.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Udostępnienie działki w celu ocieplenia budynku sąsiada

W granicy mojej posesji na sąsiedniej działce znajduje się budynek, należący do gminy. Budynek ten ma być ocieplony łącznie z fundamentami. Zwrócono się do mnie jako sąsiada z prośbą o udostępnienie mojej działki (podwórka), gdyż remont jest niemożliwy bez skorzystania z niego. Remont może trwać nawet kilka tygodni, a jest to dla mnie duża niedogodność, blisko granicy znajduje się mój ogród i mogą ucierpieć drzewa i krzewy. Jak może wyglądać umowa o użyczenie działki w celu remontu - ocielenia budynku z gminą? Czy mogę żądać rekompensaty finansowej w takim przypadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Udostępnienie działki w celu ocieplenia budynku sąsiada

Użyczenie działki w celu remontu sąsiedniej nieruchomości

Umownie możecie uregulować kwestię użyczenia Pani podwórka do celów remontów. Zasada swobody umów należy do fundamentalnych zasad prawa zobowiązań

 

W nauce prawa brak jest całkowitej zgodności, jakie czynniki mogą być uznane za przejawy swobody umów (zasady swobody kontraktowej). Niemniej przyjmuje się na ogół, że należą do nich:

 

  1. możliwość swobodnego wyboru kontrahenta,
  2. swoboda zawierania umowy,
  3. swoboda kształtowania treści umowy,
  4. swoboda w wyborze formy umowy.

 

W aktualnym stanie prawnym zasadę swobody umów expressis verbis reguluje art. 3531 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Jeśli gmina zgodzi się na wynagrodzenie, to nic nie stoi na przeszkodzie na ustaleniu wynagrodzenia.

Wejście przez gminę na prywatny teren

Jednak musi Pani pamiętać, że gmina może sprawę załatwić w sposób administracyjny w trybie art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przypomnieć należy, że przepis ten wskazuje:

 

„1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym”.

 

Zgodnie z art. 47 ustawy Prawo budowlane organ prowadzący postępowanie w sprawie wejścia na teren nieruchomości sąsiedniej, weryfikując zasadność wniosku, powinien ocenić czy wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości jest niezbędne do wykonania wnioskowanych prac (na które inwestor uprzednio uzyskał pozwolenie na budowę lub które przyjęte zostały przez organ administracji architektoniczno-budowlanej bez sprzeciwu w drodze zgłoszenia), a także sprawdzić czy inwestor podjął starania o uzyskanie zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu i czy starania te okazały się bezskuteczne. Dopiero łączne spełnienie obu tych warunków umożliwia organowi wydanie pozytywnej decyzji w sprawie.

 

Za wszelkie szkody gmina będzie musiała zapłacić bez względu na sposób uregulowania wejścia na Pani grunt. Jednak – o ile gmina nie zgodzi się na wynagrodzenie, to sądownie go Pani nie uzyska.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu