.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Spis inwentarza przed decyzją o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

• Autor: Iryna Kowalczuk

Tydzień temu zmarła moja mama. Zostawiła po sobie jakieś długi. Zastanawiamy się nad odrzuceniem spadku. Czy przed podjęciem takiej decyzji jest możliwe sporządzenie spisu inwentarza u komornika, czy spisu można dokonać dopiero po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Pytałem o to jednego komornika i twierdził, że muszę albo spadek odrzucić albo przyjąć, żeby on mógł dokonać spisu. Czy rzeczywiście takie są przepisy? Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spis inwentarza przed decyzją o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Fot. Fotolia

Spis inwentarza spadku, wykaz inwentarza spadku – mamy wybór

Od kilku lat nie ma konieczności, aby spisu schedy spadkowej pozostawionej przez osobę zmarłą dokonywał wyłącznie komornik. W związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego (K.c.), która weszła w życie w 2015 r., jest możliwość sporządzenia przez spadkobiercę osobiście (czyli przez Pana) wykazu inwentarza majątku, który następnie musi zostać przedłożony w sądzie albo przed notariuszem. Mówią o tym art. 10311 i art. 10312 K.c.:

 

„Art. 10311. § 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem.

§ 2. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

§ 3. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

§ 4. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak sporządza się wykaz inwentarza?

„Art. 10312. § 1. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wykazu inwentarza obejmujący:

a) dane, o których mowa w art. 10311 § 3 K.c.,

b) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy,

c) imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza,

d) pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 10311 § 4 K.c.

– mając na uwadze zamieszczenie danych koniecznych do ustalenia stanu czynnego spadku oraz standaryzację danych zawartych w wykazie;

2) sposób udostępnienia druków wzoru wykazu inwentarza mając na uwadze przyspieszenie postępowania spadkowego.”

 

A zatem może Pan we własnym zakresie dokonać spisu tego, co wchodzi w skład odziedziczonego majątku oraz określić wartość przedmiotów stanowiących schedę. Jednakże proszę pamiętać, że taki wykaz musi być sporządzony bardzo starannie. Trzeba ujawnić w sposób bardzo szczegółowy i precyzyjny wszystkie przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych (o ile takie istnieją) z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), a także należy wykazać długi spadkowe i ich dokładną wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

 

Formalna strona wniosku o sporządzenie spisu inwentarza przez komornika

Zgodnie z art. 637(1) K.c.:

§ 1. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

§ 2. Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek, o którym mowa w § 1, albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.

 

Wniosek o dokonanie przez komornika spisu inwentarza powinien zawierać:

 

1) dane wnioskodawcy;

2) dane uczestników postępowania;

3) dane spadkodawcy, w tym dane umożliwiające ustalenie sądu spadku;

4) żądanie dokonania spisu inwentarza;

5) wskazanie, że sąd spadku nie wydał postanowienia nakazującego dokonanie spisu inwentarza.

 

Jednym z elementów wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest oświadczenie, czy sąd spadku wydał, czy też nie wydał postanowienia nakazującego dokonanie spisu inwentarza. W braku takiego postanowienia sądowego komornik winien przystąpić do sporządzania spisu inwentarza. Nie ma podstaw, aby komornik wymagał przed przeprowadzeniem spisu inwentarza postanowienia sądowego w tej kwestii.

Spis inwentarza sporządzony prywatnie a spis inwentarza sporządzonym przez komornika

Jako spadkobierca ma Pan zatem wybór pomiędzy wykazem inwentarza sporządzonym prywatnie a spisem inwentarza sporządzonym przez komornika. Jeśli spis sporządzania komornik, spadkobiercy są przez niego powiadamiani listownie, kiedy i gdzie odbędzie się taki spis. Komornik szacuje wartość przedmiotów i praw wchodzących do spadku oraz określa wartość zobowiązań go obciążających. Gdy ostatecznie policzy aktywa i pasywa spadku, prześle akta z dokumentacją do sądu.

 

Komornik, zanim przystąpi do pracy, powinien pobrać opłatę według przewidywanego czasu niezbędnego do jej wykonania. Ostateczne ustalenie wysokości opłaty nastąpi po zakończeniu wymienionych czynności. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – za spis inwentarza komornik pobiera stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę plus 23% VAT.

 

Spis inwentarza – zarówno samodzielnie, jak i poprzez komornika – może Pan sporządzić jeszcze przed przyjęciem spadku. Wystarczy, że uda się Pan do komornik, w którego rejonie znajduje się majątek spadkowy, i umówi się Pan z nim na taki spis. Proszę tylko pamiętać, że jeżeli zechce Pan spadek odrzucić, to ma Pan na to tylko 6 miesięcy od dnia śmierci mamy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + V =

W Tarnowie po śmierci mojego ojca chciałem wykonać spis inwentarza aby podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Ani jeden komornik nie chciał podjąć się wykonania spisu inwentarza bez wcześniejszego sądowego postanowienia.

Borys

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu