.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawarcie kolejnego związku małżeńskiego a renta po mężu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.06.2014 • Zaktualizowane: 03.01.2021

Pobieram rentę rodzinną z ZUS-u po zmarłym mężu. Rentę przyznano mi, gdy miałam 52 lata. Mieszkam za granicą i planuję wziąć tam ślub. Czy zawarcie kolejnego związku małżeńskiego pozbawi mnie prawa do renty rodzinnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarcie kolejnego związku małżeńskiego a renta po mężu

Ponowne małżeństwo a renta rodzinna

Jak podaje art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

 

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

 

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

 

3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

 

4. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

 

1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;

2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża”.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, renta może mieć charakter stały albo też okresowy na czas nieprzekraczający 2 lat.

 

Z Pani pytania wynika, że jest to raczej renta stała.

Czy wdowa która ponownie zawarła związek małżeński traci prawo do renty rodzinnej po pierwszym mężu?

Z kolei art. 101 ustawy mówi, że „prawo do świadczeń ustaje:

 

1) gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa;

2) ze śmiercią osoby uprawnionej”.

 

Przepis ten nie stanowi zatem wprost o skutkach zawarcia małżeństwa, nie mówi o tym także art. 70 ustawy.

 

Ponieważ były rozbieżne zdania w tej kwestii, sprawa doczekała się finału w sądzie i w końcu Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 22 września 2005 r., wydanym w sprawie o sygn. akt III AUa 231/04, stwierdził, iż brak ustawowych podstaw do twierdzenia, że wdowa, która ponownie zawarła związek małżeński, wobec utraty statusu wdowy, traci prawo do renty rodzinnej po pierwszym mężu.

Ponowne małżeństwo a zawieszenie prawa do renty rodzinnej po pierwszym mężu

W uzasadnieniu tegoż wyroku sąd wyjaśnił, że brak takich rozwiązań w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ponad wszelką wątpliwość świadczy o tym, iż nie przewidują one nawet (wskutek zawarcia przez wdowę kolejnego związku małżeńskiego) szczególnej sytuacji, wywołującej zawieszenie prawa do renty rodzinnej. Tym bardziej brak ustawowych podstaw do (idącego dalej) twierdzenia, że wdowa, która ponownie zawarła związek małżeński, wobec utraty statusu wdowy, traci prawo do renty rodzinnej po pierwszym mężu. W takim właśnie zakresie regulacja prawa do renty rodzinnej jest jednolita i ustawa nie przewiduje żadnych odstępstw i z tych przyczyn, w ocenie Sądu Apelacyjnego, art. 101 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie.

 

Tak więc renta rodzinna będzie Pani przysługiwać pomimo zawarcia kolejnego związku małżeńskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »