Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na broń po skazaniu

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 23.11.2008

W wieku 16 lat dorobiłem się wyroku w zawieszeniu na 2 lata za kradzież. Teraz bardzo bym chciał należeć do Polskiego Związku Łowieckiego. Pytanie brzmi: czy jeżeli ukończę kursy i przejdę badania, to otrzymam pozwolenie na broń do celów samoobrony i łowieckich?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana zagadnieniu pojawiają się 3 kwestie, które wymagają odrębnego wyjaśnienia, tj.:

 1. warunki uzyskania pozwolenia na broń,
 2. warunki zatarcia skazania,
 3. zakres pozwolenia.

 

Ad. 1

Generalne warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby ubiegać się o pozwolenie na broń, to:

 • ukończone 21 lat z wyłączeniem art. 15 ust. 2 i art. 13 ust. 6,
 • posiadanie stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do posługiwania się bronią (potwierdzone orzeczeniem lekarskim i psychologicznym),
 • posiadanie nienagannej opinii, którą wydaje Komendant Komisariatu Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne.

 

Kluczowe w Pana pytaniu są wyróżnione ostatnie dwa wymogi. Ostatni z nich budzi Pana wątpliwością, co do wpływu karalności na odmowne załatwienie wniosku przez Wojewódzkiego Komendanta Policji – wszystko jednak zależy od tego, czy nastąpiło zatarcie skazania (wyjaśnienia w pkt 2). Jeżeli nastąpiło już zatarcie skazania, to jest Pan osobą niekaraną. Jednak nie gwarantuje to Panu wystawienia pozytywnej opinii przez miejscową jednostkę Policji.

 

Ponadto pragnę podkreślić istotę konstrukcji prawnej wydawania pozwoleń, którą odzwierciedla art. 10 ustawy o broni i amunicji:

 

„Art. 10.1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli okoliczności, na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie, uzasadniają jego wydanie.

 1. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną.
 2. Pozwolenie na broń może być wydanew szczególności w następujących celach:
  1. ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia;
  2. łowieckich;
  3. sportowych;
  4. kolekcjonerskich;
  5. pamiątkowych;
  6. szkoleniowych.
 3. Właściwy organ Policji może, w pozwoleniu na broń, ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.

  4a.  Noszenie broni, o którym mowa w ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 4 i ust. 5
        pkt 4, art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4, 7 i 10, oznacza każdy
        sposób przemieszczania broni przez osobę posiadającą pozwolenie na tę broń.

 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje broni i amunicji szczególnie niebezpiecznych oraz rodzaje broni odpowiadającej celom, o których mowa w ust. 3”.

 

W praktyce oznacza to brak automatycznego wydania pozwolenia, nawet w razie spełnienia wszystkich przesłanek ustawowych.

 

Ad. 2

Zgodnie z art. 106 Kodeksu karnego z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a sam wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zatem w świetle prawa osoba skazana po zatarciu skazania jest uważana za osobę niekaraną. Długość okresu, licząc od daty uprawomocnienia się wyroku sądu, po którym następuje zatarcie skazania, zależy od ciężaru gatunkowego popełnionego przestępstwa. Warunkowe zawieszenie wykonania kary nie jest środkiem karnym, ale tzw. środkiem probacyjnym i zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od dnia pomyślnego zakończenia okresu próby – art. 76 § 1 K.k.

 

Ad. 3

W pytaniu wymienia Pan pozwolenie na broń do celów samoobrony i łowieckich – jak widać w ww. przepisie są to zupełnie odrębne rodzaje pozwoleń. Z kontekstu pytania wynika jednak, że chodzi Panu o cel łowiecki, co w Pana przypadku faktycznie polecam.

 

Niestety pro forma po zatarciu skazania wprawdzie ma Pan „czyste konto karalności”, to jednak w razie ubiegania się o pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej będzie Pan bardziej „prześwietlony”, chyba że istnieją jakieś fakty, które bardzo by przemawiały za udzieleniem zezwolenia w tym celu.

 

Radziłabym więc Panu poprzestać na razie na celu łowieckim. Jeżeli uzna Pan jednak, że „cel ochrony osobistej” jest niezbędny, to za rok-dwa proszę wystąpić także i o to pozwolenie. Posiadanie pozwolenia na broń do celów myśliwskich i jego realizowanie zgodne z prawem będzie dodatkowym argumentem przemawiającym za wydaniem pozwolenia także na inny cel.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć - sześć =

»Podobne materiały

Zagubienie broni

Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

 

Pozwolenie na broń a zmiana adresu

Od 10 lat mam pozwolenie na broń myśliwską. Kilka lat temu administracyjnie zmieniono nazwę miejsca mojego stałego zamieszkania (tylko nazwę, ciągle mieszkałem w tym samym domu). O tym fakcie nie poinformowałem policji. Ponadto rok temu wymeldowałem się i wyjechałem za granicę, o czym również nie in

 

Użycie broni

Zamierzam ubiegać się o pozwolenie na broń palną gazową. Gdzie znajdę informacje na temat możliwości użycia takiej broni?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »