.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pracownik nie pojawił się w pracy po podpisaniu umowy - co zrobić?

Miesiąc temu zatrudniłem na umowę o pracę (3-miesięczny okres próbny) pracownika, który już następnego dnia nie pojawił się w pracy pod pretekstem choroby, nie dostarczył również do dnia dzisiejszego zwolnienia lekarskiego ani nie zrezygnował ze świadczenia pracy w formie pisemnej. Generalnie utraciłem kontakt z tą osobą, a nie mam zamiaru wypłacać mu pensji za sam fakt podpisania umowy bez świadczenia pracy. Czy w takiej sytuacji należałoby dokonać zwolnienia dyscyplinarnego? W jaki sposób zrealizować takie zwolnienia oraz czy dzięki temu nie będę musiał wypłacać tej osobie pensji? Dodam również, iż nie posiadam numeru konta bankowego tej osoby.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pracownik nie pojawił się w pracy po podpisaniu umowy - co zrobić?

Fot. Fotolia

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Co do zasady nie można zwolnić pracownika w czasie jego nieobecności z powodu choroby. Wynika to z art. 41 ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Jeśli zachodzi podejrzenie, ze pracownik rzeczywiście jest chory – nie może Pan go zwolnić (ani bez wypowiedzenia, ani za wypowiedzeniem).

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy wynikają z przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zgodnie z którymi pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Natomiast w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

 

Pracownik dokonuje powiadomienia pracodawcy osobiście lub przez inną osobę telefonicznie, choć możliwe jest również poinformowanie o tym fakcie pracodawcy za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego.

 

W wyroku z dnia 20 października 1998 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt I PKN 397/98) stwierdził, nawet że dla usprawiedliwienia absencji w pracy w następstwie lekarskiego orzeczenia o niezdolności do jej wykonywania wystarczy zatem w zasadzie samo zawiadomienie pracodawcy o tym fakcie, a ewentualne doręczenie mu – na jego żądanie – odpowiedniego zaświadczenia jest tylko dowodem prawdziwości tego zawiadomienia. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie warunkuje też zachowania przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby określonego w art. 92 § 1 pkt 1.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie zasiłku chorobowego

Przedstawienie zwolnienia lekarskiego jest natomiast podstawą uzyskania zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 53 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości konieczne jest złożenie zaświadczenia lekarskiego. 

 

Pracownik jest obowiązany dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania. Istotne jest przy tym, że niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

 

Jeżeli pracodawca chciałby dyscyplinarnie rozwiązać stosunek pracy z powodu spóźnionego usprawiedliwienia nieobecności w pracy, powinien pamiętać, że opóźnienie musi stanowić ciężkie, czyli umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenie obowiązków pracowniczych. Zgodnie z licznymi orzeczeniami sądowymi opóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy w zasadzie nie powinno być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.

 

Słowem – pracownik powiadomił Pana o tym, że z powodu choroby będzie nieobecny w pracy. Musi mu Pan więc wypłacać wynagrodzenie chorobowe (i później zasiłek chorobowy, jeśli choroba potrwa dłużej), przy czym jeśli pracownik nie wykaże (zapewne po powrocie do pracy), że nie dostarczył zwolnienia z przyczyn od siebie niezależnych – zasiłek chorobowy zostanie mu pomniejszony. Jeśli zaś wykaże, że nie mógł z przyczyn niezależnych dostarczyć zwolnienia – otrzyma cały zasiłek chorobowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu