Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy można rozwiązać umowę użyczenia

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 29.09.2010

Rodzice są właścicielami pewnego budynku. Oboje są użytkownikami wieczystymi nieruchomości (wpisanymi do księgi wieczystej). Mają wspólnotę majątkową. Ja, jako syn podpisałem umowę użyczenia na 15 lat na część nieruchomości, na której prowadzę działalność. Umowa została podpisana z tatą, który obecnie chce sprzedać całą nieruchomość, łącznie z częścią, która została mi użyczona na czas określony. Czy rodzic może sprzedać tę nieruchomość, jeśli współmałżonek nie wyraża na to zgody (współużytkownik wieczysty)? Czy moja umowa użyczenia może zostać wcześniej rozwiązana przez użyczającego, jeśli nie ma w niej takiego punktu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io). W art. 37 ustawodawca stworzył katalog czynności, dla których dokonania jest wymagana zgoda współmałżonka.

 

Poniżej przytaczam ten artykuł w całości.

 

§ 1. „Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

 

  1. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków,
  2. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,
  3. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,
  4. darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

 

§ 2. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

 

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

 

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna”.

 

Mając na uwadze powyższy przepis, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie oboje małżonkowie muszą wyrazić zgodę na sprzedaż użytkowania wieczystego. Czynność dokonana bez zgody nie jest jednak od razu nieważna. Jest to klasyczny przykład tzw. czynności prawnej kulejącej, czyli takiej, która stanie się ważna albo nieważna w momencie udzielenia czy odmowy zgody na jej dokonanie. W razie gdy do dokonania czynności wymagana jest zgoda osoby trzeciej wówczas, gdy przepis wymaga formy szczególnej pod rygorem nieważności, oświadczenie obejmujące zgodę tej osoby powinno być złożone w tej samej formie. Umowa sprzedaży użytkowania wieczystego dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Oznacza to, że wyrażenie zgody małżonka również musi być w formie aktu notarialnego.

 

Użyczenie jest uregulowane w art. 710-719 Kodeksu cywilnego. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Przedmiotem umowy użyczenia mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości.

 

Umowa użyczenia może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.

 

Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że umowa użyczenia została zawarta na czas oznaczony – 15 lat. W wypadku, gdy czas trwania umowy został przez strony oznaczony, użyczenie kończy się z upływem tego czasu. Innymi słowy, umowa użyczenia zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta. Jednak niezależnie od tego, czy umowa była zawarta na czas oznaczony, czy nie, użyczający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy, jeżeli okaże się, że jest ona mu potrzebna z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy. Także w przypadku, gdy biorący w użyczenie używa rzecz w sposób sprzeczny z umową albo z przeznaczeniem rzeczy, powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszonym przez okoliczności, użyczający może żądać zwrotu rzeczy w każdym czasie, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus cztery =

»Podobne materiały

Pożyczenie samochodu znajomemu i wypadek a odszkodowanie

Sprawa dotyczy pożyczenia samochodu znajomemu i spowodowania wypadku. Poprosiłam znajomego o przysługę, która polegała na zawiezieniu moim samochodem mojej siostry z Poznania do Szczecina i z powrotem (siostra nie ma prawa jazdy, a ja byłam wtedy bardzo zajęta). Pożyczyłam znajomemu samochód i pojec

 

Korzystanie z mieszkania na zasadzie użyczenia a zmiana jego właściciela w drodze spadkobrania

Od kilku lat jestem zameldowany w mieszkaniu, którego właścicielem był mój zmarły kilka miesięcy temu dziadek. Niedawno zakończyła się sprawa spadkowa o podział jego majątku pomiędzy spadkobierców, którymi są członkowie najbliższej rodziny. Główną wartością spadku jest właśnie to mieszkanie. Jak wyg

 

Wypowiedzenie synowej umowy użyczenia

Sześć lat temu mój syn się ożenił. Jemu i żonie udostępniłam dwa pokoje w moim domu. Obecnie w ich małżeństwie przestało się układać, synowa wyrzuciła męża i została sama w moim domu. Syn wynajął mieszkanie, a synowa mieszka dalej razem ze mną, ale nie dokłada się do rachunków. Dodam też, że nie jes

 

Jak pozbyć się byłego męża z mieszkania?

Sytuacja dotyczy mojej kuzynki, która jest w trakcie rozwodu. Wyprowadziła się ona z mieszkania, które w trakcie małżeństwa otrzymała w darowiźnie od matki. Tydzień temu przepisała lokal ponownie na matkę i w tej chwili jest ona jedyną właścicielką. Mąż kuzynki jest tam zameldowany, ale nie chce się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »