Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 01.10.2016

Zatrudniamy w restauracji kilka osób na umowę-zlecenie, umowę o pracę oraz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczeń ZSZ). Problem polega na tym, że muszę zwolnić w trybie natychmiastowym całą załogę i nie wiem, jak to zrobić z młodocianym pracownikiem. Ma umowę do końca miesiąca, czyli jeszcze 3 tygodnie powinien pracować. Czy mogę zapłacić mu za ten okres i zaprosić po odbiór świadectwa ostatniego dnia miesiąca, czy również należy wypisać wypowiedzenie jak pozostałym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

 

Mimo że pracownik młodociany jest tak naprawdę pod wieloma względami traktowany na równi z innymi pracownikami, to jednak z uwagi na potrzebę szczególnej ochrony osób znajdujących się w młodym wieku zatrudnianie młodocianych, w szczególności zaś rozwiązywanie umowy o pracę, podlega dość istotnym ograniczeniom.

 

Rzecz jasna wyrażona wyżej zasada szczególnej ochrony młodocianych nie narusza w żaden sposób uprawnień stron umowy o pracę do jej rozwiązania za porozumieniem. Przepis art. 30 § 1 pkt 1 K.p. uprawnia bowiem zarówno młodocianego jak i pracodawcę do swobodnego rozwiązania stosunku pracowniczego w drodze wzajemnego porozumienia. Taki sposób rozwiązania każdej z form umowy o pracę zawartej z młodocianym poprzedzony zwykle zostaje wnioskiem złożonym przez jedną ze stron stosunku pracy. Co istotne, bez względu na przyjęte nazewnictwo („prośba”, „propozycja”, „wniosek”), czynność taką w istocie uznać należy za ofertę zawierającą propozycję rozwiązania umowy o pracę.

 

Zgodnie z treścią art. 194 K.p. do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 K.p. Co istotne, cytowany przepis odnosi się do jednej tylko formy zawierania umowy z młodocianym – umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Stąd też uznać należy, iż w pozostałym zakresie właściwe będą wyłącznie przepisy ogólne Kodeksu pracy o rozwiązywaniu umowy o pracę.

 

W przypadku rozwiązywania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego z młodocianym przez pracodawcę na pracodawcy ciąży obowiązek wskazania przyczyn rozwiązania umowy pracę. Po drugie, samo rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy zawartej z młodocianym nastąpić może jedynie w sytuacjach wyraźnie określonych przepisami Kodeksu pracy.

 

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 

1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;

4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

 

W każdym z wyżej wymienionych przypadków, jeśli w grę wchodzi umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, o konieczności wypowiedzenia umowy młodocianemu pracodawca jest obowiązany zawiadomić jego przedstawiciela ustawowego oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą, jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem, w celu umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki w dotychczasowym lub zbliżonym zawodzie.

 

Zgodnie z przepisem art. 194 K.p. do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony. Należy jednak pamiętać, iż przepisami r.p.z.m. dopuszczona została możliwość zawierania na czas określony umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Jak stanowi § 9 rozporządzenia w sprawie zatrudniania młodocianych pracodawca, który zatrudnia w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, na czas określony, jednak nie krótszy niż czas przewidziany planem nauczania dla danego zawodu. Biorąc powyższe pod uwagę, wywieść należy wniosek, zgodnie z którym umowa o pracę zawierana z młodocianym w celu przygotowania zawodowego może ulec rozwiązaniu także poprzez upływ czasu, na który została zawarta.

 

Podsumowując: może Pani przedstawić młodocianemu wypowiedzenie – jeśli zachodzi likwidacja pracodawcy albo reorganizacja, ale może Pani także zwolnić go na te 3 tygodnie z obowiązku świadczenia pracy, zapłacić mu za ten okres i w chwili upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, wystawić świadectwo pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - zero =

»Podobne materiały

Zwolnienie dyscyplinarne za zajmowanie się sprawami prywatnymi w czasie pracy

Pracowałem w małej firmie na umowę o pracę na czas określony. Niestety, zostałem zwolniony. Pracodawca powiedział, że podpiszemy zwolnienie za porozumieniem stron, chociaż powinno być dyscyplinarne. Zamurowało mnie, bo nic nie wskazywało na to, że był niezadowolony do mojej pracy. Szef powiedzi

 

Zwolnienie z pracy – reorganizacja przedsiębiorstwa czy pozbycie się pracownika zanim nabędzie uprawnienei do okresu ochronnego?

Jestem pielęgniarką pracującą od 30 lat w Publicznej Służbie Krwi, w sumie mam 36 lat pracy. Otrzymałam 15 lutego 3-miesięczne wypowiedzenie, z czym nie mogę się pogodzić, bo bardzo chciałabym pracować do pełnego wieku emerytalnego – za dwa i pół miesiąca kończę 56 lat. Wypowiedzenie uzasadnio

 

Młodociana pracownica w ciąży

Prowadzę mały sklep wielobranżowy, mam uczennicę (pracownika młodocianego), która jest zatrudniona na czas nieokreślony, bo tak wymaga OHP. Właśnie mi oznajmiła, że jest w ciąży. Zdają sobie sprawę, że nie mogę jej zwolnić. Zrobiłam jej więc aneks do umowy, w którym napisałam, że pracuje u mnie na 1

 

Czy ochrona przedemerytalna dotyczy pracownika, który już pobiera emeryturę z innego źródła?

W wieku 36 lat odszedłem z wojska – od tego czasu otrzymuję stosunkowo niską emeryturę mundurową (odpowiednio obniżoną z uwagi na długość służby). Od razu podjąłem pracę w państwowej firmie. Za 2 lata osiągnąłbym „normalny” wiek emerytalny i miałbym przepracowane w tej firmie ponad

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »