Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Orzeczenie niezdolności do pracy z powodu zaburzeń psychicznych

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 11.07.2015

Ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zaprzestałam jednak brania leków na swoje zaburzenia psychiczne. Miałam już pierwszą komisję w sprawie orzeczenia o niezdolności do pracy z konsultantem ZUS i nie przyznałam mu się do tego. Źle się czułam po tych lekach, zmieniłam więc lekarza i ten nowy zapisał mi leki sprzed zachorowania na schizofrenię. Nie powiedziałam o tym wszystkim na komisji, ale nie chcę tego dłużej ukrywać. Wkrótce mam drugą komisję, tym razem już z orzecznikiem ZUS i tam chcę powiedzieć, iż nie zażywam leków. Czy ZUS może mnie w takiej sytuacji pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności i odmówić mi orzeczenia o niezdolności do pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Orzeczenie niezdolności do pracy z powodu zaburzeń psychicznych

 

Warunki jakie trzeba spełnić aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokość ZUS ustala w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną (Dz. U. z 1982 r. 40, poz. 267 ze zm.). Przepisy te przewidują trzy podstawowe warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia, które są następujące:

 

  • stwierdzenie niezdolności do pracy,
  • powstanie tej niezdolności w odpowiednim czasie,
  • posiadanie wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego.

 

Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu (art. 12 ust. 1 ustawy). Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy (art. 12 ust. 2), zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji ( art. 12 ust. 3).

Ocena stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy

Zgodnie z art. 13 ustawy przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

 

1) stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji;

2) możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.03.139.1328 z dnia 8 sierpnia 2003r.):

 

§ 32. 1. Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

 

1) upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;

2) choroby psychiczne, w tym:

a) zaburzenia psychotyczne,

b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,

c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia.

Uzyskanie od lekarza orzecznika ZUS orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy

W pierwszej zatem kolejności należy uzyskać od lekarza orzecznika ZUS orzeczenie stwierdzające niezdolność do pracy. Uprawniony lekarz wydaje taki dokument osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Orzeczeniem stwierdzającym niezdolność do pracy lekarz orzecznik określa:

 

1) stopień niezdolności (częściowa lub całkowita) – co ma znaczenie dla wysokość otrzymywanej renty,

2) datę powstania niezdolności do pracy (jeżeli będą problemy z jej ustaleniem, lekarz przyjmie jako datę powstania niezdolności do pracy datę złożenia wniosku o rentę),

3) trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy (bezterminowy, gdy brak jest rokowań na poprawienie zdrowia lub terminowy na określony czas, przeważnie 5-letni) – od tego uzależniony jest okres, na jaki przyznane będzie świadczenie).

 

Orzeczenie to lekarz orzecznik wydaje na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku oraz na podstawie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o rentę. W tym celu ZUS wyznacza termin na wykonanie tych badań. Może Pani taki termin zmienić, ale należy się nań stawić, ponieważ dwukrotne niestawienie się na badanie bez uzasadnionej przyczyny skutkuje tym, iż ZUS zaprzestanie zajmowania się Pani sprawą. Jeżeli jednak stan zdrowia nie pozwalałby się stawić przed lekarzem orzecznikiem, można oczywiście wnosić o przeprowadzenie badania w miejscu Pani zamieszkania. I jeszcze jedno, może się okazać, że lekarz orzecznik po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dojdzie do wniosku, że Pani stawiennictwo czy badanie na miejscu nie jest konieczne. W takiej sytuacji lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie samej dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o przyznanie renty.

Zaskarżenie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika

Jeżeli nie zgadzałaby się Pani z orzeczeniem, to w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia można je zaskarżyć do właściwej komisji lekarskiej. Sprzeciw można wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na Pani miejsce zamieszkania. Należy pamiętać, że niewykorzystanie drogi odwoławczej w ZUS spowoduje odrzucenie przez sąd odwołania opartego jedynie na orzeczeniu lekarza orzecznika.

 

Dopiero więc od decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Wykazanie okresów składkowych i nieskładkowych warunkiem dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Kolejnym warunkiem dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest wykazanie stosownych okresów składkowych i nieskładkowych. Staż ten przedstawia się następująco:

  • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
  • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat;
  • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat;
  • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

 

Osoby, które stały się niezdolne do pracy po ukończeniu 30 lat, pięcioletni okres składkowy i nieskładkowy muszą udokumentować w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

ZUS może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy tylko wówczas, gdy niezdolność ta powstała w jednym z wymienionych w ustawie emerytalnej okresów składkowych lub nieskładkowych lub też nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, przy czym chodzi tu zasadniczo o okresy uwzględniane przy ustalaniu stażu ubezpieczeniowego.

Świadczenie pieniężne, renta z tytułu niezdolności do pracy, jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia powstania prawa do świadczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie renty.

 

Wracając do Pani choroby. Zaburzenia psychiczne obejmują różnorodną grupę schorzeń, najczęściej o przebiegu przewlekłym, podczas których stan czynnościowy organizmu ulega zmianom związanym m.in. z okresowymi zaostrzeniami, a rokowanie zależne jest w znacznym stopniu od trudnych do przewidzenia sytuacji społecznych. To powoduje, że orzecznictwo lekarskie o niezdolności do pracy w tej grupie zaburzeń jest szczególnie trudne.

Orzeczenie o niezdolności do pracy z powodu zaburzeń psychicznych

Lekarze orzecznicy w większości przypadków orzekają w sprawach, w których ubezpieczony ma ustalone przez lekarzy leczących rozpoznanie kliniczne, a rokowanie odnośnie stanu zdrowia jest przewidywalne. Ich rolą jest ustalenie, czy z powodu naruszenia sprawności organizmu spowodowanego zaburzeniami psychicznymi istnieje niezdolność do pracy i w jakim stopniu. W orzekaniu tej niezdolności istotne znaczenie ma określenie faktycznej utraty sprawności zawodowej w wyniku choroby, a także zachowanych jeszcze możliwości zawodowych, a nie fakt istnienia poszczególnych objawów psychopatologicznych.

 

Dla oceny stanu psychicznego, w rozumieniu niezdolności do pracy, lekarz orzecznik musi ocenić wszystkie dostępne źródła wiedzy o stanie zdrowia osoby badanej, by moc ustalić stopień naruszenia sprawności organizmu. Składa się na to stan aktualny badanej osoby określony na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego – uzyskanie wywiadu od badanego, a niekiedy również od osób towarzyszących, badanie przedmiotowe oraz analiza dokumentacji medycznej dostarczonej przez badanego lub pozyskanej w postępowaniu orzeczniczym. Szczególnie ważna jest dokumentacja z przebiegu leczenia (ambulatoryjnego, lub szpitalnego), ponieważ wskazuje ona na charakter i przebieg choroby, jej wpływ na funkcjonowanie i zdolności adaptacyjne, stosowane leczenie oraz ewentualne objawy uboczne prowadzonego leczenia farmakologicznego.

W orzekaniu o niezdolności do pracy z powodu zaburzeń psychicznych niewystarczające jest samo zaświadczenie lekarskie, zawierające niekiedy jedynie rozpoznanie i potwierdzenie faktu leczenia. Bardzo ważne jest przeprowadzenie badania przez samego lekarza orzecznika.

Pani postępowanie może wskazywać, że niestety nie panuje Pani nad chorobą, dlatego proponowałabym wskazać lekarzowi orzecznikowi, iż na czas jakiś przerwała Pani branie leków, a obecnie bierze Pani leki, które brała sprzed rozpoznania u Pani schizofrenii, na podstawie wskazania lekarza, u którego leczy się Pani obecnie. Jako powód przerwania zażywania leków proszę wskazać (co jest zapewne zgodne z prawdą), swoje złe samopoczucie po ich zażywaniu i związana z tym utrata zaufania do lekarza prowadzącego, a w związku z tym jego zmiana na innego lekarza prowadzącego.

 

Tak czy inaczej proszę wskazać obecny etap, na jakim się Pani znajduje. Sam bowiem fakt zaprzestania leczenia farmakologicznego podjęty samodzielnie bez konsultacji z lekarzem nie przesądza o Pani zdrowiu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki