.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Emerytura po rencie - czy możesz dostać więcej?

• Data: 22-05-2024 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Na rencie byłem od 9 lat, nie pracowałem. Wysokość renty obliczono z 10 lat poprzedzających przejście na to świadczenie. Po osiągnięciu wieku 65 lat (kilka miesięcy temu) z urzędu, jak sądzę, przekształcono rentę w emeryturę. Wydaje mi się, że na podstawie 20 najlepszych lat z mojego zatrudnienia powinienem dostać wyższą emeryturę po rencie (a nie w tej samej wysokości). Czy mogę się odwoływać od decyzji ZUS w tej kwestii? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Emerytura po rencie - czy możesz dostać więcej?

Podstawa wymiaru emerytury dla osoby która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

Art. 21. 1. Podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu nie-zdolności do pracy, stanowi:1) podstawa wymiaru renty – w wysokości uwzględniającej rewaloryzację oraz wszystkie kolejne wa-loryzacje przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do renty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 5, albo

2) podstawa wymiaru ustalona na nowo w myśl art. 15”.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru:

1) emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do emerytury;

2) renty z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do tej renty albo do emerytury.

3. Podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej pobierała świadczenie przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, stanowi podstawa wymiaru emerytury przyjęta do ustalenia świadczenia przedemerytalnego – w wysokości uwzględniającej wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do świadczenia przedemerytalnego albo podstawa wymiaru ustalona na nowo w myśl art. 15”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Nie jest wykluczone, że emerytura przeliczona będzie dla Pana korzystniejsza, ale ZUS z urzędu nie przelicza świadczenia na nowo. Konieczny jest do tego wniosek o przeliczenie emerytury.

Istotne jest to, że możliwość ponownego obliczenia emerytury lub renty odnosi się do świadczenia wcześniej przyznanego i pobieranego, bo tylko takie może być ponownie obliczone w myśl art. 111 ustawy emerytalnej, którego zastosowanie zależy od rodzaju świadczenia (emerytury lub renty), objętego wnioskiem o ponowne obliczenie świadczenia. Niezbyt fortunnie użyty przez ustawodawcę do przeliczanego świadczenia łącznik „lub” nie może być jednak interpretowany w ten sposób, że ubezpieczonemu pobierającemu emeryturę (emerytowi) należy ponownie obliczać przysługującą mu emeryturę według rygorów i zasad wyliczenia renty z tytułu niezdolności do pracy (według porządku przyznawania świadczeń rentowych) albo że renciście można ponownie obliczać przysługującą mu rentę według odrębnego reżimu ustalania prawa do emerytury. Jeżeli zatem wniosek o ponowne obliczenie dotyczy pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, to możliwość wskazania okresu 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, odnosi się do roku, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie pobieranej renty albo o ponowne ustalenie tego świadczenia. Natomiast w przypadku wniosku o ponowne obliczenie emerytury możliwość wskazania okresu 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, odnosi się do roku, w którym ubezpieczony zgłosił wniosek o emeryturę lub ponowne obliczenie tego świadczenia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wyliczenie emerytury dla osoby która wcześniej pobierała rentę

Należało ponadto mieć na uwadze, że w utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. uchwała z dnia 18 października 2006 r., sygn. akt I UZP 2/2006 OSNP 2007/5–6, poz. 76) potwierdzono możliwość wyliczenia emerytury dla osoby, która wcześniej pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, z uwzględnieniem kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia wniosku o emeryturę, która jest korzystniejsza (wyższa) niż kwota bazowa obowiązująca wcześniej w dacie nabycia prawa do renty. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, stanowi: 1) podstawa wymiaru renty - w wysokości uwzględniającej rewaloryzację oraz wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie następującym po ustaleniu prawa do renty albo 2) podstawa wymiaru ustalona na nowo w myśl art. 15. Wybór tego drugiego wariantu powoduje, że podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, można dla tego nowego świadczenia (emerytury) ustalić na nowo (art. 21 ust. 1 ustawy emerytalnej) i z uwzględnieniem kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia wniosku o emeryturę, ale tylko w myśl art. 15, tj. z zachowaniem zasad wskazanych w tym przepisie. Oznacza to, że ustalana na nowo – w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej – podstawa wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jest wyliczana według przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego ubiegającego się o emeryturę z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o to nowe świadczenie (art. 15 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach), albo o ponowne jego obliczenie (art. 111 ust. 1 pkt 2 tej ustawy). Dodatkowo (alternatywnie), na wniosek ubezpieczonego, podstawę wymiaru emerytury może stanowić przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed dniem zgłoszenia wniosku o emeryturę (art. 15 ust. 6 ustawy emerytalnej) albo o ponowne jego obliczenie (art. 111 ust. 3 tej ustawy).

Przyjęty kierunek wykładni wyklucza zatem dopuszczalność niejako „hybrydowego” wyliczenia emerytury, co następowałoby z zachowaniem „reżimu emerytalnego”, polegającego na uwzględnieniu korzystniejszej kwoty bazowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku o emeryturę, tj. według zasady ustalenia na nowo podstawy wymiaru emerytury (art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej), a ponadto – w innej części – według „reżimu rentowego”, który umożliwiałby korzystniejsze wyliczenie wysokości nowego świadczenia (emerytury po rencie), tyle że według podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z okresu 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie innego rodzajowo świadczenia, jakim była wcześniej pobierana renta z tytułu niezdolności do pracy. Takie stanowisko prowadziłoby do dyskryminacji i naruszenia zasady równego traktowania (art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, j.t. Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74 ze zm.) tych ubezpieczonych, którzy przed nabyciem emerytury nie korzystali z uprawnień rentowych z tytułu niezdolności do pracy, a którzy mogliby wskazać do ustalenia podstawy wymiaru emerytury okres 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłosili wniosek o emeryturę lub ponowne jej obliczenie. Tymczasem w krytykowanym „hybrydowym” wariancie ustalania emerytury ubezpieczeni, którzy wcześniej korzystali z uprawnień rentowych, mogliby skorzystać zarówno z uprawnień przysługujących wszystkim emerytom, jak i z możliwości wskazania do wyliczenia emerytury także wyżej określonych lat przypadających ponadto przed rokiem złożenia wniosku o rentę, a zatem mogliby wskazywać inne okresy niż te, które dotyczą wszystkich ubezpieczonych nabywających uprawnienia emerytalne.

Powyższe uwarunkowania prowadziły sąd do uznania, że wniosek o przyznanie lub ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty dotyczy konkretnego rodzaju świadczenia (emerytury albo renty), a zatem powinien być rozpoznany w trybie i według zasad właściwych dla ustalania każdego z tych odmiennych rodzajowo świadczeń z ubezpieczenia społecznegoOdnosząc się do Pana pytania – ZUS przyznaje świadczenie z urzędu, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Aby ZUS wyliczył na nowo inny wariant świadczenia, potrzebny jest wniosek. Wystarczy napisać tak: „Proszę o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem [tu podać jakiego okresu] i wybranie opcji korzystniejszej.

 

Nie ma po co odwoływać się od decyzji dotyczącej emerytury po rencie, bo jest ona zgodna z prawem.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1

Pan Marek przez dziewięć lat pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Gdy osiągnął wiek 65 lat, ZUS przekształcił jego rentę na emeryturę bez przeliczenia podstawy świadczenia. Pan Marek zauważył, że jego emerytura jest taka sama jak renta, mimo że w ciągu swojej kariery zawodowej miał kilka lat, w których zarabiał znacznie więcej. Postanowił złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury na podstawie najlepszych 20 lat z jego historii zawodowej, licząc na wyższe świadczenie.

 

Przykład 2

Pani Anna przez dekadę była na rencie z powodu niezdolności do pracy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS automatycznie przekształcił jej rentę na emeryturę, nie uwzględniając jednak jej najlepszych lat zatrudnienia. Pani Anna dowiedziała się, że może wnioskować o przeliczenie emerytury na nowo, uwzględniając okresy, w których zarabiała najwięcej. Złożyła wniosek do ZUS i po kilku miesiącach jej emerytura została zwiększona.

 

Przykład 3

Pan Jan przez lata otrzymywał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Po osiągnięciu wieku 65 lat, ZUS przekształcił jego rentę na emeryturę bez przeliczenia na nowo podstawy wymiaru. Pan Jan był przekonany, że jego emerytura powinna być wyższa, biorąc pod uwagę jego najlepiej opłacane lata pracy. Postanowił skonsultować się z doradcą emerytalnym, który pomógł mu złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia, co ostatecznie doprowadziło do zwiększenia jego emerytury.

Podsumowanie

Przekształcenie renty w emeryturę przez ZUS nie zawsze oznacza korzystne przeliczenie świadczenia. Osoby, które wcześniej pobierały rentę, mają prawo wnioskować o ponowne obliczenie emerytury na podstawie najlepiej opłacanych lat pracy, co może znacząco zwiększyć wysokość ich świadczenia. Warto złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, aby uzyskać możliwie najkorzystniejsze warunki emerytalne.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu wniosków i pism do ZUS, aby skutecznie przeliczyć i zwiększyć wysokość Twojej emerytury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie i poprawić swoje warunki finansowe na emeryturze. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2006 r., sygn. akt I UZP 2/2006

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu