.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przedłużenie zatrudnienia dla cudzoziemca z Gruzji

• Opublikowano: 18-01-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mam pracownika z Gruzji. Wjechał do Polski 06.01 na podstawie paszportu biometrycznego. Będzie zatrudniony od 14.02 na umowę o pracę na czas określony na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, ważnego od 14.02 do 12.08. Co trzeba zrobić, żeby mógł przebywać w Polsce więcej niż 90 dni i pracować nieprzerwanie przez dłuższy okres, tj. 2–3 lata? Czy trzeba dla niego załatwiać informację starosty, jeżeli jest zatrudniony na stanowisku pomocnik elektryka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przedłużenie zatrudnienia dla cudzoziemca z Gruzji

90 dni pobytu cudzoziemca w Polsce

Jak Pani słusznie wskazuje, czas, w którym cudzoziemiec ma prawo legalnie przebywać w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, to 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, przy czym liczy się łączny okres przebywania danego cudzoziemca na terytorium wszystkich państw strefy Schengen. Po upływie tego okresu cudzoziemiec, który chce nadal przebywać i wykonywać pracę w Polsce, musi po prostu obowiązek posiadać odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla pracownika z Gruzji

W opisanym przez Panią przypadku najzasadniej będzie zatem wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy w celu pracy. Cudzoziemcowi można bowiem udzielić zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na zaistnienie okoliczności uzasadniających zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Takie zezwolenie pobytowe uprawnia również do wykonywania legalnie pracy w Polsce. Jest ono wydawane na czas określony, który jest uzależniony od celu pobytu cudzoziemca, ale nigdy nie dłużej niż na 3 lata. Cudzoziemiec ma prawo oczywiście składać wniosek o jego przedłużenie. Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca na konkretnym stanowisku u konkretnego pracodawcy. O zezwolenie występuje pracodawca do urzędu wojewódzkiego. Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pracodawca musi dołączyć również informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy o cudzoziemcach. W tym celu pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Zezwolenie wojewody na przedłużenia zatrudnienia

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

 

 • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty (proszę skontaktować się z urzędem wojewódzkim kiedy opublikowane zostanie wykaz dla Państwa miasta – jeśli brak zawodu pomocnika elektryka, to informacja starosty będzie konieczna);
 • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku;
 • brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.

Informacja starosty na wniosek pracodawcy

Informacja starosty wydawana jest na wniosek pracodawcy w terminie:

 

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zezwolenie na pracę dla pracownika z Gruzji

Pracodawca występuje wówczas o zezwolenie na pracę typu A lub B. Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który: pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców; pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji; prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy. Zezwolenie na pracę typu A i B zawsze wydawane jest na czas określony. Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zezwolenie typu B może zostać wydane na okres 3 lat, chyba że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób, w takim przypadku zezwolenie może wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Oba zezwolenie można przedłużyć. Procedura wydania zezwolenia na pracę może trwa od jednego do dwóch miesięcy, należy więc złożyć wniosek odpowiednio wcześniej. Można to zrobić online pod linkiem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=CUDZOZIEMIEC_ZC. Wskazuję także, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w marcu 2020 r., uruchomił postępowanie elektroniczne, w którym jest wydawane e-zezwolenie na pracę.

Uzyskanie zezwolenia jednolitego przez cudzoziemca

Istnieje także inna niż powyżej opisana opcja, bowiem cudzoziemiec ma prawo, aby w ramach jednego postępowania administracyjnego uzyskać zezwolenie zarówno na pobyt czasowy, jak i na pracę, czyli tzw. zezwolenie jednolite. Wówczas nie będzie Pani musiała uzyskiwać dla niego zezwolenia na pracę. Do uzyskania właśnie jednolitego zezwolenia namawiam w Państwa przypadku. O wydanie tegoż zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze wnioskuje osobiście sam cudzoziemiec, dla którego ma być wydane takie zezwolenie, a nie pracodawca, jak ma to miejsce w sytuacji zwykłych zezwoleń na pracę. Zezwolenie jednolite, wydane w formie jednego dokumentu, uprawnia cudzoziemca do pobytu, jak i do pracy w Polsce. To jest bardzo korzystne, bowiem cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (np. o wizę), a pracodawca o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca. Jeśli uzyska on takie jednolite zezwolenie, to zostanie mu wydana z urzędu przez wojewodę karta pobytu. Uprawni ona cudzoziemca wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest udzielane cudzoziemcowi mającemu zamiar przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę przez okres powyżej 3 miesięcy.

Warunki do uzyskania zezwolenia jednolitego

Jednakże cudzoziemiec musi spełnić łącznie dodatkowe warunki, a mianowicie:

 

 • Mieć potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego ? finansowanego ze środków publicznych (Narodowy Fundusz Zdrowia) lub prywatnego (polisa ubezpieczeniowa), które będzie pokrywało koszty leczenia na terytorium Polski.
 • Mieć źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Wysokość miesięcznego dochodu musi być jednak wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej będzie to kwota wyższa niż 701,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie wyższa niż 528,00 zł netto. Potwierdzeniem tego faktu będzie np. zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu przez cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Potwierdzeniem będzie np. urzędowe poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania.

 

Co więcej, wydanie zezwolenia jest zależne także od spełnienia przez pracodawcę łącznie dodatkowych warunków, takich jak:

 

 • wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, w tym samym wymiarze czasu pracy,
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – brak tej możliwości w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi potwierdza starosta.

 

Przy czym tutaj od razu wskazuję, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku uzyskania dla cudzoziemca informacji starosty o lokalnym rynku pracy, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku,
 • zawód lub praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (tu wskazuję, że w załączniku jest np. zawód inżyniera elektryka, technika elektryka, technika elektronika i pokrewnego, elektryka budowlanego. Uważam jednak, że pomocnik elektryka to nie to samo co technik elektryk i obawiam się, że informacja starosty będzie potrzebna, przy czym nie wykluczam, że urząd dokona korzystnej dla państwa wykładni jeśli ów pracownik w istocie jest technikiem elektrykiem, nie rozstrzygnę tego to zależy od urzędu),
 • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Polski, państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich na terytorium Polski,
 • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski,
 • praca wykonywana przez cudzoziemca polega na działaniu w charakterze prokurenta, pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada,
 • cudzoziemiec jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

Jeśli owe warunki po stronie cudzoziemca i pracodawcy są spełnione, to cudzoziemiec może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę osobiście, jednak, co ważne, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Przy składaniu wniosku pobrane zostaną od niego odciski linii papilarnych. Cudzoziemiec składa taki wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przedłużenie zatrudnienia po złożeniu wniosku

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w trakcie jego legalnego pobytu w Polsce i wniosek ten nie będzie zawierał żadnych braków formalnych lub braki formalne zostaną uzupełnione w terminie, to wówczas wojewoda zamieści w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który będzie potwierdzał złożenie wniosku i wówczas pobyt cudzoziemca będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen (Gruzja nie należy do strefy Schengen). Cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, aby powrócić do Polski, powinien uzyskać wizę. Kolejna ważna rzecz to ta, że ów odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia jednolitego tylko wtedy, gdy cudzoziemiec spełnia łącznie poniże warunki:

 

 • ma ważne zezwolenie na pracę lub
 • posiada ważne oświadczenie pracodawcy wpisane do ewidencji lub zarejestrowane przez właściwy powiatowy urząd pracy, lub
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku wykonywał pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuację pracy u tego samego pracodawcy, który wcześniej zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiącu, w związku z oświadczeniem, na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, lub
 • jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • posiada tytuł pobytowy na terytorium Polski, który nie wyklucza wykonywania pracy.

 

Wydanie decyzji w kwestii udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia jednolitego następuje nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W praktyce, średnio procedura taka trwa od 2 do 12 miesięcy.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec może: złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia jednolitego lub wyjechać z Polski przed końcem ważności zezwolenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu