.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara za sprzedaż starej broni i czarnego prochu

Znajomy sprzedawał w serwisie aukcyjnym komplety odmierzonych składników prochu czarnego, inny kolega wystawił broń palną wytworzoną do roku 1850, która nie była rozdzielnego ładowania, i sprzedał ją za pośrednictwem tego portalu dwa miesiące po nowelizacji ustawy, po której bez pozwolenia można posiadać jedynie broń rozdzielnego ładowania wytworzoną do 1885 roku. Czy opisane sytuacje są karalne? Jeśli tak, jaka kara grozi za sprzedaż broni nierozdzielnego ładowania czy prochu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za sprzedaż starej broni i czarnego prochu

Sprzedaż broni bez zezwolenia

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 679; dalej „ustawa”)
  2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549; dalej „ustawa o broni i amunicji”)

 

Ustawa mówi o zakazie wobec wytwórców broni oraz sprzedaży broni bez zezwolenia osobom niepełnoletnim:

 

„Art. 36. 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji, albo nie dopełnia obowiązku oznakowania broni palnej lub pojedynczego, podstawowego opakowania amunicji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Postanowienia ustawy o broni i amunicji

Tych przepisów nie sposób odnieść do wskazanej sytuacji. Jednak należy podnieść na kolejne postanowienia ustawy o broni i amunicji, które zastosowanie już mieć będą:

 

„1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;

2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;

3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;

5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;

5a) wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni;

5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;

5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna bez zgody właściwego organu Policji;

6) narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe; (…).”

Sprzedaż broni przez internet

W świetle powyższego należy uznać, iż sprzedaż wskazanej przez Pana broni bez zezwolenia przez Internet nie jest dozwolona i grożą za ten czyn kary wskazane w ustawie o broni i amunicji.

 

Art. 51 ust. 1 ukazuje dwa sposoby popełnienia wykroczenia: posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni albo zbywanie broni osobie nieupoważnionej (chodzi o broń określoną w art. 4 ust. 1 pkt 2-4). W pierwszym przypadku sprawcą może być tylko posiadacz niezarejestrowanej broni (wykroczenie indywidualne). Jest to wykroczenie formalne, które można popełnić przez zaniechanie. W drugim przypadku ustawodawca typizuje wykroczenie polegające na zbyciu broni osobie nieuprawnionej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o broni i amunicji zbywanie broni i amunicji jest dopuszczalne, ale tylko między osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Oznacza to, że zarówno zbywca, jak i nabywca np. broni pneumatycznej powinni posiadać kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, a zbywca i nabywca miotacza gazu obezwładniającego oraz narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu – pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o broni i amunicji. Nieposiadanie przez nabywcę tych dokumentów skutkuje odpowiedzialnością zbywcy za wykroczenie z art. 51 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Jest to wykroczenie formalne, które można popełnić umyślnie bądź nieumyślnie wyłącznie przez działanie.

Posiadanie broni pneumatycznej

W omawianym przepisie pojawiają się pojęcia, które wymagają komentarza. Broń pneumatyczna to wg art. 8 ustawy o broni i amunicji niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J. Posiadanie broni pneumatycznej wymaga uzyskania karty rejestracyjnej broni pneumatycznej (art. 9 ust. 4 ustawy o broni i amunicji), a także jej zarejestrowania w ciągu pięciu dni od dnia nabycia (art. 13 ust. 1 i 5 ustawy o broni i amunicji).

 

Co do samej nowelizacji – prawo nie działa wstecz. Jeśli broń została nabyta przed wejściem w życie nowelizacji, była ona posiadana legalnie. Jednak w mojej ocenie istotną kwestią jest jeszcze data sprzedaży, gdyż ustawa zezwalała na „legalizację” broni nierozdzielnego ładowania do końca 2011 r., a więc jej sprzedaż przed końcem 2011 r. nie będzie podlegać sankcji karnej. Zatem jeżeli sytuacja miała miejsce w czasie, gdy broń została nabyta legalnie oraz sprzedana w terminie do końca 2011 r., nie powinny za to grozić żadne sankcje.

 

 

Opis sprawy z kwietnia 2015 r.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl