.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura policyjna a prowadzenie działalności gospodarczej

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 14.09.2010 • Zaktualizowane: 14.01.2021

Jestem policjantem od 16 lat, mógłbym więc już przejść na emeryturę. Prowadzę także działalność gospodarczą. Czy mogę jednocześnie prowadzić firmę i otrzymywać emeryturę policyjną? Czy zyski z firmy mogą być dość wysokie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura policyjna a prowadzenie działalności gospodarczej

Kiedy funkcjonariuszowi przysługuje emerytura policyjna?

Na podstawie art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – „emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych”.

Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie pobierania emerytury policyjnej

Art. 41 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy mówi: „w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt. 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

 

Natomiast pkt 3 tegoż artykułu stanowi że „w razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości”.

 

W art. 104 ust. 8 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzono, że „w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia”.

 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2010 r. („Monitor Polski” z 2010 roku, numer 7, pozycja 69) w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2009 r., ogłoszono, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2009 r. wyniosło 3243,60 zł.

Dodatkowy dochód po przejściu na emeryturę policyjną

W Pana przypadku ważne będzie, w jakie „widełki” Pan wpadnie, osiągając dodatkowy dochód:

 

  • Jeżeli przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi poniżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to Pana świadczenie emerytalne nie zostanie zmniejszone.
  • Jeżeli przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zmieści się w granicach 70-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w chwili obecnej 2270,52 zł – 4216,68 zł), to emerytura Pana zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o 25% świadczenia. We wcześniejszym stanie prawnym możliwe było w przypadku osiągania przychodu 70 – 130% zmniejszenie emerytury policyjnej o więcej niż 25%, ale Trybunał Konstytucyjny w dniu 15 kwietnia 2008 r. uznał, iż jest to niezgodne z art. 2 i 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i wszelkie wątpliwości w tej sprawie zostały rozwiane.
  • Jeżeli przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przekroczy kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. w chwili obecnej 4216,68 zł), to Pana emerytura zostanie zmniejszona o 25% jej wysokości.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że dla emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód, o którym mowa wyżej, przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a nie przychód w sensie podatkowym. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + pięć =

06.01.2020

Ale czy f-sz prowadząc działalność gospodarczą na emeryturze podlega ubezpieczeniu społecznemu czy tylko zdrowotnemu?

Tomek

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl