Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inwestycje na giełdzie w Polsce a rezydencja podatkowa w Szwajcarii - gdzie płacić podatki?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 18.11.2020

Od 10 lat mieszkam i pracuję w Szwajcarii. Z polski wyjechałem 13 lat temu i oprócz wizyt na święta dwa razy do roku nie mam kontaktów z krajem. Posiadam natomiast mieszkanie, które wynajmuję i płacę za nie podatek ryczałtowy. Jestem zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako nierezydent. Od 15 lat konto posiadam też konto z maklerem w polskim banku, korzystając z niego zacząłem inwestować na giełdzie w spółki dywidendowe. Stąd moje pytanie: czy przedstawiając certyfikat rezydencji podatkowej ze Szwajcarii, mogę uniknąć potrącenia 19% podatku od dywidendy i odsetek od obligacji? W Szwajcarii mam również obowiązek zadeklarować te dochody z Polski.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Inwestycje na giełdzie w Polsce a rezydencja podatkowa w Szwajcarii - gdzie płacić podatki?

Ograniczony obowiązek podatkowy nierezydenta

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 2b ustawy PIT – za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

  • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
  • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce.

 

Dochody z zysków kapitałowych osiąganych w Polsce przez nierezydentów

W rezultacie dochody z zysków kapitałowych osiąganych przez nierezydentów na terenie Polski podlegają opodatkowaniu w Polsce. W dalszej części należy wskazać, że w myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT: „od uzyskanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy”. Natomiast art. 30a ust. 2 ustawy podaje, że przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

 

Dywidendy a polsko-szwajcarska konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dlatego też należy odnieść się do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 r. W art. 10 ust. 1 tej umowy czytamy, że dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Polsce osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwajcarii mogą być opodatkowane w Szwajcarii. Natomiast art. 10 ust. 2 umowy stanowi, że dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę (tj. w Polsce), ale – jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwajcarii – podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidendy brutto.

 

Odnośnie natomiast sposobu unikania podwójnego opodatkowania należy sięgnąć do treści art. 23 ust. 2 lit b) umowy, który podaje, że w przypadku Szwajcarii podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący:

 

Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwajcarii osiąga dywidendy, odsetki lub należności licencyjne, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 lub 12 mogą być opodatkowane w Polsce, to Szwajcaria zezwoli, na wniosek danej osoby, na zastosowanie zniżki w stosunku do danej osoby. Zniżka może polegać na:

 

  1. potrąceniu z podatku od dochodu danej osoby kwoty równej podatkowi pobranemu w Polsce zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 lub 12; takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku szwajcarskiego, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód, który może być opodatkowany w Polsce, lub
  2. ryczałtowym potrąceniu podatku szwajcarskiego, ustalonym według ujednoliconej formuły, z uwzględnieniem ogólnych zasad dotyczących ulg zawartych w pkt 1 i
  3. częściowym zwolnieniu takich dywidend, odsetek lub należności licencyjnych od podatku szwajcarskiego, polegającym w każdym przypadku co najmniej na potrąceniu podatku pobranego w Polsce od kwot dywidend, odsetek lub należności brutto.

 

Szwajcarski certyfikat rezydencji i niższa stawka polskiego podatku – 15%

Jak zatem widać, polsko-szwajcarska umowa nie przewiduje zwolnienia od podatku w Polsce w przypadku przedstawienia szwajcarskiego certyfikatu rezydencji. Przedłożenie takiego dokumentu spowoduje jedynie zmniejszenie stawki polskiego podatku z 19% do 15%. Zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. b) umowy – polski podatek może zostać odliczony od podatku zapłaconego w Szwajcarii. Powyższe potwierdził NSA w wyroku z 14.05.2003r. I SA/Ka 881/02:

 

„Analiza treści art. 11, a także art. 23 ust. 2 lit. b Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. prowadzi przede wszystkim do wniosku, że strona polska nie zrezygnowała z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Szwajcarii z tytułu dywidend.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + III =

»Podobne materiały

Udziały w spółdzielni pracy a podział majątku

W okresie trwania ustroju wspólności majątkowej nabyłam z majątku wspólnego udziały w spółdzielni pracy. W wyniku likwidacji spółdzielni i sprzedaży jej majątku otrzymałam, już po rozwodzie z mężem i zniesieniu ustroju wspólnoty, zwrot udziałów. Czy przy podziale masy majątkowej wartość otrzymana pr

 

Odpowiedź na pozew rozwodowy – brak zgody na rozwód

Po 35 latach małżeństwa mąż złożył pozew o rozwód bez orzekania o winie. Nie zgadzam się na rozwód, bo do momentu przyznania się przez mojego męża do zdrady nasze małżeństwo było zgodne i spełniało wszystkie przesłanki prawne (wspólne gospodarstwo domowe, więzi emocjonalne, współżycie seksualne). Ma

 

Skutki przysposobienia dziecka

Zamieszkuję wspólnie z partnerem, mamy również wspólną córeczkę, która urodziła się rok temu i którą partner oczywiście uznał. Mam jeszcze syna w wieku 9 lat z wcześniejszego nieformalnego związku. Syn razem z nami mieszka i się wychowuje, a relacje miedzy nim a partnerem są jak syna z ojcem. Ojciec

 

Cofnięcie pełnomocnictwa a losy nieruchomości

Córka udzieliła swojemu ojcu notarialnego pełnomocnictwa do zarządzania swoim mieszkaniem (łącznie ze sprzedażą). Po jakimś czasie ojciec sprzedał nieruchomość wujkowi, nie wiedząc, że córka zdążyła już wycofać pełnomocnictwo. Wujek zdążył już jednak przekazać w formie darowizny mieszkanie swoj

 

Możliwość uzyskania odpisu wyroku sądu

Kilka lat temu sąd wydał korzystny dla mnie wyrok w pewnej sprawie. Teraz chciałbym uzyskać duplikat tego wyroku. Jak to zrobić?

 

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Miałem wypadek drogowy, w którym odniosłem obrażenia w postaci złamania ręki i nogi, a także w znacznym stopniu zniszczony został mój samochód. Sprawca wypadku dobrowolnie poddał się karze. Jakiej wysokości zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu będzie mi przysługiwało? Czy wysyłając do

 

Nabycie nieruchomości w spadku po cudzoziemcu, który miał kartę stałego pobytu w Polsce

Mój zmarły mąż był obywatelem Indii. Został po nim w Polsce majątek: nieruchomość (współwłasność domu), a także udziały w spółce z o.o. Pomimo że od śmierci męża minęło już kilkanaście lat, postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone. Mąż nie pozostawił testamentu. Chciałabym wreszcie u

 

Rozliczenie za pracę w Peru i Indonezji

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony w Szwajcarii. Pracuję w trybie delegacyjnym, pracodawca wysyła mnie w różne miejsca na świecie na maksymalnie dwa miesiące, następnie mam urlop wypoczynkowy. Mieszkam na stałe w Polsce, tu jestem zameldowany, moje wynagrodzenie jest przelewane na konto bankowe

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »