Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa dorozumiana i jej wypowiedzenie

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 08.03.2012

Pomiędzy dwoma podmiotami została zawarta umowa-zlecenie na czas określony. Po upływie tego czasu nadal świadczono usługi dla drugiej strony na tych samych zasadach (istnieją na to dowody rzeczowe oraz m.in. przelewy wynagrodzenia). Wydaje się, że była to umowa dorozumiana. Tydzień temu zleceniodawca wypowiedział umowę drugiej stronie (ze skutkiem natychmiastowym). Czy umowa była ważna i czy mogła być tak rozwiązana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że zastosowanie w opisanym przez Pana przypadku znaleźć powinny przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) w zakresie regulacji dotyczącej umowy-zlecenia. Zgodnie z przepisem art. 750 K.c. „do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”.

 

I tak, stosownie do treści art. 746 § 1 K.c., „dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę”. Ponadto, zgodnie z § 3, „nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów”.

 

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy wynika, iż po wygaśnięciu spisanej umowy-zlecenia została między zleceniodawcą a zleceniobiorcą zawarta, w sposób dorozumiany, kolejna umowa-zlecenie, odpowiadająca swą treścią umowie dotychczasowej. Zaznaczyć należy bowiem, że przepisy Kodeksu cywilnego nie warunkują istnienia czy też ważności umowy zlecenia od sporządzenia jej w formie pisemnej, a zatem może być ona zawarta także ustnie, przy czym ustna forma umowy z pewnością rodzi daleko idące trudności dowodowe w zakresie ustalenia jej treści w przypadku powstania między stronami sporu co do brzmienia jej konkretnych postanowień.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zleceniodawca był uprawniony do wypowiedzenia umowy-zlecenia w każdym czasie i tego uprawnienia zleceniodawcy nie sposób w zasadzie podważyć. Ewentualnego natomiast rozważenia wymaga ustalenie, czy wypowiedzenie to nastąpiło z ważnego powodu, czy też bez takiego powodu – kwestia ta warunkuje bowiem możliwość wystąpienia przez zleceniobiorcę wobec zleceniodawcy z ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi, jeżeli brak było ważnego powodu do wypowiedzenia umowy, a w wyniku jej wypowiedzenia zleceniobiorca doznał szkody, którą jest w stanie należycie wykazać.

 

Niemniej jednak, jak stanowi wspomniany przepis art. 746 § 1 K.c., bez względu na przyczynę wypowiedzenia zleceniodawca powinien zleceniobiorcy zwrócić poczynione przez niego wydatki związane z realizacją zlecenia oraz uiścić wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej przez zleceniobiorcy pracy.

 

Wobec powyższego zatem, w świetle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, nie zachodzą przesłanki do podważenia skuteczności dokonanego przez zleceniodawcę wypowiedzenia umowy, a należałoby jedynie dokonać analizy sprawy pod kątem ewentualnych roszczeń (zwrot nakładów, proporcjonalne wynagrodzenie czy też ewentualne roszczenia odszkodowawcze) zleceniobiorcy z tego tytułu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki