.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co z działką po rodzicach którzy byli właścicielami samoistnymi?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 06.07.2020

Moi nieżyjący już rodzice (ojciec zmarł w 1968 r., mama w 1988 r.) figurują w gminie jako samoistni posiadacze działki leśnej nieogrodzonej i niewpisanej do księgi wieczystej. Podatek za tę działkę opłacany był i jest nadal przez moich kuzynów pośredników, ponieważ mieszkamy z siostrą za granicą. Czy jest możliwość odzyskania tej działki i jaki tryb postępowania należałoby przyjąć? Moi rodzice byli posiadaczami tej działki od końca lat 50. W 1971 roku, mimo że ojciec już nie żył, nadal oboje figurowali jako posiadacze. Byłam wtedy w Polsce i obie z mama płaciłyśmy podatki. Moi kuzyni płacili podatki, ale nie użytkowali tej działki. My zwracałyśmy pieniądze.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co z działką po rodzicach którzy byli właścicielami samoistnymi?

Uregulowanie własności działki leśnej

W pierwszej kolejności wyjaśnię, że raczej „odpada” możliwość tzw. uwłaszczenia, chyba że na rzecz samej mamy. Może w paru słowach o tym wspomnę. Otóż, ustawa z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych w art. 1 stanowi, iż nieruchomości wchodzące w skład gospodarstw rolnych, zwane dalej nieruchomościami, i znajdujące się w dniu wejścia w życie ustawy w samoistnym posiadaniu rolników stają się z mocy samego prawa własnością tych rolników, jeżeli oni sami lub ich poprzednicy objęli te nieruchomości w posiadanie na podstawie zawartej bez prawem przewidzianej formy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie własności, o zniesienie współwłasności albo umowy o dział spadku.

Rolnicy, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają nieruchomości jako samoistni posiadacze nieprzerwanie od lat pięciu, stają się z mocy samego prawa właścicielami tych nieruchomości, chociażby nie zachodziły warunki określone w ust. 1. Jeżeli jednak uzyskali posiadanie w złej wierze, nabycie własności następuje tylko wtedy, gdy posiadanie trwało co najmniej przez lat dziesięć.

 

Data wejścia w życie ustawy to dzień 4 listopada 1971 roku.

 

Jak natomiast wyjaśnił Sąd Najwyższego w postanowieniu z dnia 24 września 2008 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II CSK 119/08, przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych może dotyczyć działki leśnej wtedy, gdy w dniu 4 listopada 1971 r., tj. dniu wejścia w życie tej ustawy, działka ta wchodziła w skład gospodarstwa rolnego jej samoistnego posiadacza, co ma miejsce wówczas, gdy działka ta stanowiła lub mogła stanowić z inną bądź innymi nieruchomościami rolnymi samoistnego posiadacza zorganizowaną całość gospodarczą w postaci gospodarstwa rolnego.

 

Tak więc, aby można mówić o uwłaszczeniu, Pani rodzice musieli być posiadaczami tych działek w dniu 4 listopada 1971, a działki te musiały wchodzić w skład gospodarstwa rolnego.

 

Czy skorzystać z instytucji zasiedzenia?

Druga możliwość to nabycie własności w drodze zasiedzenia i teraz wyjaśnię ogólnie tę kwestię, bo z racji faktu, że nie jestem w stanie ustalić, kto był posiadaczem tej działki na podstawie udzielonych przez Panią informacji i czy przypadkiem działki tej nie zasiedziało już Pani kuzynostwo, czy zasiedzieli może ją wcześniej rodzice, a może Pani, a może jeszcze ktoś inny kto ją użytkował.

 

Otóż, zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

 

Zasiedzenie jest instytucją prowadzącą do nabycia prawa na skutek upływu czasu. Skutek zasiedzenia, następuje z mocy samego prawa, orzeczenie sądu ma tylko charakter deklaratoryjny i wskutek tego dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo, a nabywca uzyskuje je niezależnie od niego. Nabycie przez posiadacza samoistnego z upływem ostatniego dnia określonego terminu prawa własności nieruchomości, w Pani przypadku z upływem ostatniego dnia 30 lat od dnia zamiany.

 

Posiadanie samoistne

Według art. 10 tej ustawy wprowadzającej ustawę Kodeks cywilny jeżeli przed dniem wejścia jej w życie istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości (dotyczyło to np. nieruchomości państwowych) , a według przepisów obowiązujących po jej wejściu w życie prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie, jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem jej w życie, lecz nie więcej niż o połowę. Podkreślenia wymaga zawarty w nim zwrot, iż „zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie”. Ustawa weszła w życie w roku 1990 i od tego momentu można liczyć 15-letni termin zasiedzenia.

 

Jak mówi przepis, przesłanką niezbędną do nabycia prawa własności rzeczy jest posiadanie samoistne (K.P. Sokołowski, Posiadanie samoistne a zasiedzenie nieruchomości, PiP 2010, z. 11, s. 71). Z art. 336 wynika, że posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto postępuje z rzeczą jak właściciel, o czym świadczą okoliczności dostrzegalne dla innych osób, wyrażając tym samym wolę wykonywania względem niej prawa własności (zob. m.in.: wyrok SN z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt V CKN 164/00, postanowienie SN z dnia 28 lutego 2002 r., sygn. akt III CKN 891/00). Taką manifestacją posiadania jest więc np. korzystanie z nieruchomości i opłata podatków od nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl