Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagła śmierć taty a kwestia przerejestrowania otrzymanego od niego samochodu

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 18.01.2010

Rok temu otrzymałem od taty samochód, jednak nie dopełniliśmy obowiązku urzędowej zmiany właściciela. Kilka miesięcy później mój tata nagle zmarł, a niedługo po nim zmarła także mama. Z naszej rodziny pozostałem tylko ja i siostra. Czy musi odbyć się sprawa spadkowa, czy może da się jakoś inaczej przerejestrować pojazd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nagła śmierć taty a kwestia przerejestrowania otrzymanego od niego samochodu

Czy syn po śmierci właściciela pojazdu może przerejestrować go na siebie?

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, jednym z dokumentów, które musi przedstawić w celu rejestracji właściciel, jest dowód własności pojazdu, a więc w Pana przypadku byłaby to umowa darowizny między zmarłym ojcem a Panem.

 

Jeśli nie posiada Pan takiej umowy, to obawiam się, że zarejestrowanie samochodu nie będzie możliwe bez prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Proponowałbym, aby w takiej sytuacji pierwszym krokiem do uregulowania spraw spadkowych było przeprowadzenie postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku. Co prawda nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobiercę, ale pewnych przypadkach uzyskanie takiego stwierdzenia jest konieczne.

 

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w sposób urzędowy zaświadcza przejście majątku na spadkobierców. Jest podstawą do wpisania ich jako nowych właścicieli nieruchomości (jeśli taka wchodziła w skład spadku) do księgi wieczystej, umożliwia im dostęp do rachunków bankowych czy wreszcie daje podstawę do przerejestrowania samochodu itp.

 

W celu uruchomienia postępowania spadkowego konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Zakładam, że rodzice nie zostawili testamentu.

Stwierdzenie nabycia spadku po obojgu rodzicach 

Z pytania wynika, że w grę wchodziłoby stwierdzenie nabycia spadku po dwóch spadkodawcach – po Pana ojcu, a następnie po mamie. W zasadzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien dotyczyć nabycia spadku po jednym, określonym spadkodawcy. Obowiązujące przepisy nie wyłączają jednak możliwości połączenia kilku wniosków i rozpoznania ich w jednym postępowaniu. Możliwe jest więc połączenie postępowania i wydanie postanowienia odnośnie kilku osób kolejno po sobie dziedziczących.

 

W jednym wniosku można więc domagać się stwierdzenia nabycia spadku po ojcu i matce. Dopuszczalne jest takie połączenie żądań, pod warunkiem że właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego żądania. Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W związku z tym, jeśli rodzice mieli takie same miejsce zamieszkania, możliwe będzie przeprowadzenie obu postępowań w ramach jednego wniosku. We wniosku należałoby jednak wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o stwierdzenie nabycia spadku po dwóch spadkodawcach. Oprócz osoby wnioskodawcy i jego adresu należy wskazać także uczestników postępowania i ich adresy – powinno się wskazać wszystkich możliwych spadkobierców. Wniosek o wydanie postanowienia o nabyciu spadku przez sąd może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny, a więc przede wszystkim którykolwiek ze spadkobierców.

Co należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności spadkobrania, a w szczególności podać datę śmierci i dane spadkodawcy oraz opisać wzajemne relacje między spadkodawcą a spadkobiercami (w zakresie powiązań rodzinnych).

 

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy (odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa).

 

Do wniosku należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł.

 

Po złożeniu kompletnego wniosku sędzia wyznacza rozprawę, na którą wzywa wnioskodawcę i uczestników postępowania. Pouczenie o obowiązku lub braku obowiązku stawiennictwa w sądzie znajdzie się na wezwaniu na rozprawę.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów (w postaci ułamka).

 

Dla pełnej jasności dodam tylko, iż obecnie nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie i można też przeprowadzić całą procedurę u notariusza w formie tak zwanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Warunkiem uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia jest stawienie się u notariusza wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi. W sporządzonym przez niego protokole dziedziczenia musi się znaleźć zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez wszystkie te osoby. Podobnie jak w wypadku sądowego stwierdzenia nabycia spadku konieczne będzie dostarczenie notariuszowi odpisu aktu zgonu spadkodawcy, odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) spadkobierców ustawowych i ewentualnie innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz wpisze ten akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do centralnego rejestru takich aktów prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. Zarejestrowany akt będzie miał takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Będzie dowodem, że dana osoba jest spadkobiercą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 0 =

»Podobne materiały

Wnuk spadkobiercą dziadków – śmierć spadkobiercy przed zgonem spadkodawcy a ważność testamentu

W 1998 r. dziadkowie mojej wtedy jeszcze narzeczonej spisali testamenty, w których powołali ją do całości spadku po sobie. Rok później jej dziadek zmarł. W 2000 r. wzięliśmy ślub. W 2001 r. urodziła nam się córka. W 2003 r. zmarła moja żona. Teraz, czyli w 2010 r. zmarła babcia. Oba testamenty

 

Jednoczesna śmierć spadkodawcy i spadkobiercy

Wnuk z dziadkiem (wdowiec) zginęli jednocześnie w wypadku samochodowym. Podano tę samą godzinę zgonu. Jakiś czas przed wypadkiem dziadek spisał notarialny testament, zapisując w nim swój dom po 1/2 dla wnuka i dla swojej jedynej córki. Wnuk jest żonaty, nie ma dzieci. Skoro czas zgonu spadkodawcy i&

 

Dziedziczenie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Zmarła była bezdzietną wdową. Jej najbliższa rodzina to dwie siostry w starszym wieku. Zmarła nie pozostawiła testamentu. Główną masą spadkową jest 3-pokojowe mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej. Jak poprowadzić sprawy, aby sprawnie przeprowadzić dziedziczenie mieszkania na siostry, czego wymaga

 

Gdy nie wiadomo, kto dziedziczy po babci i dziadku

Dziadek zmarł 15 lat temu, a babcia w ubiegłym roku. Dziadkowie pozostawili nieruchomości, jak również wartościowe ruchomości. Najbliższa rodzina, która teoretycznie należy do kręgu dziedziczących po babci i dziadku, to dwaj synowie i wnuczka po zmarłej córce. Jeden z synów mieszkał z dziadkami i na

 

Drugie małżeństwo a posiadane nieruchomości

Wyszłam powtórnie za mąż, nie spisaliśmy intercyzy, a mam mieszkanie własnościowe, mój mąż też (obydwa nabyte przed ślubem). Nie mam dzieci ani rodziców, tylko siostrę i siostrzeńca. Mój mąż ma dwóch dorosłych synów z pierwszego małżeństwa. Jak będzie wyglądał podział spadku w razie mojej śmierci lu

 

Opieka nad rodzicem a spadek

W jaki sposób mam odzyskać z masy spadkowej ekwiwalent za opiekę nad rodzicami? Spadkodawczyni (mama) zmarła pół roku temu. Obecnie w sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przeze mnie, mojego brata i siostrę. Od kilkunastu lat faktyczną opiekę nad rodzicami sprawowałem ja, pono

 

Zwrot wkładu gruntowego wniesionego do spółdzielni rolniczej

Do spółdzielni rolniczej wniesiono wkład gruntowy (grunt rolny) w latach 1970-tych ubiegłego wieku. Spółdzielnia ten grunt zabudowała. Spadkobiercy chcą zwrotu wkładu. Zwrot zabudowanej przez spółdzielnię nieruchomości nie wchodzi w rachubę. Dodać należy, że w trakcie zarządzania gruntem przez spółd

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »