.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wykonawca nie chce wystawić faktury

• Autor: Łukasz Poczyński

Zgodziłem się na wykonanie remontu u pewnego człowieka niejako po znajomości, dlatego umowa była ustna. Klient nie chciał żadnych rachunków, był to remont bez umowy. Najpierw wyremontowałem pomieszczenie małego sklepu, wszystko odbyło się bez żadnych nieporozumień między mną a klientem. Następnie poproszono mnie o wycenę remontu mieszkania: cena wstępnie została ustalona, wypłacono mi zaliczkę i rozpocząłem prace. Tak jak i wcześniej przez cały okres prac nie miałem żadnych problemów z klientem – wszystko było w jak najlepszym porządku. Wykonałem całość robót i okazało się, że trzeba będzie poczekać na pieniądze. Byłem cierpliwy. Tymczasem po dwóch miesiącach zamiast pieniędzy otrzymałem list od klienta z żądaniem faktur na materiały, których niestety nie posiadam – mój błąd, oraz z żądaniem wystawienia faktury z wcześniejszą datą, czyli datą sprzed dwóch miesięcy. Co powinienem teraz zrobić jako wykonawca, który nie chce wystawić faktury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wykonawca nie chce wystawić faktury

Zlecenie przeprowadzenia remontu oparte na umowie ustnej

Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że zostały zawarte dwie umowy o roboty budowlane (remont sklepu i mieszkania). Na marginesie należy zauważyć, iż w prawie nie istnieje osobne pojęcie umowy o remont. Powierzenie komuś prac remontowych następuje więc na podstawie umowy o roboty budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za roboty budowlane należy uznać nie tylko budowę, ale także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Przedmiotem świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest obiekt (lub wykonanie remontu – w przypadku wykonywania remontu obiektu budowlanego; zgodnie z art. 658 Kodeksu cywilnego – do remontu także należy stosować przepisy umowy o roboty budowlane). Wykonanie remontu jest więc także robotami budowlanymi, a powierzenie komuś wykonania prac remontowych następuje na podstawie umowy o roboty budowlane.

 

Z kolei pod pojęciem „remont” wskazana wyżej ustawa rozumie wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Niezachowanie formy pisemnej umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego (dalej K.c.). Stronami umowy o roboty budowlane są:

 

  1. inwestor, czyli osoba, dla której wykonywany jest remont,
  2. wykonawca robót (osoba fizyczna lub firma).

 

W umowie wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu w określonym czasie oraz zgodnie z przedstawionym przez inwestora projektem i zasadami wiedzy technicznej, a także przepisami Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 648 § 1 K.c., umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje jednak nieważności umowy. Niezachowanie formy pisemnej zastrzeżonej dla umowy o roboty budowlane ma natomiast ten skutek, że w razie tej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności (art. 74 § 1 K.c.).

 

Reasumując, Pan jako wykonawca robót wykonał na rzecz inwestora dwa remonty, które można traktować jako dwie odrębne umowy o roboty budowlane. Przy czym bez znaczenia jest tutaj fakt, że roboty te zostały wykonane z pominięciem przepisów podatkowych.

 

Za wykonane prace należy się Panu umówione wynagrodzenie. Jeśli inwestor nie chce go Panu dobrowolnie zapłacić, to proponuję wystawienie pisemnego wezwania do zapłaty z wyznaczeniem np. 7-dniowego terminu. Jeśli wezwanie pozostanie bezskuteczne, wówczas konieczne będzie skierowanie do sądu pozwu o zapłatę.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy wykonawca robót budowlanych może odmówić wystawienia faktury?

Natomiast co się tyczy wystawienia przez Pana faktury, to sprawa wygląda następująco. Do obowiązków kontrahenta należy wystawienie odpowiedniego pokwitowania (rachunku). W art. 462 Kodeksu cywilnego przewidziano, iż „dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes”. Dlatego nie powinno być tak, że po prostu wykonawca „nie chce” wystawić faktury.

 

„Z cywilistycznego punktu widzenia faktura może być również pokwitowaniem wykonania obowiązku zapłacenia ceny” (J. W. Katner, Glosa do wyroku NSA z dnia 21.11.1996 r., I SA/Po 292/96). Obowiązek wystawienia faktury reguluje art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiąc, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Czy jest obowiązek wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych?

Z kolei zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o podatku VAT, nie ma obowiązku wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej; jednakże na żądanie tych osób, podatnik VAT ma obowiązek wystawić fakturę. Ustawa nie określa terminu, w którym nabywca usługi może zgłosić żądanie wystawienia faktury. Termin taki, w odniesieniu do rachunków, został natomiast określony w Ordynacji podatkowej (można go jednak odnieść również do faktur VAT). Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Zgodnie zaś z art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej, podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Inwestor ma więc prawo zażądać faktury w ciągu trzech miesięcy od dnia wykonania prac budowlanych. Jeśli uczyni to w terminie późniejszym, wykonawca nie musi wystawiać faktury (może to jednak uczynić, nie ma jednak takiego obowiązku).

 

Na koniec dodam, że jeśli w zawartej umowie nie zobowiązał się Pan do przedłożenia inwestorowi faktur dotyczących zakupu materiałów, wówczas, moim zdaniem, inwestor nie ma podstawy żądać faktur od wykonawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu