.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność edukacyjna

Podejmowanie działalności edukacyjnej może następować na różnych zasadach w zależności od tego, czy taka działalność ma być prowadzona w formie szkoły lub placówki w ramach systemu oświaty, czy też poza tym systemem.



Działalność edukacyjna

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność edukacyjna

W obowiązującym stanie prawnym brak jest definicji pojęcia „działalność edukacyjna”. Mając na uwadze przepisy ustawy o systemie oświaty1, można jednak określić dwa rodzaje takiej działalności, mianowicie:

 

 1. działalność edukacyjna prowadzona w formie szkół i placówek niepublicznych działających w ramach systemu oświaty, oraz
 2. działalność edukacyjna prowadzona poza systemem oświaty.

 

W zależności od tego, jaki charakter przyjąć ma prowadzona działalność edukacyjna, inne obowiązki będą ciążyły na podmiocie, który ma zamiar taką działalność wykonywać.

 

Działalność edukacyjna prowadzona w formie szkół i placówek niepublicznych

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (w szczególności gminę lub powiat) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Natomiast zgodnie z art. 82 ust. 1a tejże ustawy osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przy czym zgodnie z art. 82 ust. 1b minister może powierzyć to zadanie specjalistycznej jednostce nadzoru, jaką jest Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Szkołami w rozumieniu ustawy są:

 

 1. przedszkola;
 2. szkoły:
  • podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  • ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  • artystyczne.

 

Natomiast przez „placówki” należy rozumieć:

 

 1. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 2. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 3. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 5. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
 6. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 7. biblioteki pedagogiczne.

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powinno zawierać:

 

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;
 4. statut szkoły lub placówki;
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (w szczególności dotyczących realizowania programu nauczania uwzględniającego podstawy programowe, zatrudniania nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje) – w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, którym z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej;
 7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

Szkoła podstawowa i gimnazjum, a także szkoła artystyczna oraz szkoła ponadgimnazjalna, którym z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra.

 

Organ prowadzący ewidencję dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Odmowa wpisu do ewidencji (w drodze decyzji administracyjnej) może nastąpić, jeżeli:

 

 1. zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;
 2. statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej nie jest działalnością gospodarczą i nie podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność edukacyjna prowadzona poza systemem oświaty

Zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2. Dotyczyć to może w szczególności świadczenia usług szkoleniowych, czy udzielania korepetycji w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą prowadzić taką działalność po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców KRS. Takie podmioty nie mają uprawnień szkół niepublicznych, jednak nie muszą spełniać szczególnych wymagań dotyczących m.in. zatrudniania kwalifikowanych nauczycieli, czy zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych. Nie muszą również uzyskiwać odrębnych licencji czy zezwoleń.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)


Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy - 3 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu