Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 27.03.2015

Spisu inwentarza w postępowaniu spadkowym dokonuje komornik na zlecenie sądu prowadzącego postępowanie. W spisie inwentarza wykazuje on w szczególności wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu komornik pobiera wynagrodzenie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 637 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego1 na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza. Natomiast zgodnie z art. 637 § 2 K.p.c. w wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z urzędu. Takim przypadkiem jest w szczególności złożenie przez chociażby jednego ze spadkobierców oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z bowiem z art. 644 K.p.c., jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

 

Szczegółowe zasady dokonywania spisu inwentarza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza2 (zwane dalej „rozporządzeniem”). Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia, postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza (organem tym zgodnie z § 2 rozporządzenia może być urząd skarbowy w osobie komornika skarbowego). Jednocześnie sąd, który wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza, sprawuje nadzór nad podejmowanymi w tym zakresie przez komornika czynnościami.

 

O terminie spisu inwentarza zawiadamia się wnioskodawcę i spadkobiercę, jeżeli jego miejsce zamieszkania jest znane, a ponadto wykonawcę testamentu, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Nieprzybycie tych osób nie wstrzymuje jednak czynności komornika. Do spisu inwentarza wciąga się majątek spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, jak również długi spadku. W spisie inwentarza wykazuje się też wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia spisania majątku ruchomego w toku sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika. Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole z podaniem przyczyny odmowy lub niemożności podpisania. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Ponadto w protokole zamieszcza się również istotne dla sprawy oświadczenia osób, których obecność przy dokonywanej czynności jest dopuszczalna, oraz oświadczenia osób trzecich zgłaszających swoje prawa do przedmiotów objętych spisem. Po wykonaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza komornik przesyła akta sądowi rejonowemu. W razie ujawnienia majątku lub długu niewciągniętego do spisu inwentarza, może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza.

 

Wciągnięte do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości pozostawia się w posiadaniu spadkobiercy (nie dotyczy to przedmiotów złożonych do depozytu sądowego). Jeżeli wszyscy spadkobiercy są nieobecni albo jeżeli między spadkobiercami zachodzą spory co do pozostawienia majątku spadkowego w posiadaniu jednego lub kilku z nich – sąd spadku postanowieniem stwierdza, czy i któremu ze spadkobierców pozostawić w posiadaniu majątek spadkowy, które rzeczy złożyć do depozytu sądowego albo które z nich oddać dozorcy lub zarządcy tymczasowemu.

 

Należy zaznaczyć, że za dokonanie spisu inwentarza przy spadkobraniu uiszcza się opłatę, której wysokość uzależniona jest od czasu pracy komornika. Zgodnie z art. 53 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji3 – za dokonanie spisu inwentarza pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę. Koszty te obciążają pośrednio spadkobierców, bowiem ściągane są z majątku spadkowego. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydane zostało z urzędu lub na wniosek osoby niemającej obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, sąd postanawia ściągnięcie tych kosztów z majątku spadkowego. Jednocześnie sąd rejonowy może w celu zaspokojenia należności z tytułu kosztów pobrać odpowiednią sumę z pieniędzy spadkowych złożonych do depozytu sądowego lub z rachunku bankowego, w tym stanowiącego wkład oszczędnościowy spadkodawcy, po przedłożeniu bankowego dowodu oszczędności. Sąd rejonowy może również zarządzić sprzedaż odpowiedniej części ruchomego majątku spadkowego, oznaczając przy tym sposób sprzedaży. Dokonanie sprzedaży zleca się komornikowi.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz. U. z 1991 r. Nr 92, poz. 411)

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.03.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus cztery =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki