.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin dostał wypowiedzenie umowy w maju (przyczyny rozwiązania stosunku pracy to przyczyny organizacyjne – zmniejszenie oddziałów). W lipcu obronił się na nauczyciela mianowanego. Z jakiego artykułu Karty nauczyciela powinien być zwolniony? I jaką odprawę powinno mu się naliczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony

Niezależnie od tego, jaki stopień awansu zawodowego ma nauczyciel, skoro jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, to podstawą jego zwolnienia jest art. 27 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Zgodnie z tym przepisem „rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”.

 

W przypadku niepełnozatrudnionego nauczyciela nie można bowiem zastosować przepisów art. 20 KN, gdyż przepis ten wymaga, aby przed wręczeniem wypowiedzenia nauczycielowi był on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Karta Nauczyciela nie przewiduje w sytuacji opisanej w pytaniu odpraw dla nauczycieli. Jeśli do zwolnienia dochodzi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy i pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, wówczas można nauczycielowi wypłacić odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

Wysokość odprawy w zależności od czasu pracy

W zależności od stażu pracy pracownikowi przysługuje następująca odprawa w wysokości:

 

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obliczanie podstawy odprawy

W przypadku obliczania podstawy odprawy należy stosować zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

 

Oznacza to, że „wynagrodzenie to ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy”.

 

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu – w tym wypadku w miesiącu wypłaty odprawy.

 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. A wiec z dniem 1 września. Odprawa zaś przysługuje pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Oznacza to, że pracownik nabywa prawo do niej dopiero z upływem ostatniego dnia pracy, a wiec wypłacić ją można najwcześniej 1 września – a zatem już z uwzględnieniem wyższego wynagrodzenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu