Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1b Kodeksu pracy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 13.05.2010

W tym roku kończę 56 lat, przepracowałam 36 lat. Od sierpnia do grudnia przebywałam na zwolnieniu lekarskim, natomiast od 1 stycznia jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jakiś czas temu otrzymałam pocztą rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Czy pracodawca miał prawo tak postąpić? Powołał się na art. 53 § 1b Kodeksu pracy. Czy przysługuje mi prawo do wcześniejszej emerytury lub mogę starać się o świadczenia od Prezesa ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, Pani pracodawca skorzystał z możliwości, jaką daje mu właśnie art. 53 § 1b Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), zgodnie z którym „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa” – w przypadku pracownika zatrudnionego u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy – „dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące”.

 

Powyższą możliwość potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Między innymi w wyroku z dnia 9 września 1997 r., sygn. akt II UKN 219/97 (OSNAPIUS 1998, nr 13, poz. 402), Sąd Najwyższy stwierdził, iż przyznanie pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego bezpośrednio po wyczerpaniu zasiłku chorobowego dowodzi, że pracownik ten nie odzyskał zdolności do pracy, co uzasadnia rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 ust. 1 K.p.

 

Rozwiązanie umowy w następstwie decyzji pracodawcy, podjętej na podstawie przytoczonego przepisu, poza niezwłoczną utratą zatrudnienia, nie pociąga za sobą dla pracownika innych negatywnych skutków. Co więcej, warto pamiętać, iż rozwiązanie umowy w tym trybie daje pracownikowi szczególny przywilej, o którym mowa w art. 53 § 5 K.p., w związku z art. 20 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a mianowicie: prawo zgłoszenia powrotu do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn, z których powodu których doszło do rozwiązania umowy, a więc w Pani przypadku – po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Pracodawca ma wówczas obowiązek ponownego zatrudnienia takiego pracownika, jeżeli dysponuje odpowiednim dla niego miejscem pracy (art. 20 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: „przepis art. 53 § 5 kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zgłosi on swój powrót do pracodawcy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia, choćby nastąpiło to po upływie 6 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy”).

 

Warunki skorzystania z art. 53 § 5 są więc dwa:

 

Po pierwsze, pracownik musi swój powrót do pracy zgłosić niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które spowodowały rozwiązanie umowy. Niezwłocznie po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, czyli najlepiej w dniu następnym, powinna Pani zgłosić swoją gotowość do pracy. Zwrot „niezwłocznie” orzecznictwo tłumaczy jako „bez zbędnej zwłoki”. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gotowość do pracy musi zostać zgłoszona niezwłocznie po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres potrzebny do wyleczenia lub rehabilitacji, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

 

Po drugie, pracodawca musi dysponować odpowiednim dla kwalifikacji pracownika miejscem pracy. Pracodawca, któremu pracownik niezwłocznie po wyczerpaniu świadczenia rehabilitacyjnego zgłosi swój powrót do pracy, ma obowiązek zatrudnienia tego pracownika, wówczas gdy dysponuje odpowiednim dla jego kwalifikacji miejscem pracy. Ponowne zatrudnienie nie jest równoznaczne z przywróceniem do pracy. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnić pracownika na dotychczasowym czy zbliżonym do dotychczasowych warunków stanowisku. Powinna to być praca odpowiadająca możliwościom i kwalifikacjom zawodowym pracownika.

 

W kwestii świadczenia emerytalnego: wcześniejsza emerytura – w przypadku kobiet – przysługuje ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

 

  1. nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;
  2. do dnia 31 grudnia 2008 r. ukończyły 55 lat oraz mają:
    • co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo
    • jeżeli mają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy.

 

Zgodnie z przepisami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać świadczenia w drodze wyjątku”. Dotyczy to więc tylko osób, które ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub ze względu na wiek nie mogą podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania.

 

W celu uzyskania prawa do takiego świadczenia musi Pani złożyć w organie rentowym, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, odpowiednio umotywowany wniosek wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (druk ZUS Rp-15). Jeżeli powodem wystąpienia z wnioskiem o świadczenie jest stan zdrowia, należy we wniosku podać również informacje dotyczące stanu zdrowia (warto załączyć zaświadczenie lekarza, historię swojej choroby).

 

Po rozpoznaniu sprawy Prezes ZUS wydaje stosowną decyzję, od której nie przysługują jednak środki zaskarżenia do sądów powszechnych. Ewentualnie, w razie negatywnego rozstrzygnięcia, może Pani złożyć wniosek do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus cztery =

»Podobne materiały

Likwidacja firmy a zwolnienie pracownika na urlopie wychowawczym

Nasza firma (zatrudniamy 10 osób) działa do końca tego roku. Mamy dwie pracownice na urlopach wychowawczych. Jak rozwiązać z nimi umowę o pracę? Obie były zatrudnione na czas nieokreślony.

Od kiedy nastąpi rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy?

W trakcie zwolnienia lekarskiego otrzymałam listem poleconym rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (jednomiesięcznym). Od kiedy nastąpi rozpoczęcie biegu wypowiedzenia, jak postąpić w przypadku, gdy zwolnienie lekarskie spowoduje wydłużenie okresu zatrudnienia?

Data rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu nie przyznano świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownik długo chorował; w styczniu wyczerpał limit 182 dni zasiłku chorobowego, następnie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca dowiedział się początkiem kwietnia, że pracownikowi nie przyznano świadczenia i zwolnił go z dniem zakończenia zasiłku chorobowego, czyli z datą styczniową a

Wypowiedzenie i likwidacja stanowiska pracy po urlopie wychowawczym

Czy pracodawca ma prawo zwolnić pracownika będącego na urlopie wychowawczym, a dokładniej wręczyć mu takie wypowiedzenie (likwidacja stanowiska pracy) przesyłką kurierską w ostatnim dniu urlopu wychowawczego? A co w momencie, gdy pracownik w pierwszym dniu po urlopie wychowawczym poinformuje pracoda

Ochrona przedemerytalna a świadczenie rehabilitacyjne

Czy osoba będąca na świadczeniu rehabilitacyjnym, która w międzyczasie osiągnęła wiek uprawniający od ochrony przedemerytalnej, może być zwolniona przez zakład pracy po upływie okresu ochronnego?

Wysłanie wypowiedzenia listem

Przebywam na zwolnieniu lekarskim niecały tydzień i właśnie się dowiedziałam, że pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę o pracę, a samo wypowiedzenie chce wysłać pocztą. U pracodawcy pracuję ponad trzy lata na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak mam się zachować, jeśli pracodawca za pom

Po jakim czasie można zwalniać pracowników po przejęciu przedsiębiorstwa?

Jako spółka z o.o. kupiłem przedsiębiorstwo i przejąłem część pracowników.  Po jakim okresie mogę zwolnić pracownika lub zmienić mu warunki pracy i wymiar czasu pracy?

Zwolnienie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Mam zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywałam na zwolnieniu lekarskim (wykorzystałam już 182 dni) i ponieważ leczenie się jeszcze nie skończyło, złożyłam wniosek o zasiłek rehabilitacyjny. Niestety otrzymałam z ZUS-u odmowę. Jak w takiej sytuacji może nastąpić rozwiązanie umowy

Oglądanie stron pornograficznych na służbowym laptopie

Oglądałem w delegacji strony pornograficzne na laptopie służbowym. Nie miałem pojęcia, że administrator będzie miał czas się tym zajmować. Skutek jest taki, że mój szef i inni menedżerowie o tym wiedzą. Czy w opisanej sytuacji mogę dostać zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie bez odpowiedniego wpisu w umowie

W umowie o pracę na czas określony nie zamieściłem klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia, np. 2-tygodniowego okresu. Pracownika zwolniłem po 2 miesiącach bez podania przyczyn w wypowiedzeniu. Co mi za to grozi?

Rozwiązanie umowy z kobietą w wieku emerytalnym

Jestem pracownikiem urzędu gminy. Mam uprawnienia emerytalne. Emeryturę miałam naliczoną w wieku 55 lat, jednak nigdy jej nie pobierałam, jest zawieszona. Burmistrz wręczył mi wypowiedzenie na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy. Przyczyną wypowiedzenia umowy stanowi likwidacja zajmowaneg

Dosłanie zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem

Pracownik już któryś raz przedłużał zwolnienie lekarskie. Tym razem zwolnienie lekarskie do 10 września. Po tym okresie pracownik nie powiadomił o dalszym kontynuowaniu urlopu. Dnia 14 września wysłał kolejne zwolnienie lekarskie, które doszło dziś – 17. Czy w takim wypadku to naruszenie podle

Zdjęcie z funkcji kierownika apteki

Jestem kierownikiem apteki z wieloletnim stażem pracy u obecnego pracodawcy (umowa o pracę na czas nieokreślony). Przed rokiem, mając kryzys, oświadczyłem pracodawcy, że chciałbym zrezygnować ze stanowiska, ale zachować stosunek pracy. Nie znaleziono wówczas nikogo odpowiedniego. Dziś sytuacja jest

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby pracownika

Jestem woźną w szkole, podczas wykonywania pracy uległam wypadkowi, w szpitalu opatrzono mi nogę i odwieziono do domu. Niestety przeprowadzone po kilku dniach badania wykazały, że mam zerwane więzadło krzyżowe przednie. Dyrekcja szkoły spisała protokół powypadkowy. Jestem od 1,5 miesiąca na zwolnien

Umowa na okres próbny a ciąża

W lutym zatrudniłem pracownicę na trzymiesięczny okres próbny. Po kilku dniach przyniosła ona zwolnienie lekarskie i oznajmiła, że jest w ciąży. Obecnie umowa o pracę kończy się, a osoba ta jest nadal na zwolnieniu. Czy mam obowiązek przedłużyć jej umowę?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

W jaki sposób można bez kłopotów wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony? Jeden z naszych pracowników robi stosunkowo dużo błędów w wysyłkach do klientów, narażając naszą firmę na straty.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku zawarcia umowy o pracę, porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje prawne

Mój znajomy obcokrajowiec był zatrudniony w szkole językowej, jednak do końca trwania kursów nie dostał pisemnej umowy od pracodawcy. W związku z tym na trzy tygodnie przed końcem kursu przestał przychodzić na zajęcia, gdyż nie miał już nadziei na uregulowanie jego stosunku pracy. Teraz pracoda

Zwolnienie pracownika za niewykonywanie swoich obowiązków

Piszę w imieniu swojej firmy. Mamy pracownika, który sprawia problemy. Przed 2 miesiącami dostał naganę w formie pisemnej z wpisem do akt. Natomiast w ciągu ostatniego miesiąca wykorzystał wszystkie 4 dni urlopu na żądanie. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że nie powiadomił o tym an

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin dostał wypowiedzenie umowy w maju (przyczyny rozwiązania stosunku pracy to przyczyny organizacyjne – zmniejszenie oddziałów). W lipcu obronił się na nauczyciela mianowanego. Z jakiego artykułu Karty nauczyciela pow

Jak korzystnie zakończyć stosunek pracy po urlopie macierzyńskim?

Jestem pracownikiem w firmie 12 lat, po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, wykorzystałam zaległy urlop za 2015 r. Byłam na rozmowie u szefowej, która powiedziała, że na moje stanowisko już nie mam powrotu i chce, żebym podpisała wypowiedzenie za porozumieniem stron bez wykonywania pracy. Co powi

Odmowa nowych warunków pracy a odprawa

Kilka dni temu otrzymałam wypowiedzenie zmieniające. Nie chcę przyjąć nowych warunków pracy, bo uważam, że to jest upokorzenie mnie, zwiększenie zakresu obowiązków, i chcę odmówić nowych warunków pracy. Ja uważam, że w zaistniałej sytuacji należy mi się odprawa. Co jeśli mój pracodawca uważa inaczej

Zamknięcie firmy przed końcem okresu wypowiedzenia a odprawa

Pracę w firmie zacząłem w 1997 r., a w 2012 przejął nas inny pracodawca. Cztery miesiące temu szef ogłosił, że zamyka firmę i otrzymałem 3-miesięczne wypowiedzenie. Wynagrodzenie wypłacił za 3 miesiące, ale zamknął firmę miesiąc przed upływem okresu wypowiedzenia i nie opłacił ZUS za ten ostatn

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę po osiągnięciu wieku emerytalnego

Moi rodzice osiągnęli wiek emerytalny i niestety pracodawca arbitralnie rozwiązał z nimi umowę. Rodzice nie chcą przechodzić na emeryturę. Co mogą zrobić w takiej sytuacji?

Wypowiedzenie z powodu utraty zaufania do pracownika a odprawa emerytalna

Mam 35 lat pracy, chcę w najbliższym czasie przejść na emeryturę, mam już 61 lat, jestem zastępcą dyrektora w urzędzie. Pracodawca wręczył mi wypowiedzenie z powodu „utraty zaufania do pracownika wynikającej z powtarzających się zachowań pracownika powodujących naruszenie wizerunku pracodawcy

Zapis w świadectwie pracy o odmowie dalszej pracy a zwrot odprawy

Byłam nauczycielem mianowanym zatrudnionym na podstawie mianowania. Otrzymałam 3-miesięczne wypowiedzenie. Otrzymałam odprawę i świadectwo pracy, w którym pojawił się zapis: „Zatrudnienie ustało po wypowiedzeniu na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela – pracownik odmówił propozycji dalsze
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »