.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Udostępnienie działki w celu ocieplenia budynku sąsiada

W granicy mojej posesji na sąsiedniej działce znajduje się budynek, należący do gminy. Budynek ten ma być ocieplony łącznie z fundamentami. Zwrócono się do mnie jako sąsiada z prośbą o udostępnienie mojej działki (podwórka), gdyż remont jest niemożliwy bez skorzystania z niego. Remont może trwać nawet kilka tygodni, a jest to dla mnie duża niedogodność, blisko granicy znajduje się mój ogród i mogą ucierpieć drzewa i krzewy. Jak może wyglądać umowa o użyczenie działki w celu remontu - ocielenia budynku z gminą? Czy mogę żądać rekompensaty finansowej w takim przypadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udostępnienie działki w celu ocieplenia budynku sąsiada

Użyczenie działki w celu remontu sąsiedniej nieruchomości

Umownie możecie uregulować kwestię użyczenia Pani podwórka do celów remontów. Zasada swobody umów należy do fundamentalnych zasad prawa zobowiązań

 

W nauce prawa brak jest całkowitej zgodności, jakie czynniki mogą być uznane za przejawy swobody umów (zasady swobody kontraktowej). Niemniej przyjmuje się na ogół, że należą do nich:

 

  1. możliwość swobodnego wyboru kontrahenta,
  2. swoboda zawierania umowy,
  3. swoboda kształtowania treści umowy,
  4. swoboda w wyborze formy umowy.

 

W aktualnym stanie prawnym zasadę swobody umów expressis verbis reguluje art. 3531 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Jeśli gmina zgodzi się na wynagrodzenie, to nic nie stoi na przeszkodzie na ustaleniu wynagrodzenia.

Wejście przez gminę na prywatny teren

Jednak musi Pani pamiętać, że gmina może sprawę załatwić w sposób administracyjny w trybie art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przypomnieć należy, że przepis ten wskazuje:

 

„1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym”.

 

Zgodnie z art. 47 ustawy Prawo budowlane organ prowadzący postępowanie w sprawie wejścia na teren nieruchomości sąsiedniej, weryfikując zasadność wniosku, powinien ocenić czy wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości jest niezbędne do wykonania wnioskowanych prac (na które inwestor uprzednio uzyskał pozwolenie na budowę lub które przyjęte zostały przez organ administracji architektoniczno-budowlanej bez sprzeciwu w drodze zgłoszenia), a także sprawdzić czy inwestor podjął starania o uzyskanie zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu i czy starania te okazały się bezskuteczne. Dopiero łączne spełnienie obu tych warunków umożliwia organowi wydanie pozytywnej decyzji w sprawie.

 

Za wszelkie szkody gmina będzie musiała zapłacić bez względu na sposób uregulowania wejścia na Pani grunt. Jednak – o ile gmina nie zgodzi się na wynagrodzenie, to sądownie go Pani nie uzyska.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl