.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pełnomocnictwo od osoby przebywającej za granicą do załatwienia spraw spadkowych

Jak przygotować pełnomocnictwo dla mnie od mojego brata, abym mogła w jego imieniu występować w urzędach państwowych oraz zawierać umowy? Brat przebywa w USA. Niedawno na podstawie orzeczenia sądu został wraz z siostrą po połowie spadkobiercą spadku po rodzicach (nieruchomość). Zachodzi potrzeba dokonania odpowiednich zmian w rejestrze gruntów, w księgach wieczystych, może wystąpić podatek od spadku… Rodzeństwo planuje odziedziczoną nieruchomość wynajmować i w tych umowach mam reprezentować brata jako jego pełnomocnik. Czy takie pełnomocnictwo wymaga klauzuli Apostille? Czy mogę w jego imieniu opłacać podatki (ewentualnie od spadku oraz od wynajmu)? Jak należy wypełnić formularz SD-Z2?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pełnomocnictwo od osoby przebywającej za granicą do załatwienia spraw spadkowych

Pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu

Polskie przepisy przewidują formę szczególną dla pełnomocnictwa, ale tylko w przypadku przenoszenia własności nieruchomości. Do każdej innej czynności nie jest potrzebna forma aktu notarialnego, aczkolwiek z uwagi na to, iż brat jest poza granicami kraju, a Pani ma występować przed sądem i składać oświadczenia przed urzędami – warto byłoby posiadać pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych

W pełnomocnictwie powinny być wymienione czynności, takie jak: do zastępowania we wszystkich sprawach. W szczególności pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do występowania przed wszystkimi władzami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami, bankami oraz do składania i odbierania wszelkich oświadczeń, a także do reprezentowania przed podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz sądami i organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w charakterze strony i do udzielania w imieniu mocodawcy dalszych pełnomocnictw.

 

W tym także reprezentowania i składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy przed sądem rejonowym, wydział KW, w sprawie dotyczącej treści księgi wieczystej, odbioru wszelkiej korespondencji kierowanej z sądu w wyszczególnionej sprawie.

 

Najlepiej, aby pełnomocnictwo było w języku polskim. Należałoby je dołączyć również do zeznania podatkowego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłoszenie nabycia spadku

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 należy wypełnić i podpisać przez nabywcę – spadkobierców.

 

W zeznaniu podatkowym należy wymienić wszystkie składniki majątkowe stanowiące masę spadkową z podaniem ich wartości, w zależności od tego, co posiadał spadkodawca (osoba zmarła), np. nieruchomości, gospodarstwo rolne, wkład mieszkaniowy, lokale mieszkalne, książeczki oszczędnościowe, gotówka, samochody, rekompensata oraz inne rzeczy i prawa majątkowe.

 

Do zeznania bezwzględnie należy załączyć dokumenty potwierdzające:

 

  • nabycie rzeczy i praw majątkowych, np. orzeczenie sądu, testament, umowa, ugoda, zaświadczenie z banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek śmierci,
  • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej
  • istnienie długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym itp.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Po nowelizacji ustawy w brzmieniu art. 4a zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki…), wstępnych (rodziców, dziadków...), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia termin powyższy biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Dotyczy to jedynie wymienionej wyże grupy spadkobierców osób, które zmarły po 01.01.2007 r. i tylko wówczas, gdy orzeczenie sądu uprawomocniło się po 31.12.2008 r. W razie niezachowania któregokolwiek warunku zwolnienia (termin 6 miesięcy i udokumentowanie) – nabycie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych ustawy i należy złożyć formularz SD-3.

Nabycie udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników

W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe SD-3, SD-3/A Celem udokumentowania nabycia rzeczy i praw majątkowych oraz ustalenia zgodnego stanu faktycznego do zeznania SD-3 oraz zgłoszenia SD-Z2 można dołączyć:

 

  • dokument własności, kopie dowodów osobistych,
  • wypis z rejestru gruntów wg stanu na dzień śmierci
  • odpis skrócony aktu zgonu dla nieżyjących spadkobierców.

 

W przypadku ustanowienia pełnomocnika opłata skarbowa od dokumentu, od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17 zł, z wyjątkiem gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Zatem jeśli brat udzieli pełnomocnictwa Pani – swojej siostrze, nie będzie ono podlegać opłacie skarbowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu