Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem świetlicy wiejskiej i pobieranie opłat

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 21.11.2020

Moje pytanie dotyczy działalności samorządu, a konkretnie zasad wynajmu świetlic wiejskich i pobierania za to opłat. W mojej gminie przewodniczący rady gminy i zarazem sołtys miejscowości, w której mieszkam, odpowiada za wynajem sali wiejskiej na różne uroczystości. Gminny regulamin przewiduje opłatę tylko za media, ale pan przewodniczący ustalił cenę za wynajem na 1500 zł. Dodatkowo pobiera opłatę za media, pokrowce na fotele 640 zł, co mnie bardzo zaskoczyło, a do ceny zużytej energii dolicza 20% marży. Zwrócili się do mnie rodzice, którzy zorganizowali imprezę charytatywną na rzecz szkoły w tej miejscowości, bo oni także musieli zapłacić. Sala była budowana w czynie społecznym i ze środków gminy, a więc raczej nie powinno się na niej zarabiać, a pieniądze z wynajmu powinny być wydawane na rzecz miejscowości (oczywiście kontrolę nad tymi pieniędzmi sprawuje sołtys i rada solecka). Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Proszę o sprawdzenie poprawności tych działań pod katem prawnym!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem świetlicy wiejskiej i pobieranie opłat

Uchwały gminne dotyczące stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich

W dokumentach gminnych, dostępnych w sieci, odnalazłam regulamin, o którym Pan pisał, oraz stawki opłat za media w związku z odpłatnym udostępnianiem świetlic. Niestety oba dokumenty pochodzą z 2015 r., co budzi moją wątpliwość, czy nie uległy zmianie. Pracowałam zatem na uchwale Rady Miejskiej w X z dnia (…) w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy X oraz Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy X z dnia (…) w sprawie: określenia opłat i stawek za media stosowanych przy odpłatnym udostępnieniu świetlic wiejskich Gminy X. Analizując zapisy tych aktów, należy dojść do wniosku, że sołtys, będący administratorem świetlicy, działa poza uprawnieniami wynikającymi z uchwały Rady. Aby organy gminy czy sołectwa mogły pobierać jakiekolwiek środki od mieszkańców, musi istnieć do tego podstawa prawna. Nie znalazłam pośród udostępnionych zarządzeń żadnego, które stanowiłoby o cenniku za użyczenie sali. Trudno też znaleźć uzasadnienie dla wystawienia faktury za część mediów a reszta opłat wynika z pokwitowania. Tu zresztą też można mieć wątpliwości, ponieważ z pokwitowania wynika, że kwoty pobiera sołectwo, a przecież właścicielem świetlicy jest gmina i to ona jest stroną umowy. Postępowanie sołtysa jest mocno wątpliwe.

 

Świetlice wiejskie jako obiekty użyteczności publicznej

Zgodnie z aktualnie obowiązującym orzecznictwem świetlice wiejskie stanowią obiekty użyteczności publicznej. Są to pomieszczenia przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji i edukacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. Świetlice te mają charakter obiektów użyteczności publicznej. Samorządy gminne zakładające świetlice wiejskie realizują w ten sposób zadania służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Z przepisu tego wynika upoważnienie dla organów gminy, mające charakter klauzuli generalnej, do wydawania aktów prawa miejscowego. Użyty w omawianym art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. zwrot „zasady i tryb” wymaga interpretacji. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998 r.) słowo „zasada” oznacza prawo rządzące jakimiś procesami, podstawę, na której coś się opiera, regułę. Słowo „tryb” oznacza ustalony porządek, zwyczaj załatwiania określonych spraw, pewnych działań, metodę postępowania. Potwierdza to wprost wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 września 2014 r. (sygn. akt II SA/Gd 395/14). W wyroku tym sąd dokładnie określił, jak powinna wyglądać kwestia stanowienia w przedmiocie świetlic wiejskich:

 

„Unormowanie art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. przewidując określenie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej zakłada uprawnienie rady gminy do określenia w ramach tych zasad jednej z najistotniejszych zasad korzystania z takich obiektów t.j. zasady korzystania odpłatnego lub korzystania nieodpłatnego. Niewątpliwie kwestia ta stanowi z punktu widzenia interesów członków społeczności lokalnej jedną z najistotniejszych regulacji dotyczących zasad skorzystania z obiektu użyteczności publicznej, decyduje bowiem o materialnej dostępności danego obiektu użyteczności publicznej dla poszczególnych osób i celowym jest unormowanie jej aktem mającym rangę przepisu prawa miejscowego.

 

Z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. wynika, że jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. O ile przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. daje radzie gminy legitymację do ogólnego sformułowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, o tyle przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. stanowi kompetencję do ustalenia wysokości lub zasad ustalenia tej wysokości odpłatności za gminne obiekty użyteczności publicznej.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. I OSK 1901/13 art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. zawiera normę prawną upoważniającą organ stanowiący samorządu terytorialnego do podjęcia aktu prawa miejscowego, a zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. umocowanie do stanowienia aktów prawa miejscowego wchodzi do uzupełnienia systemu delegacji zawartej w art. 40 ust. 2 u.s.g. (System Informacji Prawnej Lex nr 1418773). Sąd w niniejszej sprawie podziela stanowisko w tym zakresie i przywołaną w cytowanym wyroku argumentację.

 

O ile zatem w zakresie ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie mieści się określanie wysokości opłat za korzystanie z nich, o tyle kompetencja do określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej została radzie gmin przyznana w art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k.

 

Z art. 4 ust. 2 u.g.k. wynika, że uprawnienia przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k., organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Z okoliczności sprawy nie wynika by Rada Gminy przekazała wójtowi uprawnienia w tym zakresie.”

 

Nadzór burmistrza nad świetlicami gminnymi

Zatem burmistrz nawet nie miał prawa podać cennika, nie mówiąc już o samowoli sołtysa w tej kwestii. Oczywiście burmistrz mógłby ustalić stawki, nawet obejmujące tylko media, gdyby takie upoważnienie wprost zostało udzielone przez radę gminy, czego tu nie uczyniono.

 

Z uchwały Rady Gminy wynika, że Burmistrz sprawuje nadzór nad świetlicami wiejskimi i współpracuje w tym zakresie z sołtysami. W mojej ocenie skarga do burmistrza na sołtysa w tym przypadku będzie działaniem prawidłowym. Gdyby Burmistrz nie przejął się sytuacją lub jego odpowiedź także naruszała prawo, należy rozważyć skargę na burmistrza do Rady. Tutaj nie ma dużych obaw, że przewodniczący jest sołtysem, bowiem skargi rozpatruje specjalna komisja, której członkiem przewodniczący rady nie ma prawa być, a podczas głosowania nad taką skargą przewodniczący winien się wyłączyć.

 

Zgłoszenie nieprawidłowości do Regionalnej Izby Obrachunkowej

Po uzyskaniu odpowiedzi burmistrza należy także, w zależności od jej treści, zgłosić naruszenie prawa w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej w gminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę zauważyć, że mamy tu do czynienia z pobieraniem opłat, które tak na prawdę nie wiemy czyje konto zasilają i na jakich zasadach. Kwestie popełniania przestępstwa przez sołtysa także należy rozważyć po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji i stanowisk. Tak jak napisałam, nie wiem, czy od 2015 roku nie pojawiły się jakieś nowe regulacje, które uzasadniają takie działanie, w BIP ich nie odnalazłam.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus 2 =

»Podobne materiały

Odwołanie się od decyzji o nieprzyznaniu premii

Chcę odwołać się od decyzji przełożonego, który w zeszłym miesiącu nie przyznał mi premii. Od roku co miesiąc otrzymywałem ten dodatek do wynagrodzenia, a w tym miesiącu – wyłącznie podstawową pensję. Nie zgadzam się z tą decyzją. Co powinienem zrobić?

 

Uregulowanie korzystania z sieci kanalizacyjnej przez sąsiadów

Kilka miesięcy temu kupiłam działkę m.in. z przyłączem do sieci kanalizacyjnej. Podczas budowy domu projektant sieci kanalizacyjnej poinformował mnie, że jest to studnia kanalizacyjna podciśnieniowa i do sieci kanalizacyjnej podłączone są 3 domy sąsiadów i będzie podłączony mój dom, jako czwarty. W

 

Gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia – dział spadku

Otrzymałam z sądu prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym bracie mojej mamy. Mama również nie żyje. Dziedziczę ja, siostra, dwóch braci oraz dwie ciotki (siostry zmarłego). Jedna z ciotek utrudnia załatwienie spraw spadkowych; chcemy sprzedać mieszkanie po wujku, ale ona ni

 

Stłuczka na parkingu w trakcie parkowania

Przed kilkoma dniami miałem drobną stłuczkę na parkingu. W trakcie parkowania zarysowałem stojące na parkingu auto. Nie było właściciela pojazdu ani świadków zdarzenia. Włożyłem za szybę pojazdu poszkodowanego kartkę z informacją i numerem telefonu. Poszkodowany po kilku dniach odezwał się i wygląda

 

Problem z postawieniem mobilnego domku letniskowego na działce

Planuję zakupić domek mobilny 35 m2 – domek jest już zamówiony i zaliczkowany z terminem realizacji. Dowiadywałam się w gminie o wymogi planu zagospodarowania przestrzennego, wskazując, że chcę postawić na swojej działce (niezabudowanej) domek mobilny, i powiedziano mi, że nie będzie problemu

 

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe - zagraniczna spółka czy jej polski oddział?

Spółka z o.o. z siedzibą na Ukrainie posiada w Polsce oddział oraz zakład. Kto wobec tego odpowiada za polskie zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS – spółka czy jej oddział?

 

Eksmisja z mieszkania byłej konkubiny

Mój były konkubent wygania mnie ze swojego mieszkania. Chce ode mnie opłaty na dom, gdyż mówi, że to czynsz, choć żadnej umowy nie dał. Czy mam się wyprowadzać? Mówi, że już do sądu mnie podał, więc co może zrobić sąd?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »