Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.03.2014

Mój ojciec jest głównym najemcą lokalu komunalnego. Jakiś czas temu zameldował tam swoją siostrzenicę i jej dziecko, później bez zameldowania wprowadził się także mąż siostrzenicy. Niestety nowi lokatorzy nie dokładają się do żadnych opłat w użyczonym mieszkaniu, a ojcu zaczyna brakować pieniędzy. Jak można wymóc na nich wyprowadzkę? Czy można ich wymeldować? Dodam, że tata ma ponad 80 lat i jest ciężko chory, a cała sytuacja dodatkowo go stresuje.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Jak wypowiedzieć umowę użyczenia 

Niestety nie można wymeldować uciążliwych lokatorów. Wymeldować można tylko osobę, która dobrowolnie opuściła lokal i nie dokonała obowiązku wymeldowania. Eksmisja nie jest taka prosta.

 

Przede wszystkim Pański ojciec użyczył im mieszkania. Zameldowując ich – dokonał domyślnego użyczenia. To użyczenie powinno być wypowiedziane. Dopiero potem można składać pozew o eksmisję.

 

Z uwagi na stan zdrowia ojca proponuję, aby upoważnił Pana do reprezentowania go w sprawach związanych z zajmowanym lokalem. Im szersze będzie pełnomocnictwo, tym lepiej. Najlepiej udzielić go u notariusza. Należy w nim zawrzeć upoważnienie do dochodzenia roszczeń, składania oświadczeń woli, reprezentowania przed sądami w sprawach administracyjnych, cywilnych. Jeśli stan ojca to uzasadnia – warto rozważyć złożenie wniosku o jego ubezwłasnowolnienie i ustanowienie Pana opiekunem prawnym. Wówczas będzie mógł Pan występować w imieniu ojca.

 

Należy jednak zacząć od pozbawienia kłopotliwych lokatorów tytułu prawnego do lokalu., czyli wypowiedzenia umowy użyczenia. Zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony nie stoi na przeszkodzie jej rozwiązaniu i żądaniu przez użyczającego zwrotu rzeczy, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 716 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), przy czym wyliczenie tych przesłanek nie jest wyczerpujące.

Żądanie zwrotu rzeczy użyczonej

Ocena przesłanek uzasadniających żądanie zwrotu rzeczy zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Tytułem przykładu można stwierdzić, że żądanie zwrotu rzeczy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, będzie uzasadnione wtedy, gdy:

 

  1. biorący rzecz w używanie w sposób powtarzalny narusza właściwości lub przeznaczenie rzeczy albo postanowienia umowy obowiązujące w tym zakresie; jednakże również jednorazowe albo krótkotrwałe naruszenie może być uznane za wykładnik działania dłużnika, które uzasadnia żądanie zwrotu, jeśli jest rażące lub rokuje zachowanie sprzeczne z treścią zobowiązania również w przyszłości;
  2. rzecz oddana w użyczenie staje się potrzebna użyczającemu także wtedy, gdy – z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy – uzasadnione jest inne nią rozporządzenie, np. gdy użyczający na skutek nieoczekiwanego pogorszenia sytuacji życiowej zmuszony jest rzecz dotychczas użyczoną wynająć celem uzyskania środków utrzymania (tak: uchwała SN z dnia 8 lipca 1992 r., III CZP 81/92, OSNCP 1993, nr 3, poz. 30);
  3. domownik użyczającego zajmujący jego lokal na zasadach użyczenia (bezpłatnego użytkowania) zrywa wspólne gospodarstwo domowe lub uporczywym zachowaniem uniemożliwia dalsze wspólne korzystanie z lokalu (tak: uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 6 kwietnia 1970 r., III CZP 61/69, OSNCP 1971, nr 7-8, poz. 118, oraz uchwały SN z dnia 18 lipca 1984 r., III CZP 42/84, OSNCP 1985, nr 2-3, poz. 25, z glosami K. Zagrobelnego, NP 1986, nr 6, s. 92; M. Nazara, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 106 i K. Stefaniuka, OSPiKA 1986, nr 5, poz. 106; por. także wyrok SW dla m.st. Warszawy z dnia 12 maja 1958 r., Cr 480/58, OSPiKA 1958, nr 11, poz. 281 z glosą F. Błahuty);
  4. mający rzecz w używaniu oddaje ją osobie trzeciej, nie mając na to zgody wierzyciela, albo nie będąc do tego zmuszony przez okoliczności; chodzi tu o okoliczności niezależne od dłużnika, a więc zarówno wynikające z siły wyższej (pożar, powódź, silny mróz itp.), jak i z aktualnej sytuacji życiowej mającego rzecz w używaniu (choroba, nagła konieczność wyjazdu, przejściowa utrata możliwości pieczy nad rzeczą itp.).

 

Ustawa nie określa terminu wypowiedzenia umowy użyczenia, proponuję wpisać jednomiesięczny.

Pozew o eksmisję 

Kolejnym krokiem jest pozew o eksmisję. Pod pojęciem „eksmisja” należy rozumieć sprawy o opróżnienie lokalu, a więc sprawy o uzyskanie wyroku nakazującego osobie zajmującej lokal (głównie bez tytułu prawnego, ale może to wynikać np. z konieczności przeniesienia lokatora do lokalu zamiennego na czas remontu) opróżnienie i wydanie tego lokalu osobie posiadającej odpowiednie prawo oraz sprawy związane z wykonaniem takiego wyroku. W całej analizie pojęcie „eksmisja” będzie używane w tym znaczeniu.

 

Nie ma jednego aktu prawnego, który reguluje całościowo sprawy związane z eksmisją. W tym zakresie trzeba korzystać z odpowiednich przepisów ustaw lokalowych, tj. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (u.o.p.l.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (u.s.m.) oraz Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.), a także innych aktów prawnych.

 

Po uzyskaniu wyroku – jeśli mimo to siostrzenica Pańskiego ojca i jej rodzina się nie wyprowadzą – należy skierować wniosek do komornika. Jak stanowi art. 759 K.p.c., czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla sądów.

W jaki sposób jest przeprowadzana eksmisja?

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się komornikowi. We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy (art. 797 K.p.c.). Organ egzekucyjny (komornik) nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

 

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi (osobie eksmitowanej) zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

 

W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, a także w porze nocnej, czynności egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu czynności.

 

Wierzyciel i dłużnik, stosownie do art. 812 K.p.c., mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony. Komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika.

 

Zgodnie z art. 814 K.p.c., jeżeli cel egzekucji tego wymaga (w przypadku eksmisji zawsze jest to wymagane), komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy dłużnik sam otworzy lokal i wpuści do niego komornika.

 

Po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało zaspokojone całkowicie – zwrócić tytuł wierzycielowi.

 

Ważne jest, że w sprawach o naruszenie posiadania ukończona egzekucja może być (zgodnie z art. 817 K.p.c.) podjęta na nowo na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu (w omawianym przypadku ponownie zajmie lokal), a żądanie w tym przedmiocie zostanie zgłoszone przed upływem trzech miesięcy od ukończenia egzekucji.

Czy osoba eksmitowana ma prawo do lokalu socjalnego?

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa wyżej, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.

 

Badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, sąd orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa wyżej, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną. Chodzi tu o stwierdzenie, czy lokator wcześniej regularnie opłacał czynsz i inne opłaty, czy zaległości z tego tytułu są od niego niezależne (np. choroba w rodzinie i związane z tym koszty), czy nie zakłócał porządku itp.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - VIII =

»Podobne materiały

Kiedy można rozwiązać umowę użyczenia

Rodzice są właścicielami pewnego budynku. Oboje są użytkownikami wieczystymi nieruchomości (wpisanymi do księgi wieczystej). Mają wspólnotę majątkową. Ja, jako syn podpisałem umowę użyczenia na 15 lat na część nieruchomości, na której prowadzę działalność. Umowa została podpisana z tatą, który obecn

 

Użyczenie mieszkania znajomym a zasiedzenie

Od roku użyczam mieszkanie znajomym. Zgodnie z umową okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Lokatorzy płacą tylko stałe kwoty + odpowiednie sumy za zużycie wody, prądu, rachunki za TV, Internet itp. Czy znajomi mogą zasiedzieć moje mieszkanie?  

 

Wypowiedzenie synowej umowy użyczenia

Sześć lat temu mój syn się ożenił. Jemu i żonie udostępniłam dwa pokoje w moim domu. Obecnie w ich małżeństwie przestało się układać, synowa wyrzuciła męża i została sama w moim domu. Syn wynajął mieszkanie, a synowa mieszka dalej razem ze mną, ale nie dokłada się do rachunków. Dodam też, że nie jes

 

Pozew o eksmisję

Chciałabym złożyć pozew o eksmisję brata, który jest alkoholikiem. Brat był na leczeniu odwykowym, ale nic to nie dało. Mam z nim same problemy. Jest brudny, wraca pobity, pijany, nie pomaga w pracach domowych, nie pracuje. Co istotne, niedawno urodziłam dziecko. Zaznaczam, że mieszkanie jest moją w

 

Co z dzikim lokatorem na czas remontu?

Kilka lat temu kupiłam starą kamieniczkę z lokatorem. Chciałabym ją teraz wyremontować i zamieszkać na piętrze, a mieszkanie na parterze pozostawić w dalszym ciągu obecnemu lokatorowi. Niezbędny remont jest poważny, bo obejmuje m.in. wymianę stropów. Z tego co wiem, powinnam na czas remontu zapewnić

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »