenny czas. Z tego, co się orientuję, wiele takich firm rozlicza się na zasadzie prowizyjnej (procent od uzyskanych dotacji).

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 - III =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl