.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kontrakt małżeński i ślub z obywatelem Tunezji

• Autor: Dariusz Kostyra

Wychodzę za mąż za obywatela Tunezji. Czy rozdzielność majątkową mogę zawrzeć w kontrakcie małżeńskim? Jak i gdzie zawiera się taki kontrakt? Jak załatwia się polską wizę po zawarciu małżeństwa (planujemy mieszkać w Polsce)? Jak i gdzie stara się o kartę pobytu? Jakie korzyści ona daje?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kontrakt małżeński i ślub z obywatelem Tunezji

Czym jest i jakie zapisy może zawierać kontrakt małżeński?

Kontrakt małżeński składa się z pisemnej umowy pomiędzy przyszłymi małżonkami, którą radzi się spisać jeszcze przed zawarciem związku. Umowa zostaje zarejestrowana jako normalny kontrakt podczas uroczystości zawarcia małżeństwa.

 

W kontrakcie małżeńskim można zawrzeć klauzule mające związek ze wspólnym życiem pary. Przykładowym warunkiem może być zapis o zwolnieniu żony z pracy poza domem czy ustalenie miejsca zamieszkania. Kobieta może także zobowiązać męża do respektowania jej prawa do pracy oraz wolności osobistej. Jest niezwykle ważne, aby żona poprzez kontrakt małżeński zapewniła sobie większą autonomię, gdyż względem prawa tunezyjskiego ma ona mniej uprzywilejowaną pozycję niż mężczyzna. Z mężem może Pani uzgodnić wcześniej treść podpisywanej umowy małżeńskiej i zapoznać się z nią.

Kontrakt małżeński z obywatelem Tunezji

Nie jest jednak możliwe umieszczenie w kontrakcie przedmałżeńskim klauzuli o przyznaniu żonie o innym obywatelstwie niż tunezyjskie nieruchomości ani ziemi. Te kwestie reguluje prawo publiczne, według którego prawo do posiadania nieruchomości i ziemi mają jedynie obywatele tunezyjscy.

 

Na tej samej zasadzie nie jest możliwe umieszczenie klauzuli przewidującej wychowanie dzieci zgodnie z religią inną niż islam – jest to regulowane przez prawa związane z porządkiem publicznym.

 

Jak wynika z Pani pytania, planuje Pani zamieszkanie z mężem na terytorium Polski, w mojej ocenie więc rozdzielność majątkowa powinna być zawarta według przepisów polskiej ustawy dla swej pełnej skuteczności w odniesieniu do majątku polskiego – w szczególności nieruchomości. Zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie wizy do Polski dla męża Tunezyjczyka

Aby uzyskać wizę dla Pani małżonka, w pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji związku małżeńskiego w Polsce. W celu rejestracji związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego.

 

Rejestracji małżeństwa zawartego za granicą możemy dokonać bezpośrednio w urzędzie stanu cywilnego w Polsce: osobiście, za pośrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej. Jeżeli rejestracji ma dokonać członek najbliższej rodziny, to nie musi posiadać naszego pełnomocnictwa. Jeśli rejestracji dokonuje dalszy krewny lub znajomy, musimy dać mu pisemne pełnomocnictwo.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa kieruje się do kierownika USC:

 

 1. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 2. właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania – jeśli wnioskodawca nie ma w kraju aktualnego miejsca zamieszkania,
 3. miasta stołecznego Warszawy – jeśli wnioskodawca nigdy nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub jeżeli wniosek składa konsul.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 1. dokument zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,
 2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dowód ten należy dołączyć nie później niż w ciągu 3 dni od chwili złożenia wniosku) – nie dotyczy przypadków, w których wniosek składany jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Wniosek o wydanie wizy krajowej

Natomiast w celu uzyskania wizy cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa:

 

 1. wypełniony formularz wniosku, zawierający:

   

  • jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania wizy krajowej,
  • cechy posiadanego przez niego dokumentu podróży,
  • informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat,
  • wskazanie i uzasadnienie celu pobytu;

 2. aktualną fotografię;
 3. dokumenty potwierdzające:

   

  • cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,
  • inne okoliczności podane we wniosku.

Uzyskanie przez męża Tunezyjczyka zezwolenia na zamieszkanie w Polsce

Aby Pani mąż mógł przebywać na stałe w Polsce, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie, na podstawie którego następnie zostanie wydana karta pobytu. Wiza nie uprawnia Pani męża do stałego przebywania w Polsce, aby taką możliwość uzyskać, konieczne jest wyżej wymienione zezwolenie.

 

Zezwolenie na zamieszkanie jest wydawane, jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące w roku – taką okolicznością zgodnie z ustawą o cudzoziemcach jest m.in. zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy niż 2 lata. W przypadku, gdy okolicznością ubiegania się o zezwolenie na zamieszkania na czas oznaczony jest podjęcie lub kontynuacja studiów, nauki lub szkolenia zawodowego lub też wykonywanie badań naukowych, zezwolenie udzielane jest na okres nieprzekraczający 1 roku.

 

Wydanie zezwolenia na zamieszkanie pozwoli Pani mężowi przybywać na terytorium Polski przez okres, na jakim zostanie wydane zezwolenie; będzie mógł podjąć pracę bez dodatkowych formalności oraz poruszać się po strefie Schengen w ruchu bezwizowym – jak obywatel polski.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dariusz Kostyra

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz rodzinnym. Zakończył już współpracę z serwisem eporady24.pl.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu