.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności a przedawnienie

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 05.07.2015

Czy nadawanie klauzuli wykonalności wobec nakazu zapłaty dopiero po kilku latach od uzyskania tego nakazu, pomimo że było to możliwe od razu, nie jest traktowane jako spekulacyjna chęć przedłużenia terminu przedawnienia? Czy jest jakaś obrona przed tym działaniem? Proszę o pilną odpowiedź.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety prawo zgłoszenia wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności nie ulega przedawnieniu. Przedawnieniu ulega bowiem samo roszczenie, ale nie prawo do złożenia wniosku o nadania klauzuli wykonalności. Co więcej, w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd nie jest uprawniony do oceny, czy roszczenie istnieje, a w szczególności nie może badać zasadności roszczenia wierzyciela i obowiązku świadczenia dłużnika wynikającego z tytułu egzekucyjnego (post. SN z 5 września 1967 r., I CZ 20/67, OSN 1968, poz. 31 z glosą K. Potrzebowskiego, OSP 1968, poz. 90).

 

Dłużnik nie może zatem wykazywać, że zobowiązanie wygasło. Wykazanie tej okoliczności może nastąpić dopiero w drodze powództwa z art. 840 § 1 pkt 2 (orz. SN z 21.7.1972 r., II CR 193/72, OSN 1973, Nr 4, poz. 68).

 

Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd bowiem jedynie bada, czy przedstawiony akt jest tytułem egzekucyjnym, a więc czy odpowiada pod względem formalnym i prawnym jednej z kategorii tytułów wymienionych w art. 777 K.p.c. oraz czy ze względu na swą treść nadaje się do przymusowego urzeczywistnienia w drodze egzekucji. Natomiast, jeżeli samo roszczenie uległo przedawnieniu, a sąd bez badania tego mógł wydać np. kolejny tytuł egzekucyjny, czynność tę można zaskarżyć. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 795 K.p.c.:

 

§ 1. Na postanowienie sądu, co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji”.

 

Do zażalenia należy stosować przepisy odnoszące się do zażalenia w procesie (art. od 395 do 398 K.p.c.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania tytułu, sąd jednak może na wniosek żalącego się zawiesić postępowanie egzekucyjne, przy czym o zawieszeniu orzeka sąd, który nadał klauzulę wykonalności. Gdyby na skutek zażalenia zostało uchylone postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, wówczas na wniosek dłużnika organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 825 pkt 2 K.p.c.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 1949 r., w wypadku gdy sąd nadał klauzulę wykonalności swemu orzeczeniu w mylnym przekonaniu, że jest ono prawomocne, a dłużnik nie wniósł zażalenia na nadanie klauzuli lub – mimo wniesienia zażalenia – skutku nie osiągnął, gdyż orzeczenie zostało już wykonane, przepisy prawa nie dają innej podstawy, jak tylko powództwo o zwrot lub przywrócenie do stanu poprzedniego.

 

Reasumując, wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności po kilku latach od wydania nakazu zapłaty nie można traktować jako zabieg w celu przedłużenia okresu przedawnienia, ponieważ nadanie klauzuli wykonalności nie ma żadnego wpływu na okres przedawnienia roszczenia. Zgodnie bowiem z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu. Termin dziesięcioletni należy liczyć od dnia następującego po dacie uprawomocnienia się orzeczenia (art. 111 § 2) – wyrok SN z dnia 22 lutego 1973 r. (III PRN 111/72). Należy pamiętać, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Wierzyciel może więc „na okrągło” przerywać bieg przedawnienia wszczynając egzekucję u komornika. I to, kiedy wystąpi o nadanie klauzul wykonalności, nie ma tu znaczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - siedem =

28.02.2019

Reasumując, wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności po kilku latach od wydania nakazu zapłaty nie można traktować jako zabieg w celu przedłużenia okresu przedawnienia, ponieważ nadanie klauzuli wykonalności nie ma żadnego wpływu na okres przedawnienia roszczenia
Nie jestem prawnikiem, ale zupełnie się z Panią nie zgodzę . Nadanie klauzuli wykonalności jak najbardziej przerywa bieg przedawnienia a co za tym idzie termin biegnie na nowo.

Ilona

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »