.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek rejestracji broni

Autor: Karol Jokiel

Każda broń podlega rejestracji bez względu na to, czy posiada się na nią pozwolenie, czy też nie. Sprawdź, jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie.Obowiązek rejestracji broni

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek rejestracji broni

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 52, poz. 525 – dalej nazywanej w skrócie „ustawą o broni”) nabywca broni – bez względu na to czy dla jej nabycia konieczne jest pozwolenie na broń, czy też nie – jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia.

 

W tym kontekście warto przypomnieć, że stosownie do art. 4 wymienionej ustawy bronią jest (są):

 

  1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;
  2. broń pneumatyczna;
  3. miotacze gazu obezwładniającego;
  4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
   1. broń biała w postaci:
    – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
    – kastetów i nunczaków,
    – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
    – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy;
   2. broń cięciwowa w postaci kusz; oraz
   3. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Zwolnienie z rejestracji broni

Z obowiązku rejestracji zwolniono tylko:

 

   1. gromadzenie broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;
   2. dysponowanie bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   3. dysponowanie bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
   4. posiadanie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;
   5. posiadanie ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
   6. posiadanie broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;
   7. posiadanie broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm (art. 13 w zw. z art. 11 pkt 1, 4, 5, 7-8, 10-11 ustawy o broni).

 

Na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych – dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych, rejestracji broni dokonują:

 

   1. organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń, czyli właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendant wojewódzki Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwy komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej;
   2. w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych organy właściwe do wydawania karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz
   3. w przypadku broni pneumatycznej organy właściwe do wydawania karty rejestracyjnej broni pneumatycznej.

Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia

Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni, zaś zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz broni pneumatycznej potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana jej posiadaczowi.

 

Warto w tym miejscu wskazać na podstawowe wyjątki dotyczące dopuszczalności rejestracji broni palnej. I tak:

 

  1. zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie może nastąpić na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat;
  2. zaś broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:
   1) nie ma ukończonych 18 lat,
   2) nie przedstawi:
   1. orzeczeń lekarskiego i psychologicznego wydanych przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzających, że zainteresowany nie należy do osób, którym nie może być wydane pozwolenie na broń (np. osobom niemającym ukończonych 21 lat, z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych itd.);
   2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu (art. 13 § 7 ustawy o broni).

Decyzja administracyjna odmawiająca zarejestrowania broni

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów właściwy organ wyda decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej. W konsekwencji Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych – Żandarmeria Wojskowa, może za pokwitowaniem przyjąć taką broń do depozytu. Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń do rejestracji.

 

Regulacja dotycząca złożenia broni do depozytu ma istotne znaczenie praktyczne skoro poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione.

Zmiana miejsca pobytu osoby posiadającej pozwolenie na broń lub broń podlegającą rejestracji

W kontekście problematyki rejestracji broni trzeba zwrócić uwagę Czytelników, że osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu (art. 25 ustawy o broni).

Posiadanie broni bez rejestracji

Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu, nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni albo też, posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu (art. 51 ustawy o broni). W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa wyżej, orzeczony może zostać nadto przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.


Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V minus II =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl