Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela akademickiego a działalność gospodarcza

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 08.12.2010

Jestem nauczycielem akademickim, obecnie korzystam z urlopu dla poratowania zdrowia. Czy muszę zrezygnować z działalności gospodarczej, która nie jest związana z nauczaniem akademickim? Jeśli tak, to jakie konsekwencje może wobec mnie wyciągnąć uczelnia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otóż zgodnie z art. 134 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 

5. „Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy, jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać dwóch lat.

 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w ust. 5, oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia tego urlopu, uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 

7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, o którym mowa w ust. 5, na jego pisemny wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego.

 

8. Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

9. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

 

10. Pracownicy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w ust. 1-5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

11. Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w ust. 1–5, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

 

12. Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów, o których mowa w ust. 1-5, określa statut”.

 

Zasady udzielania urlopów zdrowotnych nauczycielom akademickim różnią się od tych regulowanych Kartą Nauczyciela. Np. zgodnie z Kartą w czasie korzystania z urlopu zdrowotnego nauczycielowi nie wolno nawiązać stosunku pracy lub podejmować innej działalności zarobkowej. Jeśli złamie ten zakaz, dyrektor szkoły może go odwołać z urlopu (por. art. 73 ust. 7 Karty).

 

Natomiast w przypadku nauczyciela akademickiego korzystanie z urlopu zdrowotnego wyklucza wykonywanie w tym czasie pracy w stosunku pracy (tj. zarówno w charakterze nauczyciela akademickiego, jak też w innym) i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, bez względu na jej przedmiot (art. 134 ust. 10 Prawa o szkolnictwie wyższym). Zakaz ten nie dotyczy natomiast innej działalności zarobkowej. Oznacza to, że nauczyciel akademicki może w trakcie urlopu zdrowotnego świadczyć usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, np. o dzieło czy zlecenia.

 

Regulacja urlopów zdrowotnych nauczycieli jest dość pobieżna, dlatego ustawodawca zastrzegł, że szczegółowe zasady trybu ich udzielania mają regulować statuty uczelni. Z treści Pańskiego pytania nie wynika, na jakiej uczelni Pan pracuje, ale przejrzałam wiele statutów różnych szkół wyższych i uregulowania w nich umieszczone w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia są lakoniczne i niewychodzące poza powszechnie obowiązujące przepisy zawarte w ustawie o szkolnictwie wyższym. Władze niektórych uczelni wymagają co najwyżej przed udzieleniem urlopu zobowiązania nauczyciela do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i nieprowadzenia działalności gospodarczej.

 

Z całą pewnością jednak można stwierdzić, że w czasie korzystania z urlopu zdrowotnego nie może Pan wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Może Pan natomiast wykonywać zadania na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie).

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym nie wspomina natomiast praktycznie nic o konsekwencjach złamania takiego zakazu. Jednak w sytuacji nierespektowania zasady określonej w art. 134 ust. 10 ustawy (i podjęcia, mimo zakazu, w czasie urlopu dla poratowania zdrowia dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej), należałoby się liczyć z odwołaniem z urlopu, a w dalszej kolejności z odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - VI =

»Podobne materiały

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem pracy. Pracuję w dwóch szkołach – w jednej w pełnym wymiarze godzin, zaś w drugiej na pół etatu. W obu tych szkołach mam podpisane umowy na czas nieokreślony. Mam problemy zdrowotne i dlatego postanowiłam skorzystać z prawa do urlopu dla p

 

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego

Jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym na uniwersytecie na podstawie mianowania na czas określony (do 2015 r.). Złożyłem wypowiedzenie 30 czerwca, mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W związku z tym stosunek pracy ustanie 30 września. Od 1 lipca do 30 września nieprzerwanie wykorzystuję za

 

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem pracy. Byłam już raz na urlopie dla poratowania zdrowia, chciałam z niego skorzystać jeszcze raz. Złożyłam w kwietniu wniosek o urlop, a tydzień później na radzie pedagogicznej otrzymaliśmy karteczki z proponowaną liczbą godzin na następny rok szkolny (przewidz

 

Uprawnienia nauczyciela akademickiego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Czy nauczyciel akademicki, podczas urlopu dla poratowania zdrowia, pozostaje pełnoprawnym członkiem Rady Wydziału w odniesieniu do procedur związanych z realizacją przewodów doktorskich (recenzowanie, głosowania nad nadaniem stopnia naukowego doktora, itp.)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »