Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot opakowań zwrotnych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.03.2015

W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów, które nakładałyby na sprzedawców detalicznych obowiązek przyjmowania opakowań zwrotnych od kupujących, którzy nie przedstawili paragonu zakupu. Ustawa nakłada na przedsiębiorców jednak pewne obowiązki informacyjne w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi1, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r., w przeciwieństwie do wcześniej obowiązującej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych2 nie zawiera przepisu, który nakładałby na sprzedawców detalicznych obowiązek przyjmowania opakowań zwrotnych. W poprzednim stanie prawnym jednostki handlu detalicznego zobowiązane były do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdowały się w ich ofercie handlowej. W przepisach regulujących obecnie gospodarkę opakowaniami brak jest analogicznego przepisu, pomimo że znajdował się on w rządowym projekcie ustawy. W uzasadnieniu do projektu wskazywano, że regulacja taka miałaby na celu zagwarantować odbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych zwracanych przez konsumentów. Przepis zobowiązujący przedsiębiorców prowadzących handel detaliczny do przyjmowania zwrotu opakowań przepadł jednak w toku prac nad projektem prowadzonych przez sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 

W ostatecznym tekście ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znalazły się wyłącznie następujące zasady dystrybucji produktów w opakowaniach, określone w art. 41-44:

 

 1. zakazana została dystrybucja produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez przedsiębiorcę, który nie jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa;
 2. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:
  1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
   – co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży;
 3. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach (zaznaczyć należy, że skorelowany z tym obowiązkiem sprzedawcy, jest obowiązek użytkownika środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin do zwracania odpadów opakowaniowych po tych środkach do przedsiębiorcy);
 4. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

 

Niezależnie od przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jeżeli konsument uiścił kaucje za opakowanie (np. za butelkę), może on je zwrócić i domagać się jednocześnie zwrotu kaucji na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego3. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku sprzedawca może zażądać okazania dowodu, iż kaucja została uiszczona (takim dowodem może być np. paragon fiskalny). Zastosowanie będzie miał bowiem w takim przypadku art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)

2 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638)

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.03.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki