.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 12.05.2009

Artykuł objaśnia kto, i pod jakimi warunkami jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej po zmarłej osobie ubezpieczonej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

 

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Oznacza to, że renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która nie była zdolna do pracy w chwili śmieci. Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

O rentę rodzinną mogą ubiegać się następujący członkowie rodziny:

 

 1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 3. małżonek (wdowa i wdowiec),
 4. rodzice (za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające).

 

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

 

 • do ukończenia 16 lat,
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat, ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia.

 

Należy podkreślić, że renta rodzinna przysługuje dziecku do ukończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia), niezależnie od typu szkoły. Renta rodzinna przysługuje dzieciom uczącym się zarówno w szkole wyższej, liceum, studium policealnym itp. Renta rodzinna przysługuje niezależnie od tego, czy dziecko uczy się w trybie stacjonarnym, czy niestacjonarnym.

 

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

 

Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniają warunki określone dla dzieci, a ponadto spełniają łącznie następujące warunki:

 

 • zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku,
 • nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
  1. nie mogą zapewnić im utrzymania,
  2. ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

 

Małżonkowie zmarłego ubezpieczonego (wdowa i wdowiec) mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 

 • w chwili śmierci małżonka osiągnęli wiek 50 lat lub byli niezdolni do pracy,
 • wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu (żonie), które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia,
 • sprawują pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,
 • osiągnęli wiek 50 lat lub stali się niezdolni do pracy po śmierci męża (żony), nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego (jej) śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (żonie), które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia.

 

Małżonkowie rozwiedzieni lub wdowa (wdowiec), którzy do dnia śmierci męża (żony) nie pozostawali z nim (z nią) we wspólności małżeńskiej, mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli – oprócz spełnienia warunków określonych powyżej – mieli w dniu śmierci małżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

 

Wdowa lub wdowiec niespełniający warunków do renty rodzinnej określonych powyżej i niemający niezbędnych źródeł utrzymania mają prawo do okresowej renty rodzinnej:

 

 1. przez okres jednego roku od chwili śmierci męża (żony),
 2. w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża (żony).

 

Również rodzice mogą uzyskać prawo do renty rodzinnej. Może być ona im przyznana, jeżeli:

 

 • ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,
 • spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób.

 

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.

 

Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od ilości uprawnionych do jej otrzymania osób i wynosi:

 

 • dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
 • dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

 

Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jaką otrzymywał lub jaką otrzymałby, gdyby wystąpił o świadczenie w chwili śmierci.

 

W razie ujawnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania podziału renty rodzinnej po raz pierwszy lub zmiany warunków dotychczasowego podziału renty ze względu na zmianę liczby osób uprawnionych, ZUS dokonuje podziału świadczenia od miesiąca ujawnienia tych okoliczności.


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.05.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć + I =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton