Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady księgowości związków zawodowych

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 09.09.2010

Czy związek zawodowy, który nie prowadzi działalności gospodarczej, musi prowadzić pełną rachunkowość? Jeżeli nie, to w jakiej formie powinien rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em? Dodam, że związek założono w maju 2009 r., nie ma składek członkowskich, pobierano tylko jednorazową darowiznę od członków (100 zł).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady związki zawodowe jako podmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z art. 9 ustawy o CIT.

 

Oczywiście zwolnione z opodatkowania są „dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej” (art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

W przypadku podmiotów obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nieprowadzących działalności gospodarczej, znajdzie zastosowaniu oprócz ustawy o rachunkowości również rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Rozporządzenie to stosuje się właśnie między innymi do związków zawodowych (§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). Powołane rozporządzenie stanowi, iż jednostki, do których stosuje się ten akt prawny, prowadzą księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. I tak:

 

I. „Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych – także środki pieniężne otrzymane od przedsiębiorcy zagranicznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa.

 

II. Do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych – w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

 

III. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

 

IV. Jednostka może zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości”.

 

Reasumując, związek zawodowy jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem powołanego rozporządzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus II =

»Podobne materiały

Rejestracja związku zawodowego

Czy związek zawodowy może reprezentować pracownika od momentu podjęcia uchwały o założeniu związku, czy od chwili rejestracji w KRS? Pracodawca twierdzi, że nie musi konsultować się ze związkiem w sprawie zwolnienia pracownika, ponieważ związek nie jest jeszcze zarejestrowany w KRS. Związek dzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »