Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informacja publiczna a spółki komunalne

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.05.2015

Spółka komunalna, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej zarówno na wniosek, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja taka może być jednak ograniczona ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji publicznej1 – obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

 

 1. organy władzy publicznej;
 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 5. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów2 (przez pozycję dominującą należy rozumieć pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%).

 

Spółki komunalne, czyli spółki tworzone przez gminy w celu realizacji zadań publicznych (np. dostarczania wody, zapewnienia komunikacji publicznej), mieszczą się w powyższym katalogu podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej. Informacją taką jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o:

 

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  • zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  • projektowaniu aktów normatywnych,
  • programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
 2. podmiotach wykonujących zadania publiczne, w tym o:
  • statusie prawnym lub formie prawnej,
  • organizacji,
  • przedmiocie działalności i kompetencjach,
  • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  • strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  • majątku, którym dysponują;
 3. zasadach funkcjonowania podmiotów wykonujących zadania publiczne, w tym o:
  • trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  • trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  • stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  • naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  • konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych;
 4. danych publicznych, w tym:
  • treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
  • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych,
  • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  • informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
 5. majątku publicznym, w tym o:
  • majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  • innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  • majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,
  • majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem publicznym, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  • dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty publiczne mają pozycję dominującą, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  • długu publicznym,
  • pomocy publicznej,
  • ciężarach publicznych.

 

Jak wskazano wyżej, spółki komunalne zobowiązane są do udzielania informacji publicznej, czy to w Biuletynie Informacji Publicznej, czy też na wniosek osoby zainteresowanej. Zaznaczyć należy jednak, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy obowiązek ten może podlegać ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jednocześnie ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

 

 

 

__________________________________

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.05.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć plus 8 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki