.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Prawo do pobytu Ukrainki w Polsce po porodzie

Jestem obywatelką Ukrainy, pracuję w Polsce od 10 lat, mam kartę czasowego pobytu do końca października. Obecnie jestem w ciąży z Polakiem, z którym nie jestem w związku małżeńskim. Uzna on dziecko, ale ślubu nie weźmiemy. Czy będę miała prawo do pobytu w Polsce po porodzie? Będąc na macierzyńskim, nie będę mogła przedłużyć karty pobytu. Obawiam się o losy swoje i dziecka.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prawo do pobytu Ukrainki w Polsce po porodzie

Jakie obywatelstwo otrzyma dziecko Polaka i Ukrainki urodzone w Polsce?

Pani dziecko z chwilą urodzenia uzyska obywatelstwo polskie z mocy prawa, bowiem jego ojcem jest obywatel polski. Wynika to jednoznacznie z art. 14 ustawy o obywatelstwie polskim stwierdzającym: „małoletni nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, w przypadku gdy: 1) co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim; 2) urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone”. Konieczne jest jedynie, by ojciec uznał dziecko, z czym – jak Pani pisze – nie będzie najmniejszego problemu.

 

Fakt, iż dziecko nabędzie obywatelstwo polskie, niestety nie ma żadnego wpływu na Pani status w Polsce, bowiem Pani nadal pozostaje cudzoziemką. Jeżeli chce Pani pozostać legalnie w Polsce, może się Pani ubiegać kolejny raz o wydanie pozwolenia na pobyt czasowy lub wystąpić do prezydenta o nadanie Pani obywatelstwa polskiego.

Nadanie cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego 

Zgodnie z art. 18 ustawy o obywatelstwie polskim „obywatelstwo polskie cudzoziemcowi może nadać Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy „wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zawiera: 

 

1) dane cudzoziemca; 

2) adres zamieszkania; 

3) informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie; 

4) informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa; 

5) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej; 

6) informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego; 

7) dane małżonka cudzoziemca; 

8) informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości; 

9) uzasadnienie. 

 

Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa była w  pkt 1, 5, 7.

2) posiadane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w pkt 3 i yżej4 po; 

3) fotografie osób objętych wnioskiem”. 

 

„Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami, które składa się wraz z wnioskiem oraz własną opinią. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.”

 

Istotnym argumentem przemawiającym za przyznaniem Pani obywatelstwa jest znajomość przez Panią języka, wieloletni pobyt w Polsce, stałe zatrudnienie, związek z Polakiem oraz ciąża/urodzenie dziecka, które z mocy prawa będzie obywatelem polskim.

Skorzystanie z procedury udzielenia ochrony uzupełniającej z uwagi na aktualna sytuację polityczną na Ukrainie

Kolejną możliwością legalnego pozostania w Polsce jest skorzystanie przez Panią z procedury udzielenia ochrony uzupełniającej, z uwagi na aktualna sytuację polityczną na Ukrainie. Zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej art. 15:

 

„Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: 

1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,

2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, 

3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego – i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia”. 

 

„Podmiotami wyrządzającymi poważną krzywdę, o której mowa w art. 15, mogą być: 

1) organy władzy publicznej kraju pochodzenia; 

2) ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego terytorium. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i zamieszkać na niej, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia”. 

 

Przy ocenie, czy sytuacja na części terytorium kraju uzasadnia udzielenie ochrony, bierze się pod uwag okoliczności dominujące na tej części terytorium kraju oraz osobiste uwarunkowania cudzoziemca (art. 18 ustawy). Wnioskodawca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę (art. 28 ust. 2).

 

Fakt, iż dziecko nabędzie obywatelstwo polskie, nie oznacza, iż musi ono pozostać na terenie kraju (u ojca), w sytuacji gdyby Pani nakazano opuszczenie Polski. Dziecko musiałoby zostać w kraju jedynie w sytuacji, gdyby jego ojciec wywalczył przed sądem powierzenie mu władzy rodzicielskiej nad nim ze wskazaniem, iż miejscem pobytu dziecka jest zawsze miejsce zamieszkania ojca. Postępowania takie są długotrwałe i z praktyki sądowej, wiem iż w 95% spraw sądy niemal z automatu powierzają wykonywanie władzy rodzicielskiej matkom, a nie ojcom. Tak więc proszę się nie martwić i wszcząć procedurę o nadanie obywatelstwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu