Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Adwokat a wpis do ewidencji działalności

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 19.06.2015

Działalność zawodowa adwokata jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Skutkuje to obowiązkiem dokonania wpisu adwokata prowadzącego indywidualną kancelarię lub prowadzącego kancelarię w ramach spółki cywilnej, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze1 adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce:

 

  1. cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę;
  2. partnerskiej, w której partnerami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę;
  3. komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 4b ust. 1 Prawa o adwokaturze adwokat nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w stosunku pracy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, a także art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, należy stwierdzić, że wykonywanie zawodu adwokata jest działalnością gospodarczą, co z kolei skutkuje obowiązkiem dokonania wpisu osoby ją wykonującej do właściwego rejestru. Brak jest bowiem w obecnym stanie prawnym regulacji, która wyłączałaby z pojęcia działalności gospodarczej świadczenie pomocy prawnej, lub też, jak ma to miejsce w przypadku działalności rolniczej, wyłączałaby stosowanie w odniesieniu do świadczenia takich usług ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

W przypadku gdy adwokat wykonuje zawód w ramach indywidualnej kancelarii lub spółki cywilnej, podlega on, jako osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli natomiast działalność zawodową prowadzi on w ramach spółki prawa handlowego, to spółka ta podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Oczywiście z uwagi na to, że wykonywanie zawodu adwokata jest działalnością regulowaną, dokonanie wpisu do CEIDG wymaga wcześniejszego uzyskania wpisu na listę adwokatów, na którą zgodnie z art. 65 Prawa o adwokaturze może być wpisany ten, kto:

 

  1. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
  2. korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, chyba że jest zwolniony z tych obowiązków.

 

Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.06.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 1 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki