.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Prowadzenie przedszkola niepublicznego wiąże się z obowiązkiem uzyskania w odniesieniu do lokalu, w którym będzie się ono mieścić, pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej. Ponadto lokal ten musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.Przedszkole niepubliczne – warunki lokalowe

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie warunki powinny spełniać lokale dla przedszkoli niepublicznych?

Warunki lokalowe dla przedszkoli niepublicznych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania1, wydane na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty2. Zgodnie z § 2 powyższego rozporządzenia warunkiem utworzenia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego jest:

 

 1. uzyskanie pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci;
 2. wyposażenie lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Opinia Straży Pożarnej dla lokalu przeznaczonego na zajęcia przedszkolne

Aby uzyskać pozytywną opinię Straży Pożarnej, lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia, musi znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jednocześnie dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż powyższe, jeżeli lokal:

 

 1. będzie przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci;
 2. znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów co najmniej nierozprzestrzeniających ognia;
 3. posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające w sposób bezpieczny bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
 4. został wyposażony w:
  1. co najmniej trudno zapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz,
  2. gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

Warunki jakie musi spełniać lokal przeznaczony na przedszkole aby móc otrzymać pozytywną opinię Sanepidu

Natomiast pozytywna opinia Sanepidu może być wydana, jeżeli lokal, w którym ma być prowadzone przedszkole, spełnia następujące warunki:

 

 1. powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  1. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  2. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie;
 2. wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
 3. jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
 4. podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
 5. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
 6. w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
 7. jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą, bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że:
  1. jest zapewniona 1 miska ustępowa i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci,
  2. w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody,
  3. temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych wynosi od 35 do 40°C,
  4. dopuszcza się możliwość korzystania przez osoby wykonujące pracę w punkcie lub zespole z urządzeń sanitarnych przewidzianych dla dzieci;
 8. jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 9. jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;
 10. jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
 11. pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;
 12. meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
 13. wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
 14. zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
 15. jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;
 16. w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
 17. apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

 

 

 

 

__________________________

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu