Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej ze względu na przedawnienie długu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.03.2010

Po jednoosobowej firmie, która została zlikwidowana, zostały niezapłacone faktury. Był to 2000 r. Fakturami zajął się komornik, był i wyrok sądu o zapłatę, i nakaz zapłaty, i w końcu egzekucja z nieruchomości, ale nieskuteczna. Postępowanie zostało umorzone w 2004 r., pozostały jednak wpisy do księgi wieczystej w dziale IV (hipoteki) i w dziale III (jako ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji). Po jakim czasie przedawnia się roszczenie i jak dokonać wykreślenia z księgi wieczystej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej ze względu na przedawnienie długu

Kiedy przedawnia się roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu?

Stosownie do art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

 

Według § 2 art. 117 K.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

 

W Pani przypadku będzie miał zastosowanie art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Kiedy bieg przedawnienia roszczenia przerywa bieg?

Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego przerwało bieg przedawnienia. W czasie prowadzenia postępowania egzekucyjnego bieg przedawnienia był zawieszony. Po umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego bieg przedawnienia roszczenia zaczął biec na nowo i od tego momentu liczy się okres przedawnienia.

 

Powyższe wynika z art. 123 i 124 Kodeksu cywilnego. Według art. 123 § 1 K.c. bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia – taką czynnością jest np. złożenie wniosku przez wierzyciela o wszczęcie egzekucji u komornika,
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  3. przez wszczęcie mediacji.

 

Natomiast według art. 124 § 1 K.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Stosownie zaś do § 2 art. 124 K.c. w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Tak więc termin przedawnienia w przypadku Pani zobowiązań wynosi 10 lat. W chwili obecnej termin ten biegnie od dnia umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Roszczenie przedawni się odpowiedniego dnia 2014 roku, chyba że wcześniej wierzyciel podejmie kroki, które przerwą bieg przedawnienia.

 

Z Pani pytania wynika, że do ksiąg wieczystych, prócz wzmianki o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym (dział III księgi wieczystej), wpisano również hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie – zapewne jest to hipoteka przymusowa zabezpieczająca roszczenia wierzyciela (dział IV).

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej zostanie pozytywnie rozpatrzony w przypadku wygaśnięcia hipoteki, co następuje przede wszystkim w razie spłacenia wierzytelności, a także w wypadku zwolnienia z długu, umorzenia długu z mocy ustawy itp. Ważne jest, że w przypadku ustanowienia hipoteki przedawnienie wierzytelności nie pozbawia wierzyciela prawa zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej.

 

Z uwagi na powyższe, dopóki istnieje roszczenie, które jest zabezpieczone hipoteką, nie ma Pani niestety możliwości wykreślenia jej z księgi wieczystej, chyba że zgodzi się na to wierzyciel.

 

Jeżeli chodzi o wpis ostrzeżenia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, to w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego może Pani ubiegać się o wykreślenie tego wpisu. Postępowanie egzekucyjne, o którym mowa we wpisie, już się nie toczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus IX =

»Podobne materiały

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?

 

Zaległe opłaty abonamentowe RTV

Odwoływałam się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w sprawie odmowy umorzenia zaległych opłat abonamentowych. Pismo wysłałam przed 7 miesiącami, a odpowiedź negatywną otrzymałam dopiero teraz. Jaki jest termin odpowiedzi na pisma? Czy jeżeli zostaje on przekroczony, można uznać, że spra

 

Przedawnienie tytułu wykonawczego

Firma windykacyjna wystąpiła do sądu o ponowne wydanie klauzuli wykonalności w zamian za „utracony” tytuł wykonawczy. Wyrok o zapłatę, którego dotyczy klauzula, pochodzi z 2003 roku. Komornik wszczął na tej podstawie egzekucję. Czy tytuł wykonawczy przedawnia się po 10 latach? Czy można,

 

Przedawnienie długu u operatora telefonii komórkowej

Parę lat temu prowadziłem działalność gospodarczą, ale niestety wpadłem w tarapaty i zbankrutowałem. Ponieważ nie miałem pieniędzy na zapłacenie zobowiązania w stosunku do operatora komórkowego, poprosiłem o rozłożenie należności na raty. Operator nie wyraził na to zgody, więc nie zapłaciłem, bo nie

 

Przedawnienie długu wobec banku

W 2000 r. zawarłam z bankiem umowę o kartę kredytową na kwotę 2500 zł. Nie wypełniłam obowiązku spłaty tego długu, dlatego kwota znacznie wzrosła, a bank oddał sprawę firmie windykacyjnej. Od 5 lat przebywam za granicą, a moi rodzice, którzy mieszkają w Polsce, otrzymują telefony i wezwania od firmy

 

Prawo dożywocia po śmierci właściciela

Moja zmarła mama wpisała wujka w akcie notarialnym do KW z prawem dożywotniego korzystania z przydzielonego mu pokoju w domu. Czy obecnie, po śmierci mamy (jestem spadkobiercą), to dożywocie nadal funkcjonuje? Mam też sąsiadkę wpisaną imiennie do aktu notarialnego – może korzystać z mojej piwn

 

Wykreślenie lokalu spod zabezpieczenia hipotecznego

Kupiłam od dewelopera lokal, który został wyodrębniony z większej całości budynku obciążonej hipoteką łączną kaucyjną. Przed zakupem zawarłam z bankiem sprzedającego umowę rachunku escrow, w której zobowiązałam się przelać pieniądze na podane konto, a bank zobowiązał się wydać mi zezwolenie na zwoln

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »