Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domek holenderski na działce ROD

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 03.07.2020

Chciałabym uzyskać odpowiedź dotyczącą domku holenderskiego (angielskiego). Czy na działce rekreacyjnej ROD można postawić domek holenderski jako altanę ogrodową? Jeśli tak, to jakich powinnam dokonać formalności, jakie uzyskać pozwolenia aby domek stał legalnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domek holenderski na działce ROD

Domek holenderski w ogródku działkowym

Domki angielskie i domki holenderskie to konstrukcje prawie bliźniacze. Ale Pani pytanie dotyczy możliwości ich postawienia na działce ROD – czyli, de facto, na ogródku działkowym. Nadto zamiarem jest potraktowanie go jako altany ogrodowej (działkowej).

 

Przepisy dotyczące budowy altan na działkach określają głównie dopuszczalne maksymalne rozmiary altany oraz wymaganą odległość budowanych altan od ogrodzenia działki. Kwestie te reguluje Regulamin ROD, ustawa o ROD, Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r. oraz ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Zasadnicze znaczenie będzie miał regulamin ROD uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców – odnośnie altan działkowych.

 

Stosownie do niego (cytuję):

 

„§ 41. Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia: 1) altanę działkową (…).

 

§ 44. [Altana działkowa] 1. Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna.

2. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

3. Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim.

4. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

5. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku ze względu na ukształtowanie działki, postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu zagospodarowania, zarząd ROD określa w drodze uchwały miejsce usytuowania altany działkowej, które powinno zapewniać funkcjonalność działki oraz być możliwie najmniej uciążliwe dla działkowców z sąsiednich działek

 

§ 45. 1. Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44.

2. Zarząd ROD sprawuje nadzór w zakresie realizacji wymogów określonych w § 44. W ramach tego nadzoru zarząd ROD sprawdza również, czy altana działkowa jest zgodna z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1. Postanowienie § 74 stosuje się odpowiednio”.

Wymogi prawa a postawienie domku holenderskiego na działce ROD

Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.

 

Według Prawa budowlanego:

 

„Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176)”

 

Od 09.09.2020 r. przepis ten ulega zmianie i stosownie do zmiany:

 

„Art. 29. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471)”

Potrzebne zgłoszenia do postawienia domku na działce

Zatem:

 

  • powierzchnia po obrysie do 35 m2,
  • zawiadomienie zarządu z odpowiednimi informacjami i załącznikami do zarządu,
  • jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, możliwa jest jej budowa tylko zgodnie z tym planem,
  • nie będzie to obiekt trwale związany z gruntem, zatem nie ma potrzeby zgłaszania budowy do odpowiednich organów.

 

Regulamin mówi tylko o zawiadomieniu, a nie zezwoleniu zarządu. O ile altana ( domek holenderski) będzie spełniała wymogi regulaminu – obędzie się bez pozwolenia na budowę. Tym bardziej, że od 9 września wprost jest o tym mowa w ustawie.

 

Uwaga: Nie jest zalecane stawianie domku na kołach. Nie jest to wtedy traktowane przez wiele ROD jak altana, ale jak domek na kołach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki