Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emeryt a działalność gospodarcza

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 11.02.2016

Emeryci mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Nie muszą obawiać się zawieszenia prawa do emerytury, o ile osiągnęły powszechny wiek emerytalny.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emeryt może prowadzić tzw. „jednoosobową działalność gospodarczą” na zasad określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej1. Wymagany jest więc do tego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którego można dokonać, składając formularz CEIDG-1 przy użyciu sieci Internet lub w dowolnie wybranym urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym. Wniosek do CEIDG zawiera w sobie również w większości przypadków wszelkie zgłoszenia wymagane przez inne urzędy (ZUS, urząd skarbowy, GUS), nie jest więc konieczne załatwianie w tym zakresie dodatkowych formalności.

 

Świadczenie emerytalne należne emerytowi nie ulega zawieszeniu z powodu osiągania przychodów z działalności gospodarczej, o ile osiągnął on powszechny wiek emerytalny, określony w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych2. Po niedawnej nowelizacji ustawy wiek ten zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn wynosi co do zasady 67 lat, przy czym dla kobiet urodzonych do 30 września 1973 r., zgodnie z art. 24 ust. 1a ustawy, jest on proporcjonalnie skrócony i może wynosić od 60 do 66 i 11 miesięcy, a dla mężczyzn urodzonych do 30 września 1953 r. może wynosić od 65 do 66 i 11 miesięcy.

 

Zawieszenia lub zmniejszenia świadczeń w związku z osiąganiem przychodów z działalności gospodarczej mogą natomiast obawiać się osoby pobierające wcześniejsze emerytury, emerytury pomostowe oraz świadczenia przedemerytalne. Zgodnie z art. 103 ust. 1 w zw. z art. 104 ust. 7 prawo do tych świadczeń ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 1 w zw. z art. 104 ust. 8 ustawy w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu co do zasady o kwotę przekroczenia.

 

Warto dodać, że emeryci posiadający ustalone prawo do emerytury, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych3 ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają jedynie dobrowolnie. Oznacza to, że nie muszą oni opłacać dużej części składek ZUS, co może stanowić znaczące ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć, że posiadanie statusu emeryta nie zwalnia jednak od obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością.

 

 

 

 

___________________________

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.02.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki