.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik nie pojawił się w pracy po podpisaniu umowy - co zrobić?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 14.03.2019

Miesiąc temu zatrudniłem na umowę o pracę (3-miesięczny okres próbny) pracownika, który już następnego dnia nie pojawił się w pracy pod pretekstem choroby, nie dostarczył również do dnia dzisiejszego zwolnienia lekarskiego ani nie zrezygnował ze świadczenia pracy w formie pisemnej. Generalnie utraciłem kontakt z tą osobą, a nie mam zamiaru wypłacać mu pensji za sam fakt podpisania umowy bez świadczenia pracy. Czy w takiej sytuacji należałoby dokonać zwolnienia dyscyplinarnego? W jaki sposób zrealizować takie zwolnienia oraz czy dzięki temu nie będę musiał wypłacać tej osobie pensji? Dodam również, iż nie posiadam numeru konta bankowego tej osoby.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik nie pojawił się w pracy po podpisaniu umowy - co zrobić?

Fot. Fotolia

Co do zasady nie można zwolnić pracownika w czasie jego nieobecności z powodu choroby. Wynika to z art. 41 ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Jeśli zachodzi podejrzenie, ze pracownik rzeczywiście jest chory – nie może Pan go zwolnić (ani bez wypowiedzenia, ani za wypowiedzeniem).

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy wynikają z przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zgodnie z którymi pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Natomiast w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

 

Pracownik dokonuje powiadomienia pracodawcy osobiście lub przez inną osobę telefonicznie, choć możliwe jest również poinformowanie o tym fakcie pracodawcy za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wówczas datę stempla pocztowego.

 

W wyroku z dnia 20 października 1998 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt I PKN 397/98) stwierdził, nawet że dla usprawiedliwienia absencji w pracy w następstwie lekarskiego orzeczenia o niezdolności do jej wykonywania wystarczy zatem w zasadzie samo zawiadomienie pracodawcy o tym fakcie, a ewentualne doręczenie mu – na jego żądanie – odpowiedniego zaświadczenia jest tylko dowodem prawdziwości tego zawiadomienia. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego nie warunkuje też zachowania przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby określonego w art. 92 § 1 pkt 1.

 

Przedstawienie zwolnienia lekarskiego jest natomiast podstawą uzyskania zasiłku chorobowego. Zgodnie z art. 53 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości konieczne jest złożenie zaświadczenia lekarskiego. 

 

Pracownik jest obowiązany dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania. Istotne jest przy tym, że niedopełnienie tego obowiązku powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

 

Jeżeli pracodawca chciałby dyscyplinarnie rozwiązać stosunek pracy z powodu spóźnionego usprawiedliwienia nieobecności w pracy, powinien pamiętać, że opóźnienie musi stanowić ciężkie, czyli umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenie obowiązków pracowniczych. Zgodnie z licznymi orzeczeniami sądowymi opóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy w zasadzie nie powinno być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.

 

Słowem – pracownik powiadomił Pana o tym, że z powodu choroby będzie nieobecny w pracy. Musi mu Pan więc wypłacać wynagrodzenie chorobowe (i później zasiłek chorobowy, jeśli choroba potrwa dłużej), przy czym jeśli pracownik nie wykaże (zapewne po powrocie do pracy), że nie dostarczył zwolnienia z przyczyn od siebie niezależnych – zasiłek chorobowy zostanie mu pomniejszony. Jeśli zaś wykaże, że nie mógł z przyczyn niezależnych dostarczyć zwolnienia – otrzyma cały zasiłek chorobowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »