Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 18.01.2010

Trzy tygodnie temu zostałem zwolniony dyscyplinarnie przez pracodawcę. Sprawa została skierowana na drogę sądową, ponieważ nie czuję się winny. Do dnia dzisiejszego jednak nie otrzymałem świadectwa pracy, choć z tego, co wiem, powinno być wydane niezwłocznie, a najpóźniej do 7 dni od rozwiązania umowy – czy tak faktycznie jest? W dniu zwolnienia kwestie finansowe z zakładem pracy miałem uregulowane, ale nie wiem, czy powinienem się spodziewać osobnego dokumentu wzywającego do rozliczenia z firmą, czy otrzymanie świadectwa i PIT-11 zakończy wszelkie formalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym a świadectwo pracy i rozliczenie z firmą

Data skutkująca rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym

Po pierwsze, wyjaśnienia wymaga pojęcie daty rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Określenie prawidłowej daty rozwiązania umowy o pracę w trybie niezwłocznym jest problemem kontrowersyjnym i sprawiającym częste kłopoty w praktyce.

 

Zgodnie z treścią art. 61 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do innej osoby w taki sposób, by mogła się ona zapoznać z jego treścią”.

Z tego przepisu wynika jednoznacznie, że najwcześniejszą datą skutkującą rozwiązaniem umowy w trybie bez wypowiedzenia może być tylko i wyłącznie data, w której pracownikowi wręczono pismo zawierające oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem, które zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt. III ZP 31/98, OSNP z 1999/ 3/80, pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy nie musi wskazywać daty ustania stosunku pracy.

 

W sytuacji gdy pracodawca w pisemnym oświadczeniu woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazuje tzw. „datę wsteczną” jej rozwiązania, to stosunek pracy nie ustaje w podanym dniu, tylko w terminie późniejszym, ustalonym zgodnie z treścią art. 61 Kodeksu cywilnego.

 

Biorąc pod uwagę Pana sprawę, datą rozwiązania umowy o pracę będzie data dostarczenia pisma o rozwiązaniu umowy, czyli data potwierdzenia odbioru pisma (a nie dzień zwolnienia).

Czy pracodawca może przedłużać termin wydania świadectwa pracy?

Pracodawca po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma przez Pana niezwłocznie, czyli od razu, winien wystawić świadectwo pracy i przesłać je na adres domowy. Nie ma tutaj więc mowy o kilku dniach, pracodawca nie może także przedłużać terminu wydania świadectwa pracy, nie ma także 7 dni. Podstawą prawną jest art. 97 Kodeksu pracy:

 

„Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą”.

 

Jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy, to pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem przeciwko pracodawcy o naprawienie szkody powstałej wskutek niewydania świadectwa pracy, o czym mówi art. 99 Kodeksu pracy:

 

„Art. 99. § 1. Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

 

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. (...)

 

§ 4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa”.

Wykroczenie przeciwko prawom pracownika przez niedopełnienie obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy 

W takiej sytuacji istnieje także możliwość powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy (także telefonicznie) o tym, że pracodawca dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom pracownika poprzez naruszenie treści art. 97 Kodeksu pracy: stosunek pracy rozwiązał już pewien czas temu, a wciąż nie wydał świadectwa pracy, czym naruszył przepis prawa materialnego (winien świadectwo pracy wydać niezwłocznie). PIP sprawdzi pracodawcę i zapewne nałoży na niego karę.

 

Powinien Pan także wiedzieć, że skoro ma Pan uregulowane wszelkie sprawy z zakładem pracy, to otrzymane świadectwo pracy kończy stosunek pracy. Pracodawca winien także przesłać PIT. Jeżeli w zakładzie funkcjonuje tzw. karta obiegowa, to pracodawca wezwie Pana do uregulowania tej sprawy oraz do rozliczenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Czyli, jeżeli są jeszcze jakieś sprawy do uregulowania w zakładzie, to pracodawca Pana wezwie, jednak wcześniej musi wydać świadectwo pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki