.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Działalność rolnicza, pomimo tego że należy uznać ją za działalność gospodarczą, nie podlega obowiązki wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z obowiązku tego zwolnione są również działalność agroturystyczna prowadzona przez rolników oraz działalność polegająca na wyrobie i sprzedaży wina uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych.Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy działalność rolnicza podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej?

Rozpatrując kwestię wpisu działalności rolniczej do ewidencji działalności gospodarczej (a ściślej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG), należy w pierwszej kolejności zastanowić się, czy pojęcie „działalności rolniczej” mieści się w definicji „działalności gospodarczej”. Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1– działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Należy uznać, że działalność rolnicza jest działalnością wytwórczą wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Co do zasady ma też zarobkowy charakter (rolnicy wyprodukowane przez siebie produkty przeznaczają w większości do sprzedaży, na własny użytek pozostawiając niewielki ułamek płodów rolnych). Działalność rolnicza posiada więc wszystkie przymioty, które pozwalają uznać ją za działalność gospodarczą. Oznacza to również, że rolnika można uznać za osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą, czyli za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego2. Tezę taką potwierdza orzecznictwo, m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r. (VI ACa 1472/12) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r. (II OSK 1618/06).

Czy rolnik podlega obowiązkowi wpisu do CEIDG?

Pomimo tego, że rolnika należy uznać za przedsiębiorcę, a działalność rolniczą za rodzaj działalności gospodarczej, działalność ta nie będzie jednak podlegać wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Podstawą do takiego stwierdzenia jest art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina3 (zgodnie z 17 ust. 3 tej ustawy wymogu w zakresie uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich nie stosuje się do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych). Brak stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej skutkuje w szczególności tym, że rolnik nie podlega obowiązkowi wpisu do CEIDG, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Obowiązkowi wpisu nie podlega jednak wyłącznie działalność rolnicza, działalność agroturystyczna (ale tylko prowadzona przez rolnika) oraz wyrób wina z własnych winogron. W przypadku gdyby rolnik chciał wykonywać poza działalnością rolniczą również innego rodzaju działalność gospodarczą, podlegać ona będzie już wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Definicja działalności rolniczej

W tym miejscu warto dodać, że definicję działalności rolniczej zawierają również inne, poza ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, akty prawne. Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług4 przez działalność rolniczą należy rozumieć produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych oraz bambusa, a także świadczenie usług rolniczych. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym5 – za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r., poz. 1104)

4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus sześć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu