.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy w szkole można stosować średnią ważoną do ocen końcowych?

Czy w szkole można stosować średnią ważoną w przypadku wystawiania ocen śródrocznych lub końcoworocznych? Jeśli tak, to czy musi to być zapisane w WSO? Czy może taki sposób oceniania śródrocznego i końcoworocznego może stosować po uprzednim poinformowaniu ucznia i rodziców sam nauczyciel prowadzący zajęcia? Czy dyrektor szkoły może przeprowadzać wśród uczniów ankiety na temat pracy nauczycieli? Czy w szkole musi być Rzecznik Praw Ucznia? Jeśli go nie ma, to czy uczeń sam może w swojej spornej sprawie poprosić i wskazać osobę (nauczyciela), która dla niego będzie rzecznikiem? Czy głosowanie na nagrodę burmistrza musi odbywać się dla każdego z osobna czy może być na liście kilka osób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy w szkole można stosować średnią ważoną do ocen końcowych?

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z godnie z § 2 rozporządzenia „ocenianiu podlegają:

 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia”.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Co obejmuje wewnątrzszkolne ocenianie

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 17 ust. 7–14a;
 • ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Podsumowując, przepisy prawa oświatowego nie zakazują w WSO zastosowania średniej ważonej. Może to także zrobić sam nauczyciel, jeśli na początku roku poinformuje uczniów o tym fakcie.

 

Nie ma aktów prawnych, które regulują tworzenie ankiet w edukacji dla uczniów. Tworzenie ankiet powinno być zgodne planem i zasadami sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora. Dyrektor może tworzyć ankiety personalne, jeżeli jest to zgodne planem i z zasadami sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego, w szczególności z jawnością działań, wymagań i sposobów kontroli oraz obiektywną oceną jakości pracy nauczycieli.

Szkolny plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 

W celu realizacji przedstawionych w tym planie zadań, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki. Dyrektor publicznej szkoły jest zobligowany do zorganizowania również procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły lub placówki.

 

Ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek, według MEN, jest praktycznym badaniem oceniającym, które ma prowadzić do określenia stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły lub placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku.

 

Do podstawowych obowiązków dyrektora w tej materii należy właśnie m.in. decydowanie o doborze technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przy dokonywaniu ewaluacji wewnętrznej, tworzenie ich lub współdziałanie w ich tworzeniu. Takimi narzędziami ewaluacyjnymi są np.: kwestionariusze wywiadu, notatki, arkusze obserwacji, listy pytań, przeglądy, ankiety.

Czy dyrektor może przeprowadzać wśród uczniów ankiety na temat pracy nauczycieli?

Tak więc dyrektor może przeprowadzać wśród uczniów ankiety na temat pracy nauczycieli.

 

Jeśli chodzi o Rzecznika Praw Ucznia, to przepisy prawa nie nakładają na szkołę obowiązku jego wyboru. Oczywiście jeśli w statucie szkoły znajdzie się zapis o jego powołaniu, należy go powołać. Jeśli takiego zapisu nie ma, nie ma takiego obowiązku. W przypadku braku takiego rzecznika w mojej opinii uczeń może wskazać osobę, która będzie reprezentowała jego interesy.

 

Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

 

 1. w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;
 2. w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2.744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;
 3. w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

Kto ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli?

Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

 

Podsumowując – nagrodę burmistrza przyznaje się na wniosek dyrektora według zasad określonych w stosownym regulaminie. Nie spotkałam się dotychczas z zasadą, aby głosować na poszczególne osoby, które do tej nagrody mają być wytypowane. Raczej przyjęta jest praktyka, że dyrektor podejmuje autonomiczną decyzję o zgłoszeniu danego nauczyciela do nagrody i stosując się do zapisów regulaminu – składa odpowiedni wniosek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu