.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysługa lat funkcjonariusza, który ukończył studia

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 12.07.2011

Jestem funkcjonariuszem policji. Ukończyłem studia wyższe magisterskie w systemie dziennym. Czy okres studiów wlicza się do wysługi lat jako okres bezskładkowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wysługa lat funkcjonariusza, który ukończył studia

Czy okres studiów wyższych zalicza się do wysługi emerytalnej?

Odnosząc się do stanu faktycznego sprawy, przyjmuję, iż interesuje Pana zaliczenie okresu studiów wyższych do wysługi lat, do tzw. wysługi emerytalnej.

 

„Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych” – podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67).

 

Zgodnie z art. 13 powyższej ustawy „jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej traktuje się:

 

  1. okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, organów bezpieczeństwa państwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  2. służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;
  3. okresy służby w charakterze funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei, jeżeli funkcjonariusz przeszedł bezpośrednio do służby w Milicji Obywatelskiej lub w Służbie Więziennej w terminie do dnia 1 kwietnia 1955 r.;
  4. okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowe i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r.”

Okresy doliczane do wysługi na wniosek uprawnionego do emerytury

Zgodnie z art. 14 „emerytowi uprawnionemu do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej następujące okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

 

  1. zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
  2. opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia”.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat zalicza się: okresy służby w Policji, okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej, okresy traktowane jako równorzędne ze służbą, wymienione w art. 13 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega sumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku, oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego.

Okresy nieskładkowe doliczane do wysługi

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 powołanej wyżej ustawy „funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone w art. 12 powołanej wyżej ustawy, zalicza się do wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 powołanej wyżej ustawy , posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Okresem takim jest okres studiów wyższych. Okres studiów wyższych to tzw. okres nieskładkowy, czyli okres braku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Studia wyższe, ukończone w systemie dziennym, podlegają zaliczeniu jako okres nieskładkowy art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) do stażu emerytalnego (wysługi lat).

 

Podział na okresy składkowe i nieskładkowe dokonany został na mocy ustawy o rewaloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i obejmuje wszystkie okresy po dniu 14 listopada 1991 r.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż okres studiów wyższych podlega doliczeniu do wysługi emerytalnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »